Članovi FŠCZ uspješno završili obuku provođenja mjera zaštite i spašavanja i osposobljavanju u prevenciji i odgovoru u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća

U okviru seminara predavači su učesnicima govorili o organizaciji civilne zaštite u FBiH, ulozi FŠCZ, izradi, donošenju i ažuriranju planskih dokumenata u sladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, ulozi i zadacima Operativnog centra civilne zaštite, o međunarodnoj saradnji, mehanizmima civilne zaštite, direktivama EU, koordinaciji prelaska državne granice prilikom primanja i/li upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju te o efikasnom upravljanju stresom na radnom mjestu.

Ovakvim vidom obuke, koja se organizuje i provodi kroz individualnu i zajedničku obuku i usavršavanje, vrši se dopuna znanja i iskustva članova Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) te ih se priprema za situacije koje izazivaju prirodne i druge nesreće ali i kako se na njih može što efikasnije odgovoriti. Obuka je posebno značajna za nove članove FŠCZ koji nemaju iskustva, u radu štaba u slučaju proglašenja prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH.

Na Vlašiću je 20. i 21. oktobra 2017. godine održana obuka “Provođenje mjera zaštite i spašavanja u slučaju nastanka prirodnih i drugih nesreća i osposobljavanje za izvršavanje zadataka u prevenciji i odgovoru na prirodne i druge nesreće u skladu sa ‘Procjenom ugroženosti Federacije BiH’ˮ.

Organizator i ove obuke bili su Poslovno-edukativni centar “Kventumˮ iz Sarajeva i Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) koja je pružila tehničku podršku.

Učesnicima seminara obratili su se ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) i Fahrudin Solak, direktor FUCZ i načelnik FŠCZ.

U okviru seminara predavači iz Ministarstva sigurnosti BiH, FUCZ i Poslovno-edukativnog centra “Kventumˮ govorili su o organizaciji civilne zaštite u FBiH, ulozi FŠCZ, izradi, donošenju i ažuriranju planskih dokumenata u sladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, ulozi i zadacima Operativnog centra civilne zaštite, o međunarodnoj saradnji, mehanizmima civilne zaštite, direktivama EU, koordinaciji prelaska državne granice prilikom primanja i/li upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju te o efikasnom upravljanju stresom na radnom mjestu.

Drugog dana rada ovog seminara upriličeno je praktično rješavanje zadataka po određenoj supoziciji a prezentirani su i prijedlozi članova FŠCZ po mjerama zaštite i spašavanja za angažovanje raspoloživih resursa na otklanjanju i saniranju posljedica izazvanih zemljotresom po zadanom scenariju. Ovim je jasno određena uloga svakog člana Štaba u slučaju prirodne i druge nesreće te mjere koje treba poduzeti ministarstvo ili institucija iz koje dolazi.

Članovima FŠCZ prezentirana je oprema i način rada tima za potrage i spašavanje u urbanom području FUCZ (USAR), koji je oformljen u skladu sa INSARAG smjernicama i  koji je veoma efikasan u potragama i spašavanju kod prirodnih i drugih nesreća, naročito u slučaju zemljotresa.

Obuka je organizirana u skladu sa Planom i programom stručnog obučavanja i osposobljavanja za zaštitu i spašavanje u 2017. godini koji je donešen na osnovu člana 164. stav 5. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 39/03, 22/06 i 43/10), tačke 6. Poglavlja III Nastavnih planova i programa obučavanja i osposobljavanja struktura sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, broj: 06-44/4-256/09 od 08.05.2009. godine, člana 66. Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u FUCZ, broj: 01-02/6-41/12 od 02.02.2012. godine, te Pravilnika o stručnom obrazovanju i usavršavanju, broj: 01-02/5-273/15 od 25.05.2015. godine.

Ovakvim vidom obuke, koja se organizuje i provodi kroz individualnu i zajedničku obuku i usavršavanje, vrši se dopuna znanja i iskustva članova Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) te ih se priprema za situacije koje izazivaju prirodne i druge nesreće ali i kako se na njih može što efikasnije odgovoriti. Obuka je posebno značajna za nove članove FŠCZ koji nemaju iskustva, u radu štaba u slučaju proglašenja prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH.