Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava

Ovaj sektor nadležan je da vrši slijedeće poslove i zadatke:

1) da organizuje i provodi čišćenje mina i uništavanje eksplozivnih sredstava (u daljem tekstu: UES) koja se sastoji u obilježavanju, iskopavanju, prenošenju, utovaru, prevoženju, istovaru, privremenom skladištenju, dezaktiviranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava (UES)na svim područjima na kojima se nalaze ta sredstva na podrčju cijele Federacije Bosne i Hercegovine;

2) da vrši poslove protivminskih akcija koje su detaljno utvrđene Standardom za uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava u Bosne i Hercegovine u skladu sa dobijenom akreditacijom od Centra za uklanjanje mina u Bosne i Hercegovine i Standardnim operativnim procedurama Uprave (u daljem tekstu: SOP Uprave), a koje se provode preko timova za deminiranje, timova za podršku operacijama deminiranja i timova za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava predviđeni ovim pravilnikom

3) da ostvaruje saradnju sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske i sa nadležnim organom civilne zaštite Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u svim pitanjima iz oblasti deminiranja i uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava koja su od zajedničkog interesa, kao i saradnju sa ostalim organima i organizacijama iz «deminerske zajednice u BiH» i međunarodnim organizacijama (EUFOR i drugo), radi razmjene iskustava, informacija i unapređenja deminerskih procedura;

4) priprema Strategiju protivminskog djelovanja civilne zaštite i godišnji operativni plan na poslovima PMA, u skladu sa Strategijom Bosne i Hercegovine i Godišnjim operativnim planom Bosne i Hercegovine;

5) provodi operacije uklanjanja ruševina i čiščenja objekata i terena na deminerskim i drugim zadacima po zahtjevu općine, kantona ili Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

6) osigurava i unosi podatke u bazu podataka o učincima svih timova;

7) da neposredno vrši sve poslove zaštite i spašavanja po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite i direktora Uprave u slučaju potrebe odgovora na prirodne i druge nesreće,

8) da organizuje obučavanje državnih službenika i namještenika za provođenje i drugih mjera zaštite i spašavanja, prema Programu proširenja funkcionalne namjene deminerskih timova, usvojenog Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 7/2008 od 09.01.2008. godine,

9) da organizuje i servisira sve mašine, opremu i vozila Sektora, kao i druga vozila Uprave. Poslovi Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanje eksplozivnih sredstava, obavljaju se u okviru tri unutrašnje organizacione jedinice:

(1) Odsjek za deminiranje

Ovaj odsjek nadležan je za sljedeće poslove i zadatke:

1) u saradnji sa BH MAC-om, kantonalnim i općinskim organima civilne zaštite utvrđuje prioritete za deminiranje, provodi operacije tehničkog izviđanja i čišćenja (manuelnom metodom, mašinama i psima za otkrivanje eksploziva), vrši kontrolu kvaliteta izvršenog deminiranja i provodi postupke primopredaje izvršenog deminiranja BH MAC-u i krajnjem korisniku, te vrši druge poslove PMA u skladu sa dobijenom akreditacijom od Centra za uklanjanje mina u BiH BH MAC);

2) provodi operacije izvlačenja povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja (operacija „Brzi odgovor“);

3) primjenjuje i provodi standarde i operativne procedure koje utvrdi BH MAC i druge propise i procedure iz nadležnosti Uprave, a koje se odnose na deminiranje i uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava;

4) planira i provodi programe osnovne i dopunske obuke iz oblasti deminiranja i upozoravanja na opasnost od mina;

5) organizuje i koordinira aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina;

6) osigurava i unosi podatke u bazu podataka o učincima timova;

7) prati potrebe mašinskih timova za servisiranje mašina i potrebe u štenari;

8) priprema sve vrste izvještaja, planova, programa i projekata za potrebe Vlade Federacije o pitanjima koja se odnose na poslove deminiranja;

9) sarađuje sa BH MAC-om i priprema i dostavlja periodične izvještaje BH MAC-u;

10) sarađuje sa Sektorom deminiranja Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske i sa nadležnim organom civilne zaštite Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u svim pitanjima iz oblasti deminiranja i uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava koja su od zajedničkog interesa;

11) ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama iz „deminerske porodice u Bosne i Hercegovine“ radi razmjene iskustava, informacija i unapređenja deminerskih procedura;

12) izrađuje prednacrte propisa iz oblasti deminiranja i predlaže izmjene i dopune tih propisa iz nadležnosti Sektora;

13) obavlja poslove rukovođenja deminerskim kapacitetima Sektora, te planira logističku podršku tim kapacitetima, obezbjeđujući time njihovu efikasnu upotrebu i funkcionisanje;

14) ostvaruje saradnju i pruža stručnu pomoć nosiocima civilne zaštite u kantonima i općinama u vezi organizovanja i vršenja poslova PMA;

15) učestvuje u izradi tendera koje Uprava priprema za domaće i inostrane organizacije – donatore, za projekate deminiranja, uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava i razvoja svijesti o opasnosti od mina;

