Inspektorat

Inspektorat je nadležan za inspekcijski nadzor u odnosu na sljedeća pitanja:

1) provođenje Zakona o zaštiti i spašavanju i propisa donesenih na osnovu tog zakona;

2) provođenje Zakona o zaštiti od požara i propisa donesenih na osnovu tog zakona;

3) pripreme federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i službi zaštite i spašavanja koje organizira Federacija Bosne i Hercegovine u odnosu na pitanja zaštite i spašavanja;

4) provođenje mjera zaštite i spašavanja koje su utvrđene u Federalnom programu razvoja i u Federalnom planu zaštite i spašavanja, a posebno preventivnih mjera zaštite i spašavanja;

5) pripreme civilne zaštite u pravnim licima iz člana 32. Zakona o zaštiti i spašavanju od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;

6) prikupljanje, raspodjela i korištenje sredstava za finansiranje zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogatsva;

7) provođenje obuke kantonalnih i općinskih štabova civilne zaštite i specijaliziranih jedinica civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i obuke stanovništva i provođenje obuke kantonalnih i općinskih operativnih centara;

8) provođenje priprema za slučaj nastanka prirodnih i drugih nesreća;

9) priprema pitanja iz nadležnosti Inspektorata za program rada i izvještaj o radu Uprave i izrađuje nacrt pravilnika o vršenju inspekcijskog nadzora;

10) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Inspektorata;

11) provođenje nadzora i u odnosu na druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcionisanje sistema zaštite i spašavanja predviđenog Zakonom o zaštiti i spašavanju na području Federacije Bosne i Hercegovine;

12) organizovanje i provođenje zaštite od požara u državnim organima, pravnim licima i drugim institucijama u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i podzakonskim propisima donešenim na osnovu tog zakona;

13) razvoj zaštite od požara u programima razvoja i donošenje planova zaštite od požara kantona, grada i općine i pravnim licima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;

14) organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara utvrđenu općim aktom u državnim organima Federacije Bosne i Hercegovine, kantona i pravnim licima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;

15) dostavljanje podataka operativnim centrima civilne zaštite Federacije, kantona, grada i općine;

16) provođenje statističkih istraživanja iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti kantona;

17) provođenje obuke i osposobljavanja zaposlenih lica u državnim organima Federacije i kantona i pravnim licima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;

18) donošenje propisa u oblasti zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti kantona, općine i grada i njihova usklađenost sa ovim zakonom;

19) organizovanje profesionalnih vatrogasnih jedinica;

20) postavljanje starješina profesionalnih vatrogasnih jedinica i njihovih zamjenika;

21) provjera primljenih kandidata u radni odnos za vršenje poslova iz nadležnosti profesionalne vatrogasne jedinice koja se nalazi u organu uprave civilne zaštite kantona, općine i grada, kao i da li ta lica imaju odgovarajući ispit u oblasti vatrogastva;

22) provođenje provjere zdravstvene i psihofizičke sposobnosti vatrogasaca i starješina vatrogasnih jedinica;

23) provođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja profesionalnih vatrogasaca vatrogasne jedinice kantona;

24) planiranje i osiguranje finansijskih sredstava u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općine i grada za finansiranje zadataka utvrđenih u Zakonu o zaštiti od požara.