Prigodnim programom FUCZ obilježila 5. decembar – Međunarodni dan volontera

“Mreža volontera FUCZ” jedan je od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. U toku pružanja pomoći i operacijama spašavanja spoznalo se da kapaciteti civilne zaštite mogu biti pojačani regrutiranjem dodatnog osoblja kako bi se moglo pravovremeno odgovoriti na različite potrebe ugroženog stanovništva i imovine. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti na ovom projektu i prezentovana obuka Potrage i spašavanje nestalih, za koju je najviše volontera, koji su se priključili Mreži volontera FUCZ, izrazilo želju da se osposobe za ovakav vid pomoći.

Povodom 5. decembra, Međunarodnog dana volontera, Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ), pod pokroviteljstvom The United Nations Volunteers programme UNV PA/UNDP u Bosni i Hercegovini, jučer je u Sarajevu organizirala prigodan program.

Na ovaj način FUCZ želi pružiti podršku kampanji UN Volontera (UNV) čiji je ovogodišnji slogan “Volonteri djeluju prvi. Ovdje. Svuda.” Neki od ciljeva kampanje ogledaju se u tome kako pokazati da volonteri širom svijeta igraju ključnu ulogu u kriznim periodima, bez obzira na sigurnosne rizike sa kojima se često suočavaju i kako povećati globalno priznanje njihovog doprinosa. Ovogodišnji dan volontera vezan je za DRR pa je važno da se osnaži mreža volontera koja će i zbog velikih klimatskih promjena postati i prerasti u ozbiljnu snagu u oblasti zaštite i spašavanja što je stepenica više ka spašavanju ljudskih života.

Na ovoj ceremoniji obratili su se i predstavnici UN-a (UNVPA), Ministarstva sigurnosti BiH, Švicarske ambasade u BiH koja je podržala ovaj projekat, volonteri uključeni u Mrežu volontera FUCZ, predstavnici sarajevskih fakulteta sa kojima FUCZ ima potpisane sporazume o saradnji,ali i fakulteta sa koima će se u narednom periodu potpisati sporazumi o saradnji, predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, predstavnici KUCZ, Crvenog križa/krsta i drugi.

Predstavljene su dosadašnje aktivnosti na ovom projektu i prezentovana obuka Potrage i spašavanje nestalih, za koju je najviše volontera, koji su se priključili Mreži volontera FUCZ, izrazilo želju da se osposobe za ovakav vid pomoći.

“Mreža volontera FUCZ” jedan od važnijih projekata koji je FUCZ pokrenula 2016. godine. Potreba za jedinstvenim registrom volontera proizašla je iz iskustva stečenog u poplavama 2014. godine i to u vidu jedinstvene baze podataka svih onih koji žele pomoći i koja bi bila dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja na području Federacije BiH. U toku pružanja pomoći i operacijama spašavanja spoznalo se da kapaciteti civilne zaštite mogu biti pojačani regrutiranjem dodatnog osoblja kako bi se moglo pravovremeno odgovoriti na različite potrebe ugroženog stanovništva i imovine. U aktivnostima odgovora na katastrofe, preopterećeni kapaciteti civilne zaštite su bili poboljšani dobrovoljnom mobilizacijom građana. Spontana organizacija građana je pokazala solidarnost, međutim, izražena je potreba za organiziranim sistemom regrutiranja. U tu svrhu Civilna zaštita ima potrebu za brojem osoba koji bi prošli obuke (volonteri) u svrhu odgovora na potrebe i pruže pomoć građanima i zajednicama te da na taj način ojačaju kapacitete civilne zaštite u području zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem.

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, FUCZ je krajem aprila 2017. godine objavila Javni poziv za upis volontera u registar volontera FUCZ za obavljanje aktivnosti i mjera u sistemu zaštite i spašavanja. Do danas se putem ove aplikacije prijavilo oko 500 volontera.

Još 1970. godine Ujedinjene nacije su uspostavile program volontera koji se danas zove Mreža volontera Ujedinjenih nacija i koje su u decembru 1985. godine utvrdile Međunarodni dan volontera. BiH je prihvatila Sendai deklaraciju iz Japana iz 2015. godine i Okvirni program smanjenja rizika od katastrofa 2015-2030. godina, a jedan od globalnih ciljeva koji je uspostavljen je da se volonteri trebaju trenirati, obučavati, umrežavati i po pitanjima djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Međunarodni dan volontera obilježava se u cijelom svijetu i odaje priznanje solidarnosti volontera koji odgovaraju na pozive u kriznim situacijama, svakodnevno pomažu u spašavanju života i daju podršku onima koji žele svoj život i ubuduće živjeti dostojanstveno. U vremenu sve izraženijih klimatskih promjena u svijetu koje uzrokuju razne katastrofe, prirodne i druge nesreće, značaj volontera, kojih je danas oko milijardu, dodatno je povećan.