Odluka o dodjeli Ugovora putem direktnog sporazuma remint turbina