Predstavnik FUCZ učestvovao u terenskoj vježbi IPA FLOODS-VARAŽDIN 2017

Ova vježba predstavlja završetak drugog dijela IPA FLOODS projekta kojem je cilj povećati sposobnost država korisnica u razvoju uspješnih nacionalnih sistema civilne zaštite te saradnja na području borbe protiv poplava na regionalnom i evropskom nivou (prevencija, pripravnost i odgovor). Jedan od ciljeva ovog projekta je i pružanje podrške državama korisnicama u izgradnji kapaciteta odgovora na poplave radi uspješne provedbe Direktive za poplave Evropske unije i to ustrojavanjem, opremanjem i osposobljavanjem višenacionalnih Modula civilne zaštite za postavljanje barijera za odbranu od poplava i prepumpavanje vode te djelovanje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUCZS) Republike Hrvatske bila je organizator terenske vježbe civilne zaštite IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017, koja  je održana od 9. do 13. oktobra 2017.  godine na lokacijama u Varaždinskoj županiji.

Ova vježba predstavlja završetak drugog dijela IPA FLOODS projekta kojem je cilj povećati sposobnost država korisnica u razvoju uspješnih nacionalnih sistema civilne zaštite te saradnja na području borbe protiv poplava na regionalnom i evropskom nivou (prevencija, pripravnost i odgovor). Jedan od ciljeva ovog projekta je i pružanje podrške državama korisnicama u izgradnji kapaciteta odgovora na poplave radi uspješne provedbe Direktive za poplave Evropske unije i to ustrojavanjem, opremanjem i osposobljavanjem višenacionalnih Modula civilne zaštite za postavljanje barijera za odbranu od poplava i prepumpavanje vode te djelovanje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Na vježbi sa svojim timovima za obranu od poplava učestvovali su predstavnici zemalja korisnica projekta Albanije, BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Turske, Italije, Njemačke i Hrvatske, a uz višenacionalne Module civilne zaštite sa pripadnicima iz navedenih zemalja, na vježbi su učestvovali i moduli iste namjene iz država Mehanizma Unije za civilnu zaštitu – Njemačke i Italije.

Iz Bosne i Hercegovine, osim predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), na vježbi su učestvovali i timovi iz Republičke uprave civilne zaštite RS (RUCZ RS) sa pumpama visokog kapaciteta i Civilne zaštite Brčko Distrikta BiH sa prenosnim branama za odbranu od poplava.

Vježba IPA FLOODS – VARAŽDIN 2017 počela je štabnom vježbom sa karakteristikama komandne vježbe, koja za cilj ima vježbanje postupaka traženja, nuđenja i primanja međunarodne pomoći u slučaju katastrofa a sljedećeg dana pažnja je skrenuta na odabrana područja Varaždinske županije gdje su učesnici modula civilne zaštite započeli samu vježbu. Scenarij vježbe, simulirao je veliku katastrofu koja uključuje teške poplave.

Vježbom je prezentirana odbrana od poplava, prepumpavanje vode pumpama visokog kapaciteta, spašavanje iz poplavljenih kuća i medicinska pomoć. Uvježbavalo se spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz poplavama ugroženog područja te aktiviranje i mobilizacija međunarodnih operativnih snaga civilne zaštite kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu. Ovom vježbom testirano je djelovanje i interoperabilnost multinacionalnih modula civilne zaštite (dva modula) razvijen uz finansijsku pomoć EU-a u sklopu Projekta IPA FLOODS – Lot 2.

U vježbi je učestvovalo je više od 500 sudionika. Bilo je uključeno 190 pripadnika Modula, a podršku održavanju vježbe sa svojim stručnim kapacitetima pružali su učesnici iz Hrvatske (Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Štabovi civilne zaštite jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave, vatrogasne jedinice, pripadnici HGSS-a, Hrvatskog Crvenog križa/krsta, HEP, Hrvatskih voda, KPA Drava).

Ova terenska vježba realizirana je nakon višemjesečnih aktivnosti između korisnika čije je osoblje civilne zaštite učestvovalo u radionicama i obukama u svrhu poboljšanja kapaciteta koordinacije državnih timova, njihovo znanje međugraničnih procedura i djelovanje UCPM-a u kontekstu međunarodnog raspoređivanja timova.