U Sarajevu predstavljeni rezultati četiri općine nakon testiranja – Priručnika za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećama

Potreba za izradom ovakvog Priručnika je proizašla iz raznolikosti iskustava tokom poplava koje su zadesile BiH 2014. godine, vezano za ulogu sistema socijalne zaštite u situacijama prirodnih katastrofa. Nakon niza edukacija za sve Centre za socijalni rad i predstavnike Civilne zaštite u BiH, koje su uslijedile po usvajanju Priručnika, od početka 2016. godine provedeno je pilotiranje Priručnika u četiri općine koje su testirale Priručnik i kroz multisektorski pristup izradile procjene rizika i planove aktivnosti.

Na završnoj konferenciji u Sarajevu, 9.12.2016. godine, predstavnice Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) prisustvovale su predstavljanju rezultata četiri općine (Doboj, Domaljevac, Maglaj i Šamac) nakon testiranja  “Priručnika za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećamaˮ. Iskustva općina vezana za sam proces rada imala su za cilj širenje dobrih praksi i razmjenu iskustava sa drugim zainteresiranim lokalnim zajednicama.

UNICEF BiH je u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, te predstavnicima akademske zajednice i OSCE-a, podržao izradu “Priručnika za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijama izazvanim prirodnim nesrećamaˮ, koji definiše ulogu i postupanje CSR u periodu prije, u toku i nakon kriznih situacija.

Potreba za izradom ovakvog Priručnika je proizašla iz raznolikosti iskustava tokom poplava koje su zadesile BiH 2014. godine, vezano za ulogu sistema socijalne zaštite u situacijama prirodnih katastrofa. Nakon niza edukacija za sve Centre za socijalni rad i predstavnike Civilne zaštite u BiH, koje su uslijedile po usvajanju Priručnika, od početka 2016. godine provedeno je pilotiranje Priručnika u četiri općine koje su testirale Priručnik i kroz multisektorski pristup izradile procjene rizika i planove aktivnosti.

Na ovoj konferenciji bilo je govora o ulozi sistema socijalne zašitite u smanjenju rizika od katastrofa, predstavljen je UNDP softvera za računanje rizika od klizišta i poplava, proces izrade procjene rizika, izrade planova djelovanja za smanjenje rizika od katastrofa, uloga civilne zaštite u izradi procjena rizika i planova djelovanja sektora socijalne zaštite, te uloga volontera u kriznim situacijama.

Predstavnici FUCZ dali su svoj puni doprinos podršci na izradi Priručnika u vidu smjernica ka daljem djelovanju, odnosno njihovim povezivanjem sa operativnim centrima civilne zaštite, shodno mjestu i ulozi centara za socijalni rad za vrijeme prirodne ili druge nesreće.