Uspješno završena radionica “Izgradnja kapaciteta za odgovor na velike požare otvorenog prostora“ koju je inicirala FUCZ

U organizaciji Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE) i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite i Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, uspješno je završena radionica na temu “Izgradnja kapaciteta za odgovor na velike požare otvorenog prostora – model organizovanja i funkcionisanja zračnih snaga, iznajmljivanje i nabavka letjelica (dobre i loše prakse)”. Učesnici radionice bili su predstavnici devet od deset država članica DPPI SEE (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Turska, Bugarska, Rumunija i Bosna i Hercegovina) koji imaju stručno znanje i iskustvo po pitanju modela organizacije zračnih snaga, potrebnih infrastrukturnih uslova za smještaj letjelica i posada, tipova, iznajmljivanja i nabavke letjelica, obuka pilota, provođenja potpisanih sporazuma i standardnih operativnih procedura za angažovanje i djelovanje letjelica za gašenje požara, koordinacije između posade letjelice i zemaljskih vatrogasnih snaga i drugo. Cilj ove radionice bio je jačanje međusobne saradnje kroz razmjernu znanja, iskustava i najboljih praksi u izgradnji kapaciteta odgovora na velike požare otvorenog prostora između institucija, organa i drugih subjekata na svim nivoima vlasti u BiH, kao i sa državama članicama DPPI SEE, kako bi se utvrdile jasne preporuke od značaja za donosioce odluka.

U organizaciji Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe – DPPI SEE) i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite (FUCZ) i Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske (RUCZRS), na Igmanu je od 11. do 13. aprila ove godine, održana radionica na temu  “Izgradnja kapaciteta za odgovor na velike požare otvorenog prostora – model organizovanja i funkcionisanja zračnih snaga, iznajmljivanje i nabavka letjelica (dobre i loše prakse)”.

Radionici je prisustvovalo četrdeset pet predstavnika devet od deset država članica DPPI SEE (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Turska, Bugarska, Rumunija i Bosna i Hercegovina) osim predstavnika Turske koji zbog još uvijek teške situacije u područjima koja su su u februaru pogođena zemljotresima, nisu bili u mogućnosti prisustvovati radionici.

Cilj ove radionice bio je jačanje međusobne saradnje kroz razmjernu znanja, iskustava i najboljih praksi u izgradnji kapaciteta odgovora na velike požare otvorenog prostora između institucija, organa i drugih subjekata na svim nivoima vlasti u BiH, kao i sa državama članicama DPPI SEE, kako bi se utvrdile jasne preporuke od značaja za donosioce odluka.

Svi učesnici imali su stručno znanje i iskustvo po pitanju modela organizacije zračnih snaga, potrebnih infrastrukturnih uslova za smještaj letjelica i posada, tipova, iznajmljivanja i nabavke letjelica, obuka pilota, provođenja potpisanih sporazuma i standardnih operativnih procedura za angažovanje i djelovanje letjelica za gašenje požara, koordinacije između posade letjelice i zemaljskih vatrogasnih snaga i drugo.

Na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, osigurani su i tehnički uslovi online učešća zainteresiranih predstavnika kantonalnih uprava civilnih zaštita i gradskih i općinskih službi civilne zaštite u Federaciji BiH te je i na ovaj način u radionici na dnevnoj bazi interaktivno učestvovalo još 20 do 30 učesnika.

Ideja za organizaciju DPPI SEE radionice na navedenu temu, proizašla je nakon niza aktivnosti „Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja“, a koju je u maju 2022. godine imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je u aprilu 2022. godine usvojila  „Elaborat o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja”. Elaborat je imao za cilj formiranje funkcionalnih zračnih snaga – jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će biti optimalno kapacitirana kako sa ljudskim tako i sa materijalnim resursima.

Radna grupa je u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH a putem Federalne uprave civilne zaštite, ovim aktivnostima, pored ostalog, intenzivno tražila mogućnost za model iznajmljivanja minimalno jedne letjelice i posade za gašenje požara na području Federacije Bosne i Hercegovine tokom požarne sezone 2022. godine kada je i uspostavljen kontakt sa nadležnim organima iz Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore.

U nastavku aktivnosti, a u skladu sa zaključcima sa 44. Regionalnog sastanka DPPI SEE koji je održan 25. i 26.10.2022. godine u Dubrovniku, Federalna uprava civilne zaštite imala je mogućnost da putem Ministarstva sigurnosti BiH kandiduje održavanje DPPI SEE radionice u Bosni i Hercegovini, te je u novembru 2022. godine precizirala naziv radionice, ciljeve, ciljnu grupu i očekivane rezultate u okviru „Programa obuke u oblasti upravljanja u slučaju nesreća – DMPT“ za 2023. godinu.

