Poziv za dostavu komentara na “Prijedlog plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja federalnih i kantonalnih inspektora za zaštitu od požara i federalnih i kantonalnih inspektora za vatrogastvo”

Broj: 08-40-4-569-1/20          

Sarajevo, 05.03.2021. godine

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE – SVIMA

PREDMET:  Komentare i prijedloge izmjena na Prijedlog plana i programa stručnog

osposobljavanja i usavršavanja federalnih i kantonalnih inspektora

za zaštitu od požara i federalnih i kantonalnih inspektora za vatrogastvo

traži,-

U skladu sa odredbom člana 129. stav 7. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09), Federalna uprava civilne zaštite je pripremila Prijedlog plana i programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja federalnih i kantonalnih inspektora za zaštitu od požara i federalnih i kantonalnih inspektora za vatrogastvo (u daljem tekstu: Prijedlog plana i programa).

Pored navedenog, a u skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), ova Uprava je objavila Prijedlog plana i programa, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na tekst navedenog Plana i programa na svojoj web stranici (www.fucz.gov.ba).

S tim u vezi, potrebno je da Prijedlog plana i programa, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena, preuzmete sa web stranice ove Uprave, te najkasnije do 19.03.2021. godine putem navedenog obrasca dostavite svoje komentare i prijedloge izmjena.

Ukoliko navedeni obrazac ne dostavite u traženom roku, smatra se da nemate komentare i prijedloge izmjena na Prijedlog plana i programa.

                                                                                             

                                                                                   P.O. VLADE FEDERACIJE BIH

        ŠEF ODSJEKA

 

            Enes Memić

DOSTAVLJENO:

  • Naslovu
  • a/a