13 oktobar – Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila. Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, odnosno pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila. 

Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015–2030. usvojen je na Trećoj svjetskoj konferenciji UN-a koja je održana 18. marta 2015. godine u Sendaiju (Japan).Kao i prethodni dokument Hyogo okvir za akciju (HFA, ‎2005-2010), koji je podržala Generalna skupština UN-a nakon Svjetske konferencije o smanjenju rizika od katastrofa 2005. godine, Sendai okvir veliki naglasak stavlja na upravljanje rizikom od katastrofa s obzirom na postizanje znatnih smanjenja gubitaka u katastrofama u sljedećih petnaest godina.

Sendai okvir za DRR predstavlja poboljšanje prethodnog Hyogo okvira za akciju i mnogo se više poziva na potrebu uključivanja roda, starosti, invaliditeta i kulturnih perspektiva u sve politike i prakse. Namjera je osnažiti žene i osobe sa invaliditetom da igraju veću ulogu u odgovoru, oporavku, rehabilitaciji i izgradnji i u razvoju predviđanja koje je usmjereno na ljude, višehazardno i višesektorsko, te sisteme ranog upozoravanja u okviru participativnog procesa. Također se naglašava potreba za prikupljanjem i razdvajanjem podataka.

Kao takav, ovaj dokument je poboljšao okvir humanog razvoja. Ipak, civilno društvo ima izvjesne rezerve u pogledu određivanja puta naprijed i mehanizama za provedbu, kao i jednu opću rezervu u vezi s onim što se vidi kao nepostojanje smjernica u pogledu finansijskih sredstava, mehanizama finansiranja i metoda za procjenu i kvantificiranje uspjeha. Na šestom godišnjem sastanku Evropskog foruma za DRR (Pariz, oktobar 2015. godine) usvojena je petogodišnja mapa puta za postizanje ciljeva Sendai okvira.

U evropskom kontekstu, dva područja su dobila prioritet:

 1. razvoj ili revizija državnih i lokalnih strategija za smanjenje rizika od katastrofe i
 2. integracija smanjenja rizika od katastrofe u različite sektore.

U procesu podrške procjeni globalnog napretka u postizanju rezultata i sveukupnog cilja ovog okvira, dogovoreno je sedam globalnih ciljeva:

 1. Smanjiti smrtnost
 2. Smanjiti broj osoba zahvaćenih katastrofama
 3. Smanjiti direktne ekonomske gubitke
 4. Smanjiti štetu na kritičnim infrastrukturama
 5. Povećati broj zemalja s DRR strategijama
 6. Poboljšati međunarodnu saradnju zemalja u razvoju
 7. Povećati dostupnost sistemima ranog upozoravanja.

Četiri prioriteta za djelovanje Sendai okvira za DRR ‎2015-2030 su:

 1. Razumjeti rizik katastrofe
 2. Ojačati upravljanje rizikom katastrofe da bi se moglo upravljati rizikom
 3. Investiranje u smanjenje rizika od katastrofe za otpornost
 4. Jačanje pripravnosti za katastrofu za učinkovitu reakciju i da bi se “bolje gradilo” tokom oporavka, sanacije i obnove.

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama, sa velikim brojem ranjive populacije koja je izložena rizicima od katastrofa pa je smanjenje rizika i uticaja prirodnih ili drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona. BiH je nedavno imala priliku testirati svoju spremnost i raspoložive kapacitete za odgovor na prirodne nesreće kroz terensku vježbu koju su zajednički organizirali  Ministarstvo sigurnosti BiH i Euroatlantski centar za koordinaciju odgovara na katastrofe NATO-a. Iako prostora za napredak ima još mnogo, dosta toga se unaprijedilo bez obzira na decentralizirani sistemu  zaštite i spašavanja u BiH. Ključni akteri sistema za zaštitu i spašavanje danas su bolje opremljeni, obučeni u skladu sa najvišim standardima odgovora na katastrofe i svjesni važnosti dobre koordinacije i pravovremenog upozorenja prilikom prevencije i odgovora na katastrofe.