Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite

Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite

Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014.-2017., koji je usvojen od strane Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i Vlade Brčko distrikta BiH, kao jedna od prioritetnih mjera definisano je unapređenje međusektorske saradnje. Na taj način, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije u BiH, obezbijeđena je ekspertska podrška nadležnim institucijama u BiH koja se realizuje kroz angažman holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (Disaster Risk Reduction Team – DRR).

Tako je 8. aprila 2016. godine u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR), koje je predvodio Jaap Kroon i predstavnika FUCZ (Enes Memić, Marina Kanevčev, Maida Mekić-Skrobanović i Samir Džihić).

Na ovom sastanku predstavnici FUCZ upoznali su eksperte iz Holandije o organizaciji civilne zaštite, sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH, aktivnostima FUCZ u proteklom periodu na uspostavi sistema za rano upozoravanje na poplave u Federaciji BiH, dobroj saradnji sa federalnim institucijama (Agencije za vodna područja sliva rijeke Save i Jadranskog mora, Federalni hidrometeorološki zavod i dr), aktivnostima na uvođenju jedinstvenog operativnog broja 112 na cjelokupnom području Federacije BiH. Eksperti iz Holandije upoznati su i o aktivnostima na uspostavljanju registra mreže volontera u Federaciji BiH koji bi bili angažovani u zaštiti i spašavanju ljudi u slučaju nastanka prirodne nesreće kao i o drugim pitanjima značajnim za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

{loadposition 2016-04-09}