Centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove

Ovaj centar nadležan je za slijedeće poslove i zadatke:

1) organizuje i izvodi obuku svih struktura zaštite i spašavanja sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, koje se obučavaju u ovom centru (članovi štabova civilne zaštite, određeni kadrovi organa državne službe, pripadnici službi zaštite i spašavanja, pripadnici specijalizovanih jedinica civilne zaštite, pripadnici operativnih centara i dugi pripadnici civilne zaštite, kao i organizacije civilnog društva od značaja za razvoj svjesnosti o pripremama za zaštitu i spašavanje);

2) izrađuje nacrte svih planova i programa za obuku struktura zaštite i spašavanja iz tačke 1) i druga operativno – nastavna dokumenta, kao i metodologiju obuke i ocjenjivanja obuke;

3) preko Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti obučavanja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara i koordinira izbor i učešće predstavnika Uprave i drugih struktura zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine na međunarodnim kursevima i seminarima;

4) predlaže formiranje aktiva predavača – instruktora za izvođenje obuke po svim pitanjima iz oblasti zaštite i spašavanja, koja su utvrđena u planovima i programima obuke;

5) ostvaruje saradnju sa nastavno-naučnim institucijama, radi primjene usvojenih standarda u izvođenju obuke, posebno za pojedine specifične oblasti;

6) ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama (Crveni krst-križ, radio-amateri, gorska služba spasavanja, ronioci, speleolozi, gorani i dr.) i službama zaštite i spašavanja u pitanjima obuke za potrebe zaštite i spašavanja;

7) ostvaruje saradnju sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, radi upućivanja na stručno usavršavanje državnih službenika za obavljanje poslova po osnovu organizacijskih potreba;

8) izrađuje elaborate vježbi iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine u civilnoj zaštiti i koordinira tim aktivnostima;

9) organizuje izdavanje i aktivno učestvuje u izradi stručnih i drugih publikacija, časopisa i sličnih materijala iz oblasti zaštite i spašavanja, koji su potrebni za obuku i za rad na poslovima zaštite i spašavanja;

10) planira i vrši nabavku potrebnih materijalnih i drugih nastavnih sredstava i opreme za izvođenje obuke;

11) obezbjeđuje materijalno-tehničke i operativno-nastavne uslove za provođenje programa obuke „svjesnosti o opasnosti od mina”;

12) organizuje rad i funkcionisanje biblioteke za potrebe Uprave i predlaže nabavku stručne literature za potrebe obučavanja;

13) priprema pitanja iz nadležnosti Centra za program rada i izvještaj o radu Uprave;

14) učestvuje u izradi Procjene ugroženosti Federcije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća u dijelu koji se odnosi na obučenost i osposobljenost struktura zaštite i spašavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;

15) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Centra;

16) vrši sve poslove u vezi sa urbanističko-građevinskim planiranjem razvoja smještajnih kapaciteta Uprave i održavanjem objekata, materijalno-tehničkih sredstava, uređaja, instalacija i opreme kojom raspolaže Uprava i obezbjeđuje odgovarajuću dokumentaciju;

17) pribavlja sve neophodne saglasnosti i odobrenja za izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstukciju, sanaciju, adaptaciju i opremanje objekata Uprave;

18) vrši sve poslove u vezi obezbjeđenja uslova za funkcionisanje kuhinje, restorana, internog bifea, recepcije i drugih sličnih potreba u objektima Uprave, u kojima su smještene pojedine organizacione jedinice Uprave;

19) organizuje i vrši sve poslove na osnovnom i tehničkom održavanju materijalno-tehničkih sredstava, uređaja, opreme i svih drugih instalacija u objektima Uprave u ispravnom stanju;

20) vrši sve poslove u vezi organizovanja i provođenja odgovarajućih mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima Uprave;

21) organizuje sve potrebne uslove za održavanje sjednica organa i drugih tijela i komisija (prostor za sjednicu, tehnička sredstva i druge potrebe za rad);

22) organizuje i vrši nadzor nad održavanjem propisanih sanitarno-higijenskih mjera u svim radnim prostorima Uprave;

23) vrši sve druge poslove koji se odnose na zajedničke potrebe svih organizacionih jedinica Uprave;

24) vrši planiranje i izvođenje svih vrsta radova na razvoju smještajnih kapaciteta Uprave i održavanje svih objekata koje koristi Uprava,

25) izrađuje izvještaje i druge materijale iz nadležnosti Sektora; 26) vrši sve druge poslove koji se odnose na organizovanje i izvođenje obuke u oblasti zaštite i spašavanja za koje je nadležna Uprava, izgradnju i održavanje objekata, uređaja i opreme potrebnih za rad Uprave.

Poslovi Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove, obavljaju se u okviru dvije unutrašnje organizacione jedinice:

(1) Odsjek za obuku struktura zaštite i spašavanja

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 1) do 11) poslova Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) priprema pitanja iz nadležnosti Odsjeka za program rada, izvještaj o radu, analize, informacije i druge materijale iz nadležnosti Odsjeka;

2) vodi bazu podataka o obučenosti i osposobljenosti struktura zaštite i spašavanja;

3) ostvaruje saradnju sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, radi upućivanja na stručno usavršavanje državnih službenika za obavljanje poslova po osnovu organizacijskih potreba;

4) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Odsjeka;

5) vrši i druge poslove koji se odnose na organizovanje i izvođenje obuke u oblasti zaštite i spašavanja za koje je nadležna Uprava.

(2) Odsjek za tehničke poslove

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni iz stava 1. tač. 15) do 25) poslova Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) organizuje i vrši sve poslove na osnovnom i tehničkom održavanju instalacija centralnog grijanja, materijalno-tehničkih sredstava, uređaja, opreme svih drugih instalacija u objektima Uprave u ispravnom stanju;

2) vrši sve poslove u vezi organizovanja i provođenja odgovarajućih mjera zaštite na radu u objektima Uprave;

3) izrađuje izvještaje i druge materijale iz nadležnosti Odsjeka;

4) priprema pitanja iz nadležnosti Odsjeka za program rada i izvještaj o radu Uprave;

5) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Odsjeka;

6) organizuje poslove fizičko-tehničke zaštite objekata i radnih prostora koje koristi Uprava;

7) priprema dokumentaciju i vrši upis prava raspolaganja u zemljišnjim knjigama za objekte koje koristi Uprava;

8) vrši sve druge poslove u pitanjima iz nadležnosti Odsjeka koja se odnose na zajedničke potrebe svih organizacionih jedinica Uprave.