Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo

Ovaj sektor nadležan je za slijedeće poslove i zadatke:

1) izučava i analizira sva pitanja koja se odnose na razvoj i izgradnju sistema zaštite i spašavanja i zaštite od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine i njegovog funkcionisanja i u tim pitanjima predlaže odgovarajuća sistemska rješenja i druge mjere;

2) organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi Procjene ugroženosti Federacije Bosne i Hercegovine od prirodnih i drugih nesreća,

3) organizuje i vodi sve aktivnosti na izradi Plana zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine i Programa razvoja zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine i nosilac je izrade tih dokumenata;

4) neposrednim uvidom prati stanje izrade, ažurnosti i usklađenosti planskih dokumenata kantona, grada i općina sa planskim dokumentima iz tačke 2) i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć kantonalnim, gradskim i općinskim organima civilne zaštite;

5) prati stanje organizovanosti struktura zaštite i spašavanja, njihovu popunu (službi zaštite i spašavanja, jedinica i povjerenika civilne zaštite i organa za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja – štabovi civilne zaštite) i u tim pitanjima pruža potrebnu stručnu pomoć kantonima, gradovima i općinama;

6) koordinira, usmjerava i vodi sve aktivnosti u toku provođenja akcija zaštite i spašavanja, kada dođe do pojave prirodne ili druge nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine;

7) priprema prijedlog dokumenta kojim se traži angažovanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih i drugih nesreća;

8) učestvuje u planiranju, organizovanju i izvođenju praktičnih vježbi i obuke struktura zaštite i spašavanja i vatrogastva na području Federacije i Bosne i Hercegovine;

9) učestvuje u izradi prednacrta propisa u pitanjima iz nadležnosti Sektora i po potrebi učestvuje u izradi drugih propisa i akata Uprave;

10) organizuje i preduzima odgovarajuće aktivnosti na organizaciji i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine;

11) u prirodnim i drugim nesrećama provodi naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u pitanjima iz nadležnosti Sektora;

12) organizuje i vodi bazu podataka o stanju organizovanosti struktura zaštite i spašavanja i njihovoj materijalnoj opremljenosti;

13) obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Federalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;

14) učestvuje u aktivnostima na pripremi sjednica Federalnog štaba civilne zaštite;

15) vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcija gašenja požara u slučajevima kada isti zahvati područje dva ili više kantona, odnosno u slučajevima kada se proglasi stanje prirodne nesreće;

16) vrši i druge poslove koji se odnose na planiranje zaštite i spašavanja i na organizovanje, pripremanje i provođenje zaštite i spašavanja, kao i zaštite od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Poslovi Sektora za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo obavljaju se u okviru tri unutrašnje organizacione jedinice: Odsjek za planske poslove i strukturu civilne zaštite, Odsjek za mjere zaštite i spašavanja i Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo.

(1) Odsjek za planske poslove i strukturu civilne zaštite

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 1), 3) do 9), tač. 11) i 12) poslova Sektora za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) vrši poslove koji se odnose na kartografsku podršku potrebama Uprave i Federalnog štaba civilne zaštite;

2) vrši poslove koji se odnose na popunu struktura civilne zaštite ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom na području Federacije Bosne i Hercegovine;

3) vrši sve druge poslove koji se odnose na planske poslove u oblasti zaštite i spašavanja i organizovanje i funkcionisanje struktura civilne zaštite, odnosno zaštite i spašavanja na području Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Odsjeka.

(2) Odsjek za mjere zaštite i spašavanja

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 2), 5), 7), 8), 10) i 13) poslova Sektora za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) proučava i analizira stanje i potrebe na pripremanju i provođenju mjera zaštite i spašavanja i organizaciji struktura civilne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine i u tim pitanjima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;

2) vrši sve stručne poslove koji se odnose na pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja i vršenju popunu struktura civilne zaštite i u tim pitanjima pruža odgovarajuću stručnu pomoć kantonima, općinama i pravnim licima;

3) organizuje i vodi bazu podataka o stanju organizovanosti mjera zaštite i spašavanja i materijalnoj opremljenosti za provođenje tih mjera;

4) vodi baze podataka o organizovanosti i opremljenosti struktura zaštite i spašavanja;

5) prikuplja i obrađuje podatke iz nadležnosti Odsjeka, na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Odsjeka i na osnovu tih podataka izrađuje analize, izvještaje i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;

6) vrši sve druge poslove koji se odnose na organizovanje, pripremanje i provođenje mjera zaštite i spašavanja na području Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti Uprave.

(3) Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 6) do 12, 14) i 15) poslova Sektora za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) vrši stručne poslove koji se odnose na pripreme i provođenje svih mjera iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine;

2) organizuje aktivnosti na izradi osnovnih planskih dokumenata, koji se odnose na oblast zaštite od požara i vatrogastva, a koji su u nadležnosti Uprave;

3) izrađuje plan protivpožarne zaštite Uprave i preduzima odgovarajuće mjere na primjeni tog plana;

4) izrađuje osnove za planiranje u kantonima i općinama potrebnog broja vatrogasnih organizacija, njihove materijalno – tehničke opremljenosti, broja vatrogasaca i njihove kvalifikacione strukture, kao i druga pitanja koja se odnose na organizovano osposobljavanje vatrogasnih jedinica za zaštitu od požara;

5) vrši koordinaciju, usmjeravanje i vođenje akcija gašenja požara u slučajevima kad isti zahvati područje dva ili više kantona, odnosno u slučaju proglašenja stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine;

6) učestvuje u pitanjima obuke iz nadležnosti Odsjeka;

7) prati stanje vezano za standardizaciju vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara;

8) učestvuje u izradi plana intervencija kod velikih požara otvorenog prostora u saradnji sa nadležnim organima i drugim institucijama;

9) prikuplja i obrađuje podatke iz oblasti vatrogastva (požarne i tehničke intervencije), na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i druge podatke potrebne za rad i djelovanje Odsjeka i na osnovu tih podataka izrađuje analize, izvještaje i druge materijale sa odgovarajućim prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih nepravilnosti;

10) ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama (vatrogasni savezi, gorska služba spašavanja, ronioci, speleolozi, izviđači, gorani i dr.) u pitanjima obuke za potrebe zaštite od požara;

11) izrađuje elaborate za vježbe u oblasti zaštite od požara i vatrogastva i koordinira tim aktivnostima;

12) preduzima mjere da se osiguraju materijalno-tehnička sredstva i operativno – nastavni uslovi za provođenje programa obuke iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine i u tim pitanjima ostvaruju odgovarajuću saradnju sa organima civilne zaštite kantona, grada i općina;

13) organizuje i vodi evidencije o položenim ispitima za rukovodioce akcije gašenja požara i drugim ispitima koji se organizuju u okviru Uprave;

14) vrši i druge poslove zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Uprave.