PREPORUKE ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD POŽARA NA OTVORENOM PROSTORU NA PODRUČJU F BIH

Iskustva iz prethodnih godina pokazuju da požari na području Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju nepogodu koja izaziva velike štete i po učestalosti pojavljivanja je na prvom mjestu. Posebno se ističu šumski požari, odnosno požari na otvorenom prostoru. U periodu pojačane opasnosti od požara neophodno je poduzeti potrebne pripreme kako bi pojavu požara sveli na najmanju moguću mjeru, a odgovor na eventualne požare bio maksimalno efikasan.

Šumski požari rjeđe nastaju prirodnim uzrocima, a znatno češće kao rezultat čovjekovog djelovanja, te je u tom smislu potrebno planirati preventivne i respresivne mjere u cilju minimiziranja pojava požara na otvornom prostoru, posebno šumskih požara.

U cilju pravovremenog poduzimanja preventivnih mjera za zaštitu od šumskih požara i spremnosti na adekvatne odgovore u slučaju pojave požara neophodno je ostvarivanje pune saradnje kantonalnih uprava civilne zaštite i općinskih/gradskih službi civilne zaštite sa nadležnim upravnim organizacijama i organima vlasti, privrednim društvima i drugim pravnim licima. Potrebno je naročito intenzivirati saradnju sa nadležnim kantonalnim ministarstvima i njihovim upravama šumarstva i javnim preduzećima šumsko privrednim društvima.

Ove preporuke poslužit će kantonalnim uprava civilne zaštite i općinskim/gradskim službama civilne zaštite da utvrde precizne aktivnosti s ciljem poboljšanja i jačanja kapaciteta za smanjenje rizika od požara na području općine/grada ili kantona.

Utvrđene aktivnosti zahtijevaju koordiniran pristup široke lepeze aktera kao što su nadležni organi uprave, institucije, pravna lica i građani, odnosno vlasnici i korisnici šuma, građevina i prostora. Federacija BiH kontinuirano napreduju u razvoju takvog koordiniranog pristupa, ali još uvijek zaostaje u odnosu na zemlje u okruženju – zemlje članice Evropske unije, zbog čestog nedostatka kapaciteta za provođenje savremenih pristupa smanjenju rizika od katastrofe.

U cilju preventivnog djelovanja, strukturama civilne zaštite na području Federacije BiH (kantonalne uprave CZ, Službe CZ općina/gradova) dajemo sljedeće Preporuke za organizovanje i provođenje preventivnih mjera zaštite od šumskih i drugih požara u požarnoj sezoni:

 

