Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite na Konferenciji o upravljanju posljedicama terorističkog akta

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite na Konferenciji o upravljanju posljedicama terorističkog akta

U Sarajevu je, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH i Misije OSCE-a u BiH, a u sjeni terorističkih napada u Briselu, 22.03.2016. godine održana Konferencija o upravljanju posljedicama terorističkog akta, na kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti i sigurnosnih agencija u BiH.

Konferenciju su otvorili Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH, i Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

Razmjenjena su iskustva u borbi protiv terorizma, i određeni prioriteti potrebni za izgradnju mehanizama, operativnih mjera, postupanja i radnji kojim bi se koordinirala djelovanja svih kapaciteta sigurnosnog sektora u BiH u slučaju terorističkih napada. Istaknuto je kako je jezgro nove strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma upravo saradnja i razmjena infomacija između ministarstva, drugih sigurnosnih i pravosudnih organa uprave, agencija za provođenje zakona a sve u cilju osnaživanja kapaciteta sigurnosnog sektora u BiH. Takođe je naglašena prijeka potreba za izgradnjom mehanizama koordinacije kako bi se smanjio broj žrtava, povrijeđenih lica i materijalne štete u slučaju terorističkog akta.

U cilju što brže uspostave neophodnih koordinacija svih sigurnosnih i pravosudnih organa u zemlji, kao i oružanih snaga i institucija civilnog društva, učesnici Konferencije su donijeli određene zaključke kojima će se pokušati djelotvornije reagovati na djela terorizma, ublažiti njihove posljedice i omogućiti zajednicama i državi u cjelini da prevaziđu teška stanja u slučaju dešavanja terorističkih akata. Konferencija je zaključena riječima “da terorizam napada najvitalnije interese države, njenu ekonomiju, infrastrukturu i ugrožava živote građana. Zato je važno zalagati se za veću koordinaciju, razmjenu informacija, izradu planova komunikacije i drugih operativnih planova, procedura i mjera za usklađivanje napora svih nadležnih ministarstava i agencija za sprovođenje zakona u državi, da bi se moglo djelotvornije reagovati na djela terorizma, ublažiti i upravljati njihovim posljedicama i omogućiti zajednicama i državi da nastave sa svakodnevnim životom i radom.

Da bi se to postiglo postoji jasna potreba za kontinuiranim preispitivanjem i ponovnim procjenjivanjem. Obuke, debate i diskusije na svim nivoima vlasti moraju konstantno da oblikuju praksu i politiku djelovanja u ovoj oblasti.”

{loadposition 2016-03-23}