Održana tematska sjednica Vlade FBiH o stanju na požarištima i poduzetim mjerama i aktivnostima

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju FUCZ o stanju na požarištima i poduzetim aktivnostima na području Federacije BiH s prijedlogom zaključaka. Prema podacima FUCZ, u prvih skoro sedam mjeseci ove godine, evidentirano je 4.906 požara od kojih su većina (3.785) požari na otvorenom prostoru kojima je opožareno 5.308,64 hektara šume, niskog rastinja i trave. U ovim požarima lakše je povrijeđeno 45, teško troje, a smrtno je stradalo 14 osoba. Većina požara otvorenih prostora izazvano je namjerno ili nepažnjom građana, najčešće prilikom čišćenja i spaljivanja biljnog otpada. Konstatirano je da FUCZ kontinuirano prati stanje, koordinira i rukovodi akcijama gašenja požara, tamo gdje je to potrebno, i neposredno učestvuje s ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima u saniranju stanja na terenu. Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, putem kantonalnih organa uprave nadležnih za šume i šumsko zemljište, upozori preduzeća koja gospodare šumama na obavezu preduzimanja općih mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu, te da kantonalne uprave i općinske/gradske službe civilne zaštite, u skladu sa mogućnostima i procjenama ugroženosti zaštite od požara, ubrzaju aktivnosti na popunjavanju, osposobljavanju i opremanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Na današnjoj 113. tematskoj sjednici Vlada Federacije BiH (FBiH) razmatrala je i usvojila informaciju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju na požarištima i poduzetim aktivnostima na području Federacije BiH s prijedlogom zaključaka.

U prvih skoro sedam mjeseci ove godine požari šumskog zemljišta, suhe trave i niskog rastinja zahvatili su područja Mostara, Neuma, Stoca, Ravnog, Jablanice, Konjica, Čitluka, Čapljine, Ilijaša, Hadžića, Trnova, Zenice, Kaknja, Visokog, Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, Sanskog Mosta, Ključa, Velike Kladuše, Bosanskog Petrovca, Tuzle, Lukavca, Kalesije i Gračanice. Prema podacima FUCZ, u ovom periodu evidentirano je 4.906 požara od kojih su većina (3.785) požari na otvorenom prostoru kojima je opožareno 5.308,64 hektara šume, niskog rastinja i trave.U ovim požarima lakše je povrijeđeno 45, teško troje, a smrtno je stradalo 14 osoba.

Na osnovu izvještaja Federalnog operativnog centra civilne zaštite o pojavama požara i praćenja stanja požarišta na području FBiH, evidentno je da je većina požara otvorenih prostora izazvano namjerno ili nepažnjom građana, najčešće prilikom čišćenja i spaljivanja biljnog otpada. Isto tako, preduzeća koja gospodare šumama ne preduzimaju dovoljno opće mjere zaštite od požara, kao što su organizovanje osmatračko – dojavne službe, izrada i održavanje protivpožarnih prosjeka i puteva, osiguranje ljudstva, opreme i sredstava za gašenje šumskih požara, zabrane upotrebe vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi moglo doći do pojave požara.

Nakon pojava velikih požara nema dovoljno saznanja o uzrocima, kao i mogućim počiniocima izazivanja požara. Otežavajuće okolnosti i problemi koji se svakodnevno javljaju u suzbijanju i gašenju velikih šumskih požara u FBiH, je nedostatak odgovarajućih planova zaštite od požara kojima se, pored ostalog, bliže utvrđuje organizacija zaštite od požara, organizacija i način upotrebe vatrogasnih jedinica, sistem javljanja i obavještavanja, postupak u slučaju požara, tehnička oprema i sredstva potrebna za gašenje požara, način snabdijevanja vodom, putevi, prilazi i prolazi za gašenje požara, sadejstvo svih vatrogasnih jedinica koje postoje, obaveze kantona, općinskih i gradskih službi za upravu i izvršavanju predviđenih mjera zaštite od požara, rokovi za izvršenje predviđenih zadataka, nepristupačnost požarištima usljed kontaminiranosti terena minama, nedovoljan broj profesionalnih vatrogasnih jedinica, neadekvatna kadrovskapopunjenost i opremljenost, kao i zastarjelost i nedostatak materijalno-tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara na svim nivoima vlasti.

Konstatirano je da FUCZ kontinuirano prati stanje, koordinira i rukovodi akcijama gašenja požara, tamo gdje je to potrebno, i neposredno učestvuje s ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima u saniranju stanja na terenu, te da su  FUCZ i Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ) blagovremeno poduzimali (i poduzimaju) mjere i aktivnosti na provođenju preventivnih i drugih mjera zaštite i spašavanja, odnosno zaštite od požara, a FUCZ dodatno radi na aktivnostima u cilju unapređenja zakonske regulative u oblasti zaštite od požara, kao i planskih dokumenata u oblasti zaštite i spašavanja.

