Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 18./19.03.2020. godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Federalni štab civilne zaštite

Dana 18.03.2020.godine, održana je druga vanredna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite. Na ovoj sjednici je analizirana distribucija naredbi koje su donijete na jučerašnjoj prvoj vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite i povratnim informacijama sa nižih nivoa vlasti po kantonima, gradovima, općinama o aktivnostima koje se provode u skladu sa donijetim naredbama. Dogovoren je način izvještavanja i rada te kontinuirane komunikacije sa institucijama na nivou države odnosno koordinacijskim tijelom na nivou Bosne i Hercegovine. Štab je donio i dvije naredbe.

 

Kanton Sarajevo

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je dana, 18.03.2020. godine u 08:00 sati održao 1. vanrednu sjednicu na kojoj je razmatrao trenutno stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), te na osnovu informacija prikupljenih s cjelokupnog područja Kantona Sarajevo, a uvažavajući činjenicu, da je Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite dana, 16.03.2020. godine donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovano koronavirusom (COVID-19) na području Federacije BIH, procijenio je da su stvoreni uslovi da se na području Kantona Sarajevo, proglasi stanje prirodne i druge nesreće i shodno tome predložio Vladi Kantona da donese Odluku o proglašenju stanja nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je prihvatila prijedlog Štaba i donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo, koja Vam je proslijeđena putem našeg Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite.

Navedena Odluka je proslijeđena i općinskim službama civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kojim je naloženo da postupe po istoj i da u cilju osiguranja provođenja naredbi nadležnih štabova civilne zaštite organizuju kontinuiran rad općinskih službi civilne zaštite.

Štab je jučer u 15:30 sati održao 2. vanrednu sjednica, na kojoj je analizirao stanja na području Kantona Sarajevo uzrokovano koronavirusom (COVID-19), te u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od priorodnih i drugih nesreća i Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID – 19) na području Kantona Sarajevo, donio:

Naredbu kojom se privremeno obustavlja rad svih prodavnica u trgovačkim centrima, osim prodavnica osnovnih prehrambenih artikala na području Kantona Sarajevo, koja stupa na snagu u četvrtak, 19. marta 2020. godine u 06:00 sati i primjenjivat će se do 31.03.2020. godine do 24:00 sata i naredbu kojom se strogo zabranjuje svim pravnim i fizičkim licima spaljivanje korova i niskog rastinja, u toku čišćenja poljoprivrednih površina na području Kantona Sarajevo, koja stupa na snagu od 19. marta 2020. godine od 06:00 sati.

Štab je također, razmatrao sve naredbe koje je izdao Federalni štab civilne zaštite i odredio izvršioce za naredbe za koje su zaduženi Štab i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Štab je u skladu sa svojim ovlaštenjima aktivira i kantonalne službe zaštite i spašavanja: Službu za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine formirana, kao i Službu za medicinsku pomoć i Službu za  veterinarske poslove, čiji su pripadnici angažovani na provođenju mjera i aktivnosti na sprečavanja, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

Iz općinskih operativnih centara civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo smo dobili informaciju da su preduzeli mjere i aktivnosti na provođenju naredbi i preporuka nadležnih štabova civilne zaštite.

 

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. KUCZ ZDK-a, primila je razne prijave vezane za nepoštivanje naredbi vezanih za protok kupaca i kijenata na način da se omogući socijalna distanca od najmanje 1,5 metar,  prijave na rad ugostiteljskih objekata kao i prijave narušavanja samoizolacije. Prema navedenim prijavama  postupilo se u skladu sa važečim Naredbama.

 

Općina Kakanj. Nije bilo prijava pozitivnih na korona virus. Na promatranju i samoizolaciji do sada je prijavljeno 313 osoba koje su došle iz drugih zemalja. Isti se uredno javljaju u Dom zdravlja, a inspekcija iste obilazi i kontoliše njihovo pridržavanje svih mjera.

Općinski štab civilne zaštite općine Kakanj održao je i juče sjednicu i donio određene zaključke i upute za građane koje su proslijeđene svim medijima na području Općine.

Općinski štab civilne zaštite prima k znanju nove naredbe Kriznog štaba F BiH upućene tokom jučerašnjeg dana, te je pozvao sve subjekte na punu primjenu naredbi.

Takođe Općinski štab civilne zaštite nalažio je formiranje timova za kontrolu osoba kojima su propisane mjere samoizolacije. Timove će činiti policijski službenici, općinski inspektori i službenici civilne zaštite. Formiranje timova značit će dodatno intenziviranje i učestalost obilazaka i provjera poštivanja uputa o samoizolaciji.

Općinski štab civilne zaštite Kakanj naređuje stavljanje u puni angažman svih ranije imenovanih povjerenika civilne zaštite na području Kaknja;

Općinski štab civilne zaštite Kakanj stavlja u stanje pripravnosti jedinice opće namjene koje su ranije formirane u okviru sistema civilne zaštite na području Kaknja.

 

Općina Olovo.   U kućnoj izolaciji nalaze se 54 osobe i pod kontrolom su Doma zdravlja. Nema novih slućajeva zaraženih.

 

Općina Tešanj – Prema službenim podacima Doma zdravlja Tešanj na području općine Tešanj u protekla 24 sata nema novih potvrđenih slučaja oboljelih od Coronavirusa, niti je bilo sumnjivih slučaja koji su poslani na analizu. Trenutno je u samoizolaciji 320 osoba.

