Sektor za pravne i opšte poslove

Ovaj sektor nadležan je za slijedeće poslove i zadatke:

1) izrađuje prednacrte i nacrte zakona, podzakonskih propisa i opštih akata o svim pitanjima iz nadležnosti Uprave i izrađuje konačne tekstove propisa i opštih akata koje u vidu radnih materijala ili prednacrta izrađuju ostale osnovne organizacione jedinice Uprave u pitanjima iz djelokruga tih jedinica, kao i izmjene i dopune tih propisa;

2) vrši pravnu obradu teksta propisa i opštih akata koje pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga priprema nacrte svih vrsta ugovora iz nadležnosti Uprave i razmatra i pravno obrađuje sve vrste ugovora, sporazuma i drugih akata koje pripremaju ostale organizacione jedinice i obezbjeđuje njihovu usklađenost sa zakonom i drugim propisima i zakonodavstvom EU;

3) izrađuje konačne tekstova ugovora i drugih opštih akata koje u vidu radnog materijala pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;

4) izrađuje konačne tekstove stručnih pravnih objašnjenja koja se odnose na primjenu zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave, koja na upite građana, organa vlasti ili pravnih lica pripremaju ostale organizacione jedinice u pitanjima iz svog djelokruga;

5) rješava upravne stvari u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Uprave i priprema odgovore na tužbe u predmetima u kojima se pokrene upravni ili radni spor;

6) u svojstvu punomoćnika zastupa Upravu pred nadležnim sudom u radnim i drugim sporovima,

7) priprema konačne verzije mišljenja na prednacrte i nacrte zakona i drugih propisa koje federalni organi uprave dostave na mišljenje Upravi, a koje pripremaju ostale osnovne organizacione jedinice svaka u pitanjima iz svog djelokruga;

8) rješava o svim pravima i dužnostima službenika i namještenika koja se odnose na radne odnose i poslove personalne evidencije;

9) po punomoći zastupa rješenje direktora o pokretanju disciplinskog postupka protiv državnih službenika i namještenika;

10) organizuje i vrši cjelokupno kancelarijsko i arhivsko poslovanje iz nadležnosti Uprave;

11) organizuje i vrši poslove na prijemu i otpremi službene pošte iz nadležnosti Uprave;

12) priprema pitanja iz nadležnosti Sektora za program rada i izvještaj o radu Uprave;

13) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora;

14) organizuje i vrši sve druge pravne poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora, kao i druge pravne poslove koje odredi direktor Uprave.

Poslovi Sektora za pravne i opšte poslove, obavljaju se u okviru dvije unutrašnje organizacione jedinice:

(1) Odsjek za pravne poslove

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 1) do 9) poslova Sektora za pravne i opšte poslove, kao i za slijedeće poslove i zadatke:

1) uspostavljanje i vođenje personalne dokumentacije državnih službenika i namještenika Uprave i provođenje aktivnosti vezanih za ocjenu rada zaposlenih;

2) vrši unos podataka u bazu podataka državnih službenika i namještenika i upravlja tom bazom podataka;

3) priprema plan potreba prijema državnih službenika i namještenika u radni odnos, vodi postupak prijema i priprema potrebne podatke za raspoređivanje i premještanje državnih službenika i namještenika na radna mjesta utvrđena u ovom pravilniku;

4) priprema pitanja iz nadležnosti Odsjeka za program rada i izvještaj o radu Uprave;

5) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Odsjeka;

6) druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora.

(2) Pisarnica

Odsjek za opšte poslove je nadležan za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 10) i 11) poslova Sektora za pravne i opšte poslove, kao i za sljedeće poslove i zadatke:

1) brine o izradi i poništenju pečata i štambilja Uprave;

2) obavlja poslove umnožavanja i fotokopiranja materijala.