FUCZ je u proteklom periodu imala izuzetno dobru saradnju sa OS BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH u dijelu koji se odnosi na angažovanje OS BiH u pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće na području FBiH, odnosno angažovanju helekoptera na gašenju požara iz zraka.

Na današnjoj tematskoj sjednici Vlade FBiH posebno je bilo govora o stanju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je za prvih skoro sedam mjeseci ove godine zabilježeno preko 1.659 požara kojima je opožareno 4.869,10 hektara, s tim da požar na planini Čvrsnici u općini Jablanica, inače najvećeg obima i intenziteta, nastao usljed udara groma, zbog nepristupačnog terena još uvijek nije ugašen. Kako bi se realizovale planirane aktivnosti na gašenju požara na jednom od tri kraka ovog požarišta, na zahtjev FUCZ angažovana su tri helikoptera OS BiH, dva na prevoženju ljudstva sa opremom i tehnikom za gašenje požara sa zbornog mjesta Blidinje na mjesto iskrcavanja Crepulje, odakle su gasili požar i praviti protivpožarne prosjeke, dok je treći helikopter bio angažovan za potrebe gašenja požara i dostavu vode na mjesto Crepulja. U navedene aktivnosti uključeno je 100 uposlenika FUCZ (sa raspoloživom opremom i tehnikom), 10 vatrogasaca iz Profesionalne vatrogasne jedinice KUCZ Kantona Sarajevo, šest vatrogasca iz Jablanice, pet pripadnika Gorske službe spašavanja i pet radnika Šumarije. U toku dana (20. juli) na lokaciji Velikog sljemena uspjelo se odvojiti požarište od dijela platoa Čvrsnice, čime je spašena borova šuma.

Na ovoj tematskoj sjedinici Vlada FBiH zadužila je FUCZ da kontinuirano prati stanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara izazvano pojavama požara na otvorenom prostoru na području FBiH i blagovremeno preduzima potrebne mjere na smanjenju požarne opasnosti i rizika od požara, da sve svoje raspoložive ljudske i materijalne resurse stavi na raspolaganje i pruža pomoć u gašenju požara na ugroženim područjima, da, u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH, pokrene inicijativu za izmjene i dopune Standardnih operativnih procedura angažovanja Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u reagovanju na prirodne ili druge nesreće čime  bi se ove procedure pojednostavile i skratilo vrijeme potrebno za njihovu primjenu.

Zaduženo je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da, putem kantonalnih organa uprave nadležnih za šume i šumsko zemljište, upozori preduzeća koja gospodare šumama na obavezu preduzimanja općih mjera zaštite od požara u skladu sa članom 27. stav 1. tač. 5) i  6) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu.

U cilju osiguravanja svih potrebnih uslova za zaštitu šuma od požara neophodno je intenzivirati aktivnosti na donošenju Zakona o šumama FBiH, dok se općinski i kantonalni štabovi civilne zaštite obavezuju na preduzimanje svih potrebnih radnji i postupaka iz njihove nadležnosti na usmjeravanju i neposrednom organizovanju i provođenju mjera i aktivnosti koje se odnose na zaštitu od požara na njihovom području, te da redovno razmatraju stanje u ovoj oblasti u cilju preduzimanja i otklanjanja utvrđenih nedostataka, odnosno unapređenja mjera zaštite od požara.

Zadužuju se kantonalne uprave i općinske/gradske službe civilne zaštite da, u skladu sa materijalnim mogućnostima i procjenama ugroženosti zaštite od požara, ubrzaju aktivnosti na popunjavanju, osposobljavanju i opremanju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica.

Vlada FBiH je upoznata sa Odlukom Općine Jablanica o proglašenju stanja prirodne nesreće na ovom području, zbog velikog požara u mjesnim zajednicama Doljani i Jablanica II i da je tom Odlukom Općinski štab civilne zaštite Jablanica određen da rukovodi akcijama zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara, a Služba civilne i protivpožarne zaštite Općine Jablanica da kontinuirano prati stanje na terenu i Općinskom štabu civilne zaštite predlaže mjere i aktivnosti za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Pravnim subjektima Općine Jablanica naređeno je da stave na raspolaganje svu potrebnu mehanizaciju i opremu za gašenje požara s ciljem normalizacije života građana na ovom području. Također je građanima s područja ove Općine naređeno da Općinskom štabu civilne zaštite stave na raspolaganje sva raspoloživa sredstva i opremu potrebnu za gašenje požara.
Na današnjoj tematskoj sjednici Vlada je iskazala zahvalnost za napore koje poduzimaju pripadnici civilne zaštite, vatrogasci i svi drugi uključeni u gašenje požara, uz napomenu da će svim raspoloživim kapacitetima podržati FUCZ u naporima da sanira stanje na terenu.

Zaključeno je da uskoro bude održana sjednica Federalnog štaba civilne zaštite u proširenom sastavu posvećena realizaciji današnjih zaključaka.