U skladu sa proglašenim stanjem nesreće uzrokovane  pojavom Coronavirusa (COVID-19) Općinski štab civilne zaštite Tešanj proteklog dana je preduzimao niz mjera koje imaju za cilj spriječavanje širenja zaraze.  Nastavljena je pojačana kontrola osoba kojima je određena kućna samoizolacija, a koju su provodili pripadnici Policijske stanice Tešanj i sanitarni inspektor Općine Tešanj. Vršena je kontrola nad provođenjem naredbi o ograničavanju rada ugostiteljskih i drugih objekata. Pored navedenih aktivnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima vršeno je i pranje ulica i trotoara i dezinfekcija javnih površina u  cilju provođenja pojačane komunalne higijene.

U poslijepodnevnim satima Štab civilne zaštite je održao konsultativni sastanak na kojem su dogovorene dalje aktivnosti i razmotrene pristigle naredbe Federalnog štaba CZ.  I dalje su na snazi mjere i preporuke izbjegavanja boravka u grupama na otvorenim i javnim prostorima,  kao i provođenje svih mjera lične i opće higijene. Podsjećamo da su svi građani koji su nedavno boravili u rizičnim područijima zaraženim koronavirusom prema zakonskoj obavezi dužni poštovati boravak u samoizolaciji. U provođenju kontrole samoizolacije i dalje će biti uključeni službenici Policijske stanice Tešanj.

Općinski štab civilne zaštite će u skladu sa preporukama štabova civilne zaštite viših nivoa vlasti i preporukama kriznih štabova izdavati naredbe i preporuke u skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju što efikasnijeg provođenja mjera na suzbijanju zaraze korona virusom.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni štab Civilne zaštite  HNK-a

Kantonalni štab civilne zaštite održao je dana 18.03.2020.god.,  petnaestu po redu vanrednu sjednicu na kojoj je donio dvadeset i dvije naredbe u skladu sa naredbama  Federalnog štaba civilne zaštite uz donošenje naredbi specifičnih za HNK-a.

 

Operativni centar CZ-e HNK-a

U posljednja 24 sata, Operativni centar civilne zaštite i vatrogastva  HNK-a, zaprimljeno je 30 prijava građana u vezi sa korona virusom (COVID-19),  a odnosile su se na osobe koje su došle iz drugih zemalja i koje se ne pridržavaju mjera samoizolacije.

 

Općina Prozor-Rama

Od strane općinskog sanitarnog inspektora do sada su izdate četiri prekršajne prijave po osnovu kršenja naredbi Kriznog štaba.

– Ukupan broj evidentiranih osoba koje su došle iz inostranstva na područje Općine Prozor/Rama do  18.03.2020. godine, do 08:00 sati, bio je 74.

– Još nije evidentiran niti jedan slučaj pozitivan na COVID-19.

 

Grad Čapljina. Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite Grad Čapljina, donio je Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Grada Čapljina.

 

Općina Čitluk. Općinski štaba civilne zaštite Općine Čitluk, dana 18.03.2020.godine, je na izvanrednom sastanku donio je Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19).

 

Tuzlanski kanton

Dana, 18.03.2020.godine, Gradonačelnik grada Srebrenika, te općinski načelnici općina Banovići, Doboj Istok i Lukavac, donijeli su odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa, na području grada- općine.

 

Na području Tuzlanskog kantona do 19:00 sati, dana 18.03.2020. godine, u izolaciji je bilo 2.102 osobe.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Aktivnosti na preduzimanju mjera suzbijanja korone virusa, postupa se po naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, kao i naredbama Kantonalnog štaba civilne zaštite. Za sada nema registrovanih lica koji su pozitivni na ovaj virus.

 

Kanton 10

Zavod za javno zdravstvo Kantona 10: nema ni jedan slučaj zaraze korona virusom, dok je 118 osoba pod zdravstvenim  nadzorom.

 

POŽARI

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:20 do 13:30 sati, u mjestu Ljusina, gdje je gorjelo motorno vozilo, te

– od 16:48 do 19:10 sati, u mjestu Šujnovac, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara od 18:51 do 19:40 sati, u mjestu Bursaći, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina imala je dvije  intervencije na gašenju požara i to:

– od 20:10 do 21:30 sati, u mjestu Tržačka Raštela, gdje je gorjelo nisko rastinje, te

– od 23:25 do 01:45 sati, u mjestu Donja Lučka, gdje su gorjele bale sijena.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju na gašenju požara od 15:30 do 16:30 sati u mjestu Humići, gdje je gorjela šuma.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je dvije intervencije na gašenju požara i to

– od 11:25 do 12:30 sati u mjestu Tomina, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 16:95 do 17:05 sati u mjesto Novo Naselje, gdje je gorjela šuma.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica oćine Velika Kladuša, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:15 do 12:53 sati u mjestu Donja Lučka, gdje je gorjela šuma,

– od 15:00 do 16:44 sati u mjestu Todorovo, gdje je gorjela šuma, te

– od 19:08 do 20:20 sati u mjestu Šumatac, gdje je potpuno izgorjelo motorno vozilo.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je dvije intervencije na gašenju požara gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, u naseljima Brezovača i Omazići. Požari su ugašeni.

Grad Gračanica. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Gračanice, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Korića Han, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u naselju Orahovica, gdje je gorjela pekarska radnja, te

– u naselju Varoš, gdje je gorjela kotlovnica.

Općina Kalesija. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara, u naselju Gojčin, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Lukavac. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Lukavac, imala je intervenciju na gašenju požara u naselju Bistarac, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Grad Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Srebrenika, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjela šuma i nisko rastinje, na lokalitetu Gele – Ratiš. Požar je ugašen.

Općina Sapna. DVD-e Sapna imala je intervenciju na gašenju šumskog požara u MZ Zaseok. Požar je ugašen, u akciji gašenja učestvovali su i radnici šumarije.

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna brigada grada Tuzle, imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorjelo nisko rastinje, u naselju Tušanj. Požar je ugašen.

