Poziv za dostavljanje komentare, prijedloge na Nacrt odluke o izmjenama, dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i obrazac radi provođenja javne rasprave

Broj: 08-02-2-114/20

Sarajevo, 03.03.2020. godine

SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA

OPĆINSKA/GRADSKA SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

putem SOG-a – SVIMA

 

PREDMET:  Komentare i prijedloge na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, traži,-

U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), ova Uprava je objavila Nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga na tekst navedenog propisa na svojoj web stranici (www.fucz.gov.ba). U periodu od 04.03. do 16.03.2020. godine zainteresirana javnost može dostavljati komentare i prijedloge na Nacrt odluke.

S tim u vezi, molimo vas da navedeni Nacrt odluke, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga, preuzmete sa web stranice ove Uprave, te najkasnije do 16.03.2020. godine, putem navedenog obrasca, dostavite svoje komentare i prijedloge, kako bi mogli nastaviti proceduru donošenja Odluke.

Ukoliko obrasci sa vašim komentarima ne budu dostavljeni u traženom roku, smatra se da nemate primjedbe i sugestije na Nacrt odluke.

Napominjemo, u skladu sa odredbom člana 6. stav (1) Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fisklanoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/16), potrebno je da ovoj Upravi dostavite mišljenje o fiskalnoj procjeni navedenog propisa nadležnog organa odgovarajućeg nivoa vlasti.

                                                                                                    D I R E K T O R

                                                                                                            Fahrudin Solak

DOSTAVLJENO:

  • Naslovu
  • a/a