Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu upućen Parlamentu FBiH na usvajanje

Na današnjoj 105. sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je, između ostalog, utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje. Cilj je otklanjanje nedostaka uočenih u primjeni Zakona pri čemu je vođeno računa da ne bude izgubljena temeljna ideja da zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Ujedno, na ovaj način omogućena je provedba presude Ustavnog suda FBiH od 30.11.2016. godine, kojom je utvrđeno da je članom 114. Zakona o  zaštiti od požara i vatrogastvu, povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj.

Prije sedam godina je donesen Zakon i do danas su uočeni nedostaci koji su sprečavali potpunu uspostavu jedinstvenog sitema u ovoj oblasti – rekao je nakon sjednice direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak..

Novina u Nacrtu zakona je i pojačana zaštita šuma od požara. Prema novom rješenju predviđena je zabrana loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugim zemljištima na udaljenosti od 150 metara od granice šume.