Namjera  je bila, da se putem ove radionice, dobiju relevantne informacije do kojih se nije došlo tokom trajnja mandata Radne grupe iz objektivnih razloga. Uzimajući u obzir najbolje prakse zemalja učesnica radionice, Federalna uprava civilne zaštite planiraće i poduzeti daljne aktivnosti od značaja za izgradnju kapaciteta za odgovor na velike požare otvorenog prostora na području Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa zaključnim razmatranjima navedenog Elaborata.

Kako je prijedlog događaja koji je pripremila Federalna uprava civilne zaštite prihvaćen od nadležnih organa zaštite i spašavanja na nivou Bosne i Hercegovine a zatim i od zemalja učesnica DPPI SEE odlučeno je da Bosna i Hercegovim bude domaćin radionice o navedenoj temi u aprilu 2023. godine.

Pored predstavnika Federalne uprave civilne zaštite, po pozivu ove Uprave, u radu radionice sa područja Federacije BiH učestvovali su i predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalne uprave policije, JP Međunarodni aerodrom “SARAJEVO”, JP Međunarodna zračna luka – aerodrom „MOSTAR“, kao i predstavnici kantonalnih uprava civilne zaštite i službi civilne općina i grada kojima je bilo omogućeno online prisustvo na radionici. Među učesnicima bio je i jedan broj članova Radne grupe koja je izradila Elaborat, odnosno članovi navedene Radne grupe koja je formirana u maju 2022 godine dok su ostali članovi ovih radnih grupa imali mogućnost online prisustva na radionici.

Tokom radionice, prezentirane su dobre i loše prakse te vođene kvalitetne diskusije po pitanju modela zračnih snaga, tipova, nabavke i servisiranja letjelica, obuka, doobuka i certificiranja pilota, koordinacije i komunikacije zračnih i zemaljskih vatrogasnih snaga u akcijama gašenja velikih požara otvorenih prostora, infrastrukturnih uslova za smještaj letjelica i posada, iznajmljivanja letjelica i drugo.

Rukovodilac Federalne uprave civilne zaštite upoznao je učesnike o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije BiH i Federalne uprave civilne zaštite u nastojanjima da se uspostave zračne snage – jedinica i nabave letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja u Federaciji BiH.

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite na radionici su prezentirali studiju slučaja na temu „Koordinacija i komunikaciju u akcijama gašenja požara iz zraka u Federaciji BiH“ te učesnike radionice upoznali sa primjenom geografskih informacionih sistema (NICS sistem i drugo) kod gašenja požara tokom 2022. godine, kao i radio uređaja namijenjenih za rad u avio-opsegu (air band), što se pokazalo kao veoma dobra praksa kada je u pitanju koordinacija i komunikacija između posade letjelice, zemaljskih vatrogasnih snaga i drugih aktera u sistemu zaštite i spašavanja. Učesnici iz Slovenije i Crne Gore, iskazali su veliku zainteresovanost i zatražili daljnju saradnju sa Federalnom upravom civilne zaštite, kako bi  na osnovu dodatnih informacija istražili mogućnosti, kao i načine za eventalnu primjenu NICS sistema i radio uređaja u njihovim zemljama.

Zahvaljujući učešću stručnih osoba (od kojih je devet pilota), koje raspolažu znanjima, vještinama i značajnim iskustvom o navedenim temama, ostvareni su ciljevi i postigniti rezultati radionice.

Tokom radionice dobijena je i značajna informacija da države članice DPPI SEE nemaju iskustvo po pitanju iznajmljivanja letjelice i posade na komercijalnoj osnovi tokom požarne sezone, iz razloga što su procjenile da to zahtjeva izdvajanje velikih finansijskih sredstava u visini gotovo polovine potrebnih sredstva za kupovinu nove letjelice za gašenje požara, zbog čega navedeno nije preporučena opcija već izgradnja vlastitih resursa.

U završnom dijelu radionice, DPPI SEE ocjenio je radionicu izuzetno uspješnom i obavjestio učesnike da će naknadno biti dostavljen izvještaj sa preporukama i zaključcima  koji su proizašli kao rezultat diskusija i razmjene znananja i iskustva učesnika.