Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.12.2015.godine, do 10:00 sati

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanaton

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, kvalitet zraka za dan 22.12.2015 godine:

Kvalitet zraka ne može se ocijeniti na lokalitetima: Cerik i mobilna Banovići.

Kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima: Bukinje, Lukavac.

Kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima: Skver i BKC.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi proglašenje epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena „Pripravnost“.

 

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka, i dalje na snazi epizoda „Pripravnosti“. Nadležne institucije poduzimaju mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to na osnovu prijave građanina H.V. da je u naselju Drecelj pronađen NUS. Prijavljen je pronalazak 5 kom. protivtenkovskih mina. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ, koji će u toku dana izvršiti izmještanje prijavljenog NUS-a.

 

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. Dana, 22.12.2015. godine, u 13:50 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to od strane Policijske stanice Hadžići, da su u Binježevu, pored firme Maomex d.o.o., pronađene dvije ručne bombe. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedeni NUS uklonili istog dana.

 

Tuzlanski kanton

Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ/KUCZ obavljao je poslove na uklanjanju i uništavanju NUS-a sa područja općine Tešanj, Zeničko Dobojski kanton.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE