Jedinica za internu reviziju

Jedinica za internu reviziju nadležna je za vršenje sljedećih poslova:

1) vrši internu kontrolu i nadzor u svim organizacionim jedinicima Uprave u skladu sa Pravilnikom o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima;

2) nadgleda, prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa razvijanja internih procedura;

3) nadgleda, prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa primjene zakonskih propisa i internih akata, kao i primjenu internih procedura u svim organizacionim jedinicama Uprave;

4) prati i izvještava u Upravi odvijanje procesa nadgledanja – interna kontrola u svim organizacionim jedinicama Uprave, posebno gdje postoji veći stepen rizika, da ne bi došlo do zloupotrebe, namjernog ili nesavjesnog obavljanja poslova;

5) prati izvršenje Budžeta – plaćanje i brine o čuvanju finansijskih sredstava od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti;

6) utvrđuje slabosti prilikom vršenja interne kontrole i daje korektivne mjere za otklanjanje utvrđenih slabosti;

7) sačinjava Izvještaj o izvršenoj internoj kontroli koji dostavlja direktoru sa pratećom dokumentacijom:

8) vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Jedinice za internu reviziju.