 1. Provjeriti stanje planskih dokumenata i materijalnih resursa potrebnih za preventivno i operativno djelovanje struktura zaštite i spašavanja u cilju smanjenja rizika od požara.
 2. Odgovorni subjekti – nosioci zaštite od požara (organi uprave, institucije, pravna lica i građani, odnosno vlasnici i korisnici šuma, građevina i prostora), potrebno je da izvršavaju odgovarajuće mjere na planiranju, organizovanju i provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, kao i zadatke koji su utvrđeni u planovima zaštite od požara.
 3. U cilju prevencije požara informativno djelovati ličnim kontaktima sa ljudima koji žive u blizini šuma i šumskog zemljišta ili se šumama koriste, ukazati na potrebu odgovornog ponašanja sa aspekta požara u šumama, te upozoriti na sankcije za izvršioce podmetanja požara koje su decidno definisane Krivičnim zakonom Federacije BiH. Sankcijama za izvršioce podmetanja požara dati poseban publicitet. Posebno djelovati prema lovačkim društvima, planinarskim društvima, izviđačkim organizacijama, stanicama gorskih službi spašavanja (GSS) i sličnim organizacijama čiji članovi često borave na otvorenim prostorima (šumama, planinama i sl.), a koji bi bili primjeri i propagatori odgovornog ponašanja i podizanja svijesti na zaštiti šuma od požara.
 4. Potrebno je da kantonalne uprave civilne zaštite u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave organizuju sastanke sa ministarstvima unutrašnjih poslova kantona, odnosno policijskim uprava/stanicama, u cilju efikasnijeg sprječavanja piromanije i sankcionisanja osoba koje namjerno izazivaju požare.
 5. U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu (“Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09) potrebno je da nadležni organi jedinica lokalne samouprave donesu odgovarajuće odluke ili druga pravna akta kojim će se bliže urediti način:
 6. spaljivanja korova i biljnog otpada, uslove i način obavljanja takvih radnji, kao i nadzor nad njihovim provođenjem,
 7. čišćenja i održavanja putnih i pružnih pojaseva od prisustva lako zapaljivih i drugih materija koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje (posebno pojaseva uz javne saobraćajnice i željezničke pruge koje prolaze kroz šumska područja sa visokim stepenom rizika od požara),
 8. korištenja otvorene vatre u blizini šuma, ako to nije drugim propisom propisano.
 9. Jedinice lokalne samopurave u saradnji sa nadležnim pravnim licima koja gazduju šumama trebaju utvrditi planove osmatranja i obilaska šumskih gazdinstava, te definisati snage i sredstva koja će u slučaju požara biti upotrijebljena na gašenju požara. Za tu namjenu potrebno je izraditi i primjenjivati jasne i efikasne operativne procedure, kao i osigurati neophodnu opremu (durbine, karte, vozila, metlarice, brentače, vodosnabdijevanje i sl.). Osnovni cilj je pravovremeno gašenje početnih požara u šumama i otvorenom prostoru u fazi slabog intenziteta da bi se spriječilo njihovo širenje i gubitak kontrole na požarištu.
 10. Pravna lica koja gazduju šumama treba da poduzmu sljedeće preventivne mjere:
 11. prorjeđivanje sastojina, posebno u blizini puteva i na rubovima šuma,
 12. kresanje i uklanjanje suhog granja i ostalog lako zapaljivog materijala,
 13. pravljenje novih i održavanje postojećih prosjeka, po potrebi sa elementima šumskih puteva,
 14. provođenje i drugih preventivnih mjera koje su u funkciji zaštite šuma od požara, a koja su pozitivnim zakonskim propisima obaveza pravnih lica koja gazduju šumama.
 15. Pravna lica u čijoj nadležnosti su trase elektroenergetskih vodova i mreža pruga željezničkog saobraćaja, dužna su provoditi mjere zaštite od požara na trasama i pripadajućim elektroenergetskim objektima (posebno onim koji se nalaze na šumskim i drugim područjima na kojima je prisutna povećana opasnost od požara).
 16. Korisnici šuma i vlasnici privatnih šuma dužni su da redovno obavještavaju kantonalne i općinske organe nadležane za poslove civilne zaštite o svim požarima u šumama i na šumskom zemljištu.
 17. U cilju pravilnog postupanja u provođenju propisanih postupaka i radnji za ostvarivanje efikasnog planskog djelovanja u akcijama gašenja velikih požara na području jedinica lokalne samopurave i kantona u Federaciji BiH, potrebno je da u skladu sa odredbama čl. 94. do 96., članom 98. i čl. 102. i 103. Zakona, izvrše aktivnosti u cilju adekvatnog odgovora na požarnu opasnost.
 18. U vezi traženja pomoći od Oružanih snaga BiH i međunarodne pomoći, potrebno je pridržavati se uputa koje je Federalna uprava civilne zaštite svojim ranijim aktima uputila kantonalnim upravama i općinskim/gradskim službama za civilnu zaštitu.
 19. Jedinice lokalne samopurave sa službama civilne zaštite trebaju pripremiti odgovarajuće upute, obavještenja i upozorenja koja će se putem medija (web portala, štampe, radio i TV emisija, službene internet stranice i dr.) koristiti za pravovremeno informisanje građana, pravnih lica i drugih subjekata, sa eventualnim opasnostima koja se mogu prouzrokovati nesavjesnim loženjem (paljenjem) vatre na otvorenom prostoru, mjerama zaštite koje su dužni poduzimati u skladu sa važećim propisima, te sankcijama za izvršioce podmetanja šumskih požara.
 20. Sagledati stanje u vatrogasnim jedinicama na području općina/gradova ili kantona i po potrebi, u vrijeme povećane opasnosti od izbijanja požara, angažovati potreban broj vatrogasaca u profesionalne vatrogasne jedinice na način propisan članom 111. Zakona.

U cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od pojava i posljedica koje mogu biti izazvane požarom na području Federacije BiH, proizilazi potreba da nadležni organi, odnosno subjekti – nosioci zaštite od požara u jedinicama lokalne samopurave i kantonima, pravovremeno planiraju, organizuju i provode propisane preventivne mjere zaštite od požara, kao i nadzor nad provođenjem tih mjera, u kantonima i jedinicama lokalne samopurave, odnosno na svim mjestima, objektima i prostorima koji mogu biti ugroženi požarom.

 

Federalna uprava civilne zaštite