PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH

Tokom ove jeseni i zime na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih i snježnih padavina, nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama što bi prouzrokovalo plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i ostalog zemljišta, aktiviranje većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija i sl.

Kako bi se umanjile navedene i druge opasnosti i dovele pod nadzor s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara potrebno je da nadležni organi, odnosno nosioci zaštite i spašavanja u općinama i gradovima, kao i kantonima, blagovremeno planiraju, organizuju i provedu neophodne preventivne mjere zaštite i spašavanja, pa im je stoga Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) uputila dopis sa sljedećim Preporukama za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od  prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH:

Za organizovanje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na vodi i pod vodom, zaštite od mraza, leda, snježnih padavina s ciljem sprečavanja i smanjenja opasnosti u kojima je potrebno da nadležni organi u kantonima i općinama/gradu:

 • izvrše preglede postojećih planova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (dokumenti tih planova koji se odnose na zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, planovi zaštite od mraza, leda, snijega i niskih temperatura) radi utvrđivanja da li su u njima predviđene sve potrebne mjere zaštite i spašavanja od poplava, odnosno bujičnih i podzemnih voda, erozija, klizišta, odrona i sl., u skladu sa odgovarajućim odredbama važećih propisa kojima su regulisana ova pitanja, te izvršiti potrebna ažuriranja tih planova;
 • svakodnevno osmatraju i prate stanje vodotoka, objekata i terena, a za potencijalno opasna područja, planiraju i organizuju provođenje odgovarajućih aktivnosti (akcije čišćenje riječnih korita, odvodnih kanala, uređivanje obala, izgradnja nasipa, preusmjeravanje vodotoka, saniranje klizišta, komunalne infrastrukture i druge potrebne mjere), te prate stepen realizacije tih mjera i aktivnosti;
 • unaprijede saradnju nadležnih organa civilne zaštite sa pravnim društvima i pravnim licima koja upravljaju vodnim objektima, kao i drugim nosiocima zaštite i spašavanja (komunalna i građevinska preduzeća, kajakaški i ronilački klubovi, vatrogasne jedinice, policija, BIHAMK i dr.) radi redovnog i vanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informisanja građana o nailasku plavne vodene mase;
 • provjeriti spremnost pravnih i fizičkih lica za raščišćavanje snijega na saobraćajnicama: međugradskim, gradskim, trotoarima i prilazima pojedinim objektima od posebnog značaja;
 • osposobe građane za organizovanje i provođenje mjera samozaštite u slučaju poplava, klizišta, mraza, snježnih padavina i drugih prirodnih nesreća;
 • organizuju i provode aktivnosti na sprečavanju nelegalne gradnje građevina u vodozaštitnim zonama i geomorfološki nestabilnim terenima i dr.;
 • izvrše preglede i procjene upotrebljivosti raspoloživih materijalno-tehničkih sredstava i opreme (čamci, cisterne za vodu, pumpe i dr.) za spašavanje na vodi i pod vodom i preduzmu potrebne mjere na otklanjanju uočenih nedostataka;
 • da kantonalne uprave i općinske/gradske službe civilne zaštite, kao i pravna lica kojima je Federalna uprava civilne zaštite, u skladu sa reversom o izdavanju, privremeno dala na korištenje gumene čamace, izvanbrodske motore, motorne pumpe, izvrše njihovo napuhavanje i uskladište ih tako da se mogu u svakom momentu upotrijebiti, a motore postaviti na stalak za držanje, zatim izvršiti probno paljenje i sl.
 • Ukoliko navedeni planovi zaštite i spašavanja nisu izrađeni, da kantonalne uprave odnosno općinske/gradske službe civilne zaštite, u saradnji s drugim nadležnim kantonalnim, odnosno općinskim/gradskim organima uprave i drugim institucijama, u što kraćem roku pristupe izradi tih planova ili izrade privremene operativne planove zaštite i spašavanja od poplava, klizišta, odnosno snježnih nanosa i niskih temperatura za nastupajući period;
 • Da se redovno i pravovremeno sazivaju i održavaju sastanci kantonalnih i općinskih/gradskih štabova civilne zaštite na koje, po potrebi, treba pozivati nadležne nosioce aktivnosti zaštite i spašavanja u kantonima i općinama/gradovima i analizirati:
 • rezultate ostvarene saradnje i način međusobnog izvještavanja o provođenju preventivnih mjera koje je potrebno preduzimati, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu i spašavanje od poplava, mraza, leda i snježnih padavina, klizišta i ostalih prirodnih i drugih nesreća na području općina/gradova i kantona;
 • stanje raspoloživih ljudskih resursa i materijalno–tehničkih sredstava i opreme za potrebe zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara;
 • spremnost i raspoložive kapacitete zdravstvenih ustanova za pružanje medicinske pomoći u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća u kojima može biti ugrožen veliki broj ljudi;
 • spremnost i raspoložive kapacitete skloništa i drugih objekata za potrebe smještaja i sklanjanja ljudi u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća u kojima može biti ugrožen veliki broj ljudi;
 • spremnost i raspoložive kapacitete za pružanje pomoći u hrani, lijekovima i drugim neophodnim namirnicama i sredstvima u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća u kojima može biti ugrožen veliki broj ljudi i
 • druge potrebne mjere zaštite i spašavanja.
 • Kako se opasnosti i od drugih prirodnih nesreća (klizišta, odroni, rušenja i dr.) ne mogu i ne smiju zanemariti, potrebno je da i u vezi predmetnog akta redovno, najmanje jednom mjesečno, izvijeste ovu Upravu o preduzetim mjerama zaštite i spašavanja za smanjenje opasnosti od nesreća koje najviše ugrožavaju područje općine/grada, odnosno kantona, te stepenu realizacije tih mjera na svom području.