Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 18.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2558 uzoraka, od čega je 508 pozitivno na COVID-19.

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 106 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 38 novozaraženih osoba. U samoizolaciji se nalazi 508 osoba. Pozitivno je 315 osoba.

 Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6515 osoba na COVID-19, od kojih je 2305  pozitivno  (2113 osoba je izliječena, 116 osoba je preminulo), a aktivno je 76 osoba.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 18.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  42  osobe, nakon završenog testiranja četri osobe su pozitivne na COVID-19. Zaključno sa 18.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 47 osoba, oporavljene su 2313 osoba, a 97 osoba je preminulo.

Kanton 10

Dana 18.11.2021. godine, na COVID-19 testirano je 35 osoba. Prema rezultatima testiranja osam osoba je pozitivno.

POPLAVE-VODOSTAJI

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

Štab je u cilju sprječavanja urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije su pripadnici u toku dana završili betoniranje novog stuba mosta. Predviđeno je da se  beton suši i veže do ponedjeljka 22. novembra, a potom da se pristupi uklanjanju skela i pulceva ispod mosta.KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada nastalog kao posljedica poplava (angažovan je bio jedan grejfer, dva MB kamiona kipera, jedan rolkiper i jedan utovarivača), te pranju saobraćajnica na području Općine Novi Grad u naselju Rajlovac (angažovana je bila jedna cisterna).

Općina Ilidža. U toku jučerašnjeg dana, nastavljeni su radovi na saniranju korita rijeka, čišćenju i dezinfekciji individualnih stambenih objekata, na podjeli paketa hrane, vode i drugih potrepština stanovništvu na ugroženom području.. Također, su nastavljeni radovi na sanaciji oštećenog pješačkog mosta. Komisije za procjenu šteta općine Ilidža, na osnovu zaprimljenih zahtjeva, vrše obilazak terena i procjenjuje štete.

Općina Vogošća. U protekla 24 sata izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatirano  je stanje stabilno. Rijeka Bosna se povukla u svoje korito.  Povjerenici civilne zaštite u toku jučerašnjeg dana uz pomoć uposlenika KJKP Vodovod i kanalizacija izvršili su pročišćavanje odvodne cijevi u naselju Svrake III, a koja je bila u potpunosti začepljena uslijed proteklih poplava. Vršili su i kresanje granja i stabala koje bi mogle predstavljati opasnost. U toku je nabavka dodatnih vreća za pijesak jer su rezerve koje smo posjedovali značajno  smanjene  uslijed proteklih poplava. Komisija za procjenu šteta radila je na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koje su pretrpjele štete uslijed poplava, a potom je nastavila rad u zgradi Općine Vogošća na analizi i procjeni registriranih šteta. U protekla 24 sata Operativni centar civilne zaštite Općine Vogošća je zaprimio veći broj poziva po raznim osnovama, a najviše po pitanju posljedica poplava na području općine Vogošća.

Od Općinskih službi civilne zaštite Novi Grad, Ilijaš i Trnovo smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite u toku jučerašnjeg dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

POŽARI 

 Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Profesionalna vatrogasna jednica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Butrović Polje od 23:42 do 01:41 sati, gdje je gorio autobus.Požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

 Općina Lukavac. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice općine Lukavac imali su intervenciju na gašenju požara u naselju  Bikodže, gdje je gorila vikend kuća.

Grad Tuzla. Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzla imala je intervenciju  na gašenju požara u naselju Plane, gdje su gorjele podrumske prostorije u stambenom objektu.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražda imala je inervenciju na gašenju požara u ul. Zaima Imamovića broj 13, gdje je gorio dimnjak na porodičnoj kući.

 UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 Obavljajući redovne zadatke na dvije lokacije na području gradova Gračanica i Bihać timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su dva eksplozivna sredstava, upaljača 26 komada, streljiva 2267 komada i eksploziva 1,1kg.

 O S T A L O

 Potrage za nestalim osoboma

 Zeničko-dobojski kanton

I dalje se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spasavanje iz Turske.

 

                         FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR