Operativni centar civilne zaštite

Operativni centar civilne zaštite nadležan je za vršenje slijedećih poslova:

1) vrši planiranje, organizovanje i uspostalja funkcionalni sistem veza na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe nosilaca zaštite i spašavanja, u uslovima rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i daje stručnu pomoć kantonalnim i općinskim organima za organizovanje i uspostavljanje funkcionalnog sistema veza za potrebe nosilaca zaštite i spašavanja;

2) vrši podešavanje komunikacijske infrastrukture, opreme, Sistema podataka, Sistema za razmjenu podataka i prenosa govora u uslovima prirodne i druge nesreće (podrška planiranju odgovora na nesreće, uklanjanju posljedica i realizaciji oporavka od nesreća);

3) identifikuje potrebe za lokalnim (LAN) i područnim (WAN) komunikacijskim mrežama, kako bi se zadovoljile sve potrebe općina, kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, a putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i za potrebe države Bosne i Hercegovine i međunarodne potrebe, osloncem na javne servise i servise na bazi opreme za krizne situacije;

4) vrši optimalizaciju elemenata sistema komunikacija i veza, koji se integrišu u jedinstven funkcionalni sistem;

5) upravlja i predlaže uvođenje novih softwerskih rješenja (standarda i postupaka) za eksploataciju baze podataka po mjerama zaštite i spašavanja kako bi se obezbijedilo da predložene baze podataka budu kompatibilne s informatičkom tehnologijom;

6) izrađuje operativno-planska dokumenta za uspostavljanje i održavanje sistema veza i ista distribuira korisnicima u sistemu zaštite i spašavanja;

7) vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim oblicima opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine, za potrebe nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, na način predviđen ovim pravilnikom;

8) prenosi naredbe Federalnog štaba civilne zaštite u vrijeme kada taj štab rukovodi akcijama zaštite i spašavanja;

9) prima, priprema i šalje nadležnim organima Federacije Bosne i Hercegovine izvještaje o preduzetim mjerama i drugim aktivnostima u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju;

10) ostvaruje stalni kontakt sa kantonalnim operativnim centrima, a po potrebi i sa općinskim operativnim centrima u vezi prikupljanja odgovarajućih podataka i međusobne razmjene podataka od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno kanton ili općinu;

11) prenosi saopštenja javnim medijima o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojim raspolaže;

12) prati aktivnosti koje se odnose na organizovanje i funkcionisanje kantonalnih operativnih centara i općina i u tim pitanjima tim centrima pruža odgovarajuću stručnu pomoć;

13) organizuje vršenje poslova na povezivanju Operativnog centra sa osmatračkom mrežom od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i operativnim centrima kantona i općina i ostvaruje stalnu saradnju sa imaocima sistema veza koji su od značaja za rad Operativnog centra, a posebno sa odgovarajućim operativnim centrima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i organa unutrašnjih poslova;

14) po zahtjevu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine vrši poslove obavještavanja i uzbunjivanja za potrebe državnih organa Bosne i Hercegovine i ostvaruje veze sa odgovarajućim organima drugih država i sa međunarodnim organizacijama;

15) priprema pitanja iz svoje nadležnosti za program rada i izvještaj o radu Uprave;

16) realizuje zaključke Federalnog štaba civilne zaštite koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Operativnog centra;

17) vrši poslove planiranja, programiranja i razvoja računarske i programske podrške za potrebe Uprave;

18) vrši i sve druge poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu i distribuciju podataka i informacija o svim vidovima prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Operativnog centra.

Poslovi Operativnog centara civilne zaštite, obavljaju se u okviru dvije unutrašnje organizacione jedinice:

(1) Odsjek za informacione tehnologije i analitiku

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 1) do 6) i tač. 13) i 19) poslova Operativnog centara civilne zaštite.

(2) Odsjek za operativne poslove

Ovaj odsjek nadležan je za poslove i zadatke koji su utvrđeni tač. 7) do 12) i tač. 14) i 20) poslova Operativnog centara civilne zaštite.