16) usko sarađuje sa Odsjekom za uništavanje ES-a radi usaglašavanja zajedničkih aktivnosti na provođenju operacija deminiranja i uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava;

17) usko sarađuje sa Odsjekom za javne nabavke i skladištenje i Odsjekom za servisiranje i popravku vozila i opreme u cilju blagovremenog i kvalitetnog planiranja realizacije ostalih poslova (nabavki, zanavljanja i podjele opreme, adminstrativnih poslova, servisiranja vozila i opreme i drugog) bitnih za nesmetan rad timova i odvijanje operacija na terenu;

18) priprema pitanja iz nadležnosti Sektora za program rada i izvještaj o radu Sektora;

19) vrši i sve druge poslove koji se odnose na oblast deminiranja i UES, a koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Sektora.

(2) Odsjek za uništavanje eksplozivnih sredstava (UES)

Ovaj odsjek nadležan je za sljedeće poslove i zadatke:

1) prikuplja podatke od građana, policije i drugih subjekata o pronađenim eksplozivnim sredstvima na području Federacije Bosne i Hercegovine, te provodi sve propisane radnje na uklanjanju i uništavanju pronađenih eksplozivnih sredstava (aktivnosti uništavanja minsko-eksplozivnih sredstava na osnovu amnestije koji proglasi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine) i provodi operacije izvlačenja povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja (operacija „Brzi odgovor“);

2) sarađuje sa EUFOR-om i drugim međunarodnim organizacijama, te na zahtjev Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine sa nadležnim organima i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine pruža pomoć u planiranju, organizovanju i provođenju uništavanja zalihaeksplozivnih sredstava koja su određena za uništavanje na posebnim poligonima i po posebnim procedurama;

3) provodi operacije uklanjanja ruševina i čiščenja objekata i terena na deminerskim i drugim zadacima po zahtjevu općine, kantona ili Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;

4) priprema sve vrste izvještaja, planova, programa i projekata za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pitanjima koja se odnose na uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava;

5) sarađuje sa BH MAC-om i njegovim regionalnim uredima i priprema potrebne izvještaje BH MAC-u, koje dostavlja Uprava;

6) osigurava i unosi podatke u bazu podataka o učincima timova;

7) sarađuje sa Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske i sa nadležnim organom civilne zaštite Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u svim pitanjima iz oblasti deminiranja i UES koja su od zajedničkog interesa;

8) ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama iz „deminerske zajednice u Bosne i Hercegovine“ radi razmjene iskustava, informacija i unapređenja procedura u oblasti uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava;

9) obavlja poslove rukovođenja timovima za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava Sektora, te planira logističku podršku tim kapacitetima, obezbjeđujući time njihovu efikasnu upotrebu i funkcionisanje;

10) priprema pitanja iz nadležnosti Odsjeka za program rada i izvještaj o radu Sektora i Uprave;

11) učestvuje u izradi tendera koje Uprava priprema za domaće i inostrane organizacije – donatore, za projekate deminiranja, uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava i razvoja svijesti o opasnosti odmina;

12) usko sarađuje sa Odsjekom za deminiranje radi usaglašavanja zajedničkih aktivnosti na provođenju operacija deminiranja i uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava;

13) usko sarađuje sa Odsjekom za javne nabavke i skladištenje i Odsjekom za servisiranje i popravku vozila i opreme u cilju blagovremenog i kvalitetnog planiranja realizacije ostalih poslova (nabavki, zanavljanja i podjele opreme, adminstrativnih poslova, servisiranja vozila i opreme i drugog) bitnih za nesmetan rad timova i odvijanje operacija na terenu;

14) vrši i sve druge poslove koji se odnose na oblast humanitarnog deminiranja i uklanjanja eksplozivnih sredstava, a koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost Sektora.

(2) Odsjek za servisiranje i popravku vozila i opreme

Ovaj Odsjek nadležan je za sljedeće poslove i zadatke:

1) za organizovanje i neposredno vršenje servisiranja svih terenskih vozila;

2) za organizovanje popravki svih drugih vozila Uprave;

3) vrši servisiranje i poravku mašina za mašinsku pripremu zemljišta i tehničko izviđanje pri operacijama deminiranja;

4) servisiranje i popravka teških kamiona, kamiona dizalice i prikolica i priključnih vozila sa kojima raspolaže Uprava;

5) vrši pripremu za farbanje i farbanje vozila, mašina, kamiona, prikolica i priključnih vozila sa kojima raspolaže Uprava;

6) vrši servisiranje opreme (detektora);

7) vrši prijem, evidentiranje, skladištenje, čuvanje i izdavanje rezervnih dijelova i drugih sredstava i opreme potrebnih za rad Odsjeka za servisiranjei popravku vozila i opreme (gume za vozila, ulja, maziva i slično);

8) vrši prijem, evidentiranje i skladištenje zamjenskih dijelova motornih vozila i druge opreme iz procesa servisiranja u Odsjeka za servisiranje i popravku vozila i opreme;

9) vrši i sve druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Odsjeka za servisiranje i popravku vozila i opreme.