Kabinet direktora

Kabinet direktora nadležan je za sljedeće poslove i zadatke:

1) organizuje vršenje svih stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe direktora Uprave i sekretara Uprave;

2) ostvaruje saradnju sa rukovodiocima osnovnih jedinica u odnosu na sva pitanja, koja su utvrđena u programu rada Uprave, u cilju dogovora za blagovremeno izvršavanje zadataka planiranih u tom programu;

3) vrši sve poslove na prijemu i tehničkom kompletiranju svih materijala iz nadležnosti osnovnih jedinica, koji se dostavljaju direktoru Uprave na razmatranje i odlučivanje sa odgovarajućim mišljenjem, po kom osnovu je materijal izrađen i šta je cilj materijala;

4) obezbjeđuje provođenje svih zadataka iz nadležnosti Uprave, po nalogu direktora;

5) ostvaruje službenu korespondenciju sa svim federalnim i drugim organima i međunarodnim organizacijama u pitanjima u kojima ima učešće direktor Uprave i drugi rukovodeći državni službenici i vrši sve poslove koji se odnose na servisiranje tih aktivnosti;

6) organizuje i vrši poslove koji se odnose na dostavljanje svih materijala iz nadležnosti Uprave, koje razmatra i usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, prati rad sjednica tih organa na kojima se razmatraju materijali Uprave i o tome blagovremeno upoznaje direktora, radi prisustva na tim sjednicama;

7) organizuje i vrši sve poslove na pripremanju podataka iz nadležnosti Uprave radi informiranja nadležnih organa i javnosti i u tim pitanjima ostvaruje komunikacijsku saradnju sa sredstvima javnog informisanja (portparolski poslovi);

8) organizuje prevođenje i lektorisanje materijala iz nadležnosti Uprave, koji se dostavljaju Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i drugim organima na razmatranje i usvajanje;

9) organizuje sve aktivnosti na održavanju sjednica Stručnog kolegija direktora;

10) organizuje protokolarne aktivnosti prilikom službenih posjeta predstavnika drugih organa i međunarodnih organizacija Upravi;

11) priprema radne ciljeve za ocjenu rukovodećih državnih službenika;

12) organizuje aktivnosti na održavanju sjednica Federalnog štaba civilne zaštite;

13) učestvuje u izradi propisa iz nadležnosti Uprave i u izvođenju obuke u Centru za obuku;

14) priprema pitanja iz nadležnosti Kabineta za program rada i izvještaj o radu Uprave;

15) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti direktora;

16) vrši i druge poslove iz nadležnosti Uprave i Kabineta.