001

U Sarajevu održan sastanak koordinatora za evropske integracije

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, a u okviru projekta “Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u FBiH“, u Sarajevu je, 20. 1. 2016. godine, održan radni sastanak za sve koordinatore za evropske integracije sa federalnog nivoa vlasti.

Cilj ovog radnog sastanka bila je jačanje mreže koordinatora za evropske integracije na federalnom nivou vlasti, međusobno upoznavanje, razmjena informacija o dosadašnjim aktivnostima vezano za poslove koordinacije u oblasti evropskih integracija.

U okviru ovog sastanka predstavljeni su nalazi izvještaja s ključnim preporukama za koordinatore za evropske integracije, održana je edukacija iz oblasti evropskih integracija (rad/diskusija u paru), horizontalna i vertikalna komunikacija (identifikacija problema sa preporukama). Prije otvorene diskusije prezentirane su i sumirane povratne informacije.

Zaključci i preporuke sa ovog sastanka doprinijet će daljnjoj realizaciji projektnih aktivnosti, a odnose se na razvoj kompetencija državnih službenika koji rade na poslovima evropskih integracija, odnosno kataloga obuke koji je sačinjen za ovu ciljnu grupu službenika. Precizirana je uloga koordinatora za evropske integracije i da mreža tih koordinatora treba da uključuje sve nivoe vlasti u Federaciji BiH. Zaključeno je da treba raditi na jačanju kapaciteta službenika uvođenjem posebnih programa obuke, da je potrebno jačati svijest imenovanih lica o obavezama državnih službenika i organa državne službe o procesu evropskih integracija.

Federalnu upravu civilne zaštite predstavljale su Enisa Bajrović, rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove i Majda Kovač, Viši stručni saradnik za odnose s javnošću u Kabinetu direktora FUCZ.

{loadposition 2016-01-21}