Deminerski i mašinski timovi FUCZ deminirali lokaciju Dolovi – Čelićka Rijeka na kojoj je u martu ove godine poginula jedna osoba

Na ovom zadatku bio je angažovan Deminerski tim “Tuzla B” i mašinski tim FUCZ sa mašinom PT-300. Pronađeno je šest protivtenkovskih i četiri protivpješadijske mine. Deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine.

Na lokaciji Dolovi – Čelićka Rijeka, 12 kilometara od Čelića, završen je zadatak deminiranja 2.677 msumnjive površine koji je obavio deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) “Tuzla B”.

Ovaj zadatak urađen je po hitnoj proceduri pošto se 22. marta ove godine na ovom mjestu desila minska nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala kada je sa traktorom ušla u obilježeno minsko polje i aktivirala dvije protivtenkovske mine. Stradalu osobu iz minskog polja tada su izvukli timovi FUCZ.

Da bi se sa mjesta nesreće izvukao traktor i traktorska prikolica bilo je neophodno u što kraćem roku da se očisti površina do mjesta stradanja traktoriste i oko traktora i traktorske prikolice kako bi ih mašina PT-300 i mašinski tim FUCZ mogli izvući iz rizične na sigurnu površinu, da bi nakon toga tim mogao očistiti sumnjivu površinu i završiti zadatak u cjelosti.

Tokom izvođenja operacije deminiranja tim se susretao sa različitim otežavajućim okolnostima zbog tvrdog terena i kamenite podloge. Jedan dio zadatka prostirao se kroz korito rijeke i potoka, gdje je usljed padavina došlo do porasta nivoa rijeke pa je voda poplavila i odnijela markirni materijal u radnim stazama, te je tim bio primoran na ponovno markiranje radnih staza koje su već bile urađene, odnosno očišćene.

Tokom deminiranja pronađeno je šest protivtenkovskih mina metalnih (TMM-1), tri protivpješadijske mine antimagnetne (PMA-3) i jedna protivpješadijska mina rasprskavajuća (PMR-2A).

Postavljeno je 14 numerisanih znakova trajnog obilježavanja, a deminirani lokalitet predat je krajnjem korisniku, Općini Čelić, koja je i upoznata sa granicama očišćene površine.