Broj: 08-02-2-114/20 Sarajevo, 03.03.2020. godine   SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA OPĆINSKA/GRADSKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE putem SOG-a – SVIMA   PREDMET:  Komentare i prijedloge na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i […]

Opsirnije