Sektor za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje

Ovaj sektor nadležan je za slijedeće poslove i zadatke:

1) vrši izradu prijedloga Budžeta Uprave i usaglašava ga sa Federalnim ministarstvom finansija – Federalnim ministarstvom financija i prati njegovo izvršenje;

2) vrši izradu prijedloga plana korištenja sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

3) prati i osigurava pravilnu primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti računovodstva, finansija i javnih nabavki;

4) vrši poslove unutrašnje kontrole u okviru materijalnog, finansijskog poslovanja i javnih nabavki u Upravi;

5) vrši poslove planiranja sredstava i izmirenja obaveza Uprave;

6) izrađuje tromjesečne finansijske planove i dostavlja ih Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija na realizaciju, a na osnovu tih planova izrađuje mjesečni plan potreba finansijskih sredstava (po ekonomskim kodovima);

7) obavlja pripremu za obračun plaća i drugih isplata;

8) obavlja poslove kontrole i osigurava namjensko, racionalno i pravilno korištenje sredstava i likvidira sve isplatne dokumente na osnovu dužničko – povjerilačkog odnosa;

9) obavlja blagajničko poslovanje;

10) vodi knjigovodstvo uz sastavljanje godišnjih obračuna i periodičnih izvještaja;

11) vrši izradu analiza, izvještaja i informacija o stanju i kretanju finansijskih i materijalnih sredstava i javnih nabavki;

12) koordinira organizaciju i provođenje godišnjeg i vanrednog popisa imovine i sredstava;

13) učestvuju u izradi rješenja i drugih pojedinačnih akata iz oblasti finansija, koja služe za isplatu svih vrsta troškova;

14) organizuje i vrši pripremu i realizaciju obaveza koje se odnose na nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme, kancelarijskih sredstava, opreme i pribora, skladišti i čuva ta sredstva i opremu koja se nabavlja putem tendera Uprave;

15) vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;

16) izrađuje i nadzire provođenje planova nabavke i programe materijalnog opremanja za cijelu Upravu;

17) izrađuje finansijski plan javne nabavke;

18) rješava po prigovoru ponuđača na odluke u postupku javnih nabavki i provodi druge potrebne radnje vezane za prigovore i žalbe u postupku javne nabavke;

19) učestvuje u izradi nacrta ugovora za nabavku roba, usluga i radova i traži mišljenje na iste od Federalnog pravobranilaštva;

20) izrađuje izvještaje i potrebne informacije vezano za javne nabavke;

21) vodi evidenciju javnih nabavki;

22) prati kretanje cijena roba, usluga i radova na lokalnom i regionalnom tržištu, a koji su u vezi sa procjenom vrijednosti potrebnih nabavki;

23) učestvuje u pripremi podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki;

24) brine se za pravilno skladištenje, kvalitativni i kvantitavni prijem robe, čuvanje i izdavanje opreme, robe i drugog materijala iz magacina Uprave;

25) vodi odgovarajuće evidencije o osiguranju i korištenju vozila, utrošku dijelova, goriva, maziva i drugog potrošnog materijala;

26) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora,

27) vrši sve druge poslove koji se odnose na računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje.

Poslovi Sektora za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje, obavljaju se u okviru dvije unutrašnje organizacione jedinice:

(1) Odsjek za računovodstveno – finansijske poslove

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 1) i 6) do 11) poslova Sektora za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) koordinira aktivnosti za osiguranje budžetskih sredstava u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Uprave;

2) prati dinamiku realizacije plana rashoda, uspostavlja i kontroliše provođenje ograničenja u raspolaganju budžetskim sredstvima;

3) osigurava poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija;

4) priprema i provodi prijedloge i procedure internog nadzora u okviru materijalnog i finansijskog poslovanja u Upravi;

5) vrši prijem i kontrolu računa, iste zavodi u posebne knjige i obezbjeđuje plaćanje putem Trezora;

6) vrši analizu finansijskih planova i predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka;

7) vrši pripremu i realizaciju obaveza koje se utvrde putem tendera Uprave;

8) vodi potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Uprave;

9) vrši poslove organizacije provođenja godišnjeg i vanrednog popisa imovine i sredstava;

10) učestvuje u izradi rješenja i drugih pojedinačnih akata iz oblasti finansija koja služe za isplatu svih vrsta troškova;

11) priprema pitanja iz nadležnosti Odsjeka za program rada i izvještaj o radu Uprave i

12) vrši kontrolu cjelokupnog materijalno-finansijskog poslovanja Uprave i druge poslove iz domena finansijskih i računovodstvenih poslova;

13) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Odsjeka;

14) vrši sve druge poslove u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka koja se odnose na zajedničke potrebe svih organizacionih jedinica Uprave.

(2) Odsjek za javne nabavke i skladištenje

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 16) do 25), poslova Sektora za računovodstveno – finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje kao i za sljedeće poslove i zadatke:

1) učestvuje u izradi prijedloga odluke o pokretanju postupaka i prati postupak u vezi sa javnim nabavkama;

2) učestvuje u analizi učinaka provedenih postupaka javne nabavke obzirom na svrsishodnost i kvalitetu, te finansijske rezultate;

3) osigurava blagovremenost javnih nabavki i ravnotežu između obima nabavki i raspoloživih sredstava;

4) vodi odgovarajuće evidencije, vodi knjigu narudžbenica, brine za pravilno skladištenje, kvalitativni i kvantitavni prijem robe, čuvanje i izdavanje opreme, robe i drugog materijala iz magacina Uprave;

5) praćenje realizacije ugovora i okvirnih sporazuma;

6) praćenje usaglašenosti tendera i zaključenih ugovora:

7) primanje nabavljenih sredstava u magacin;

8) izdavanje sredstva iz magacina na osnovu ovjerene i potpisane dokumentacije;

9) vodi skladišne evidencije;

10) vodi odgovarajuće evidencije o korištenju vozila, utrošku dijelova, goriva,maziva, a u cilju obezbjeđenja što efikasnijeg i što ekonomičnijeg trošenja javnih sredstava;

11) vrši sve druge poslove u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka koja se odnose na zajedničke potrebe svih organizacionih jedinica Uprave.