Sažetak vanrednog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05.11.2021.godine, do 17:00 sati

Informacija o stanju vodostaja na vodnom području rijeke Save u FBiH u 15:00 sati

 

Padavine koje su pale u protekla 24h i koje se prognoziraju u naredna 24h uslovile su

potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke

Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana,

detaljno analizira sljedeće podatke:

 Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području

rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

 Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od Federalnog

hidrometeorološkog zavoda,

 Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web

stranici Hrvatskih voda,

 Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu‐Sanu, Vrbas,

Bosnu, Drinu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

Usljed obilnih padavina došlo je do povećanja vodostaja na gotovo svim vodotocima na

cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH (sliv Une i Sane, sliv Vrbasa, sliv Bosne, sliv

Drine i neposredni sliv rijeke Save). Vodotoci na kojima je došlo do značajnog povećanja

vodostaja su na gornjem toku sliva rijeke Bosne, posebno sliv rijeke Željeznice, odnosno

područje Sarajevskog polja, kao i sliv rijeke Prače.

Nove padavine prognozirane u naredna 24h za područje gornjeg toka sliva rijeke Bosne,

Željeznice i Prače, mogu prouzrokovati novi porast vodostaja i dostizanje kota pri kojima

može doći do izlijevanja. Iz tog razloga upozoravamo nadležne institucije na aktivno

djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima, kao i građane uz navedene vodotoke na

pojačan oprez tokom naredne noći.

Vodostaj na hidrološkim stanicama Ilidža na Željeznici, Vodoprivreda na Miljacki, te Prača

na Prači u zadnja tri sata, tačnije od 12:00‐15:00h je u opadanju, ali se zbog novih padavina

u toku noći očekuje novi porast.

Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke

Save u FBiH očekuje se u noći sa 06.11. na 07.11.2021. godine.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko‐hidrauličkom stanju se

provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju, AVP Sava

nastavlja s redovnim praćenjem vodostaja i stanja na svim vodotocima na vodnom području

rijeke Save u FBiH.

Sugerišu nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s

ovlaštenjima, kao i stanovništvu koje živi uz vodotoke na pojačan oprez.

 

Agencija za vodno područje  Jadranskog mora- Mostar

 

Dana 05.11.2021.godine proglasili su početak redovnih mjera odbrane od poplava na plavnom području rijeke TMT ( Tihaljina- Mlade – Trebižat) i rijeke Vrioštice pri vodostaju na VS Humac +281 cm u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

 

VELIKO NEVRIJEME

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka su u laganom padu, iako kiša još uvijek pada.

 

Općina Konjic. Uslijed obilnih kišnih  padavina   došlo je do aktiviranja  klizišta u selu Hotovlje. Nekoliko osoba (5) je, zbog sigurnosti, smješteno u lokalnu džamiju. Zbog nemogućnosti dolaska do sela Hotovlje, radi pružanja pomoći ugroženom stanovništvu, zatražena je pomoć u deblokadi regionalnog puta R-436 Borci – Kalinovnik.

 

Općina Jablanica. Sve putne komunikacije na području Općine Jablanica su prohodne, uz otežano kretanje (odroni na putovima) poslije jučerašnjeg nevremena, koje je uzrokovalo veći broj odrona kako na magistralnim, regionalnim, tako i na lokalnim putovima.

Od ranih jutarnjih sati sva raspoloživa mehanizacija raščišćava klizišta na lokalnim putovima za Podprenjska i Prekojezerska sela i Čivelj.

 

 

                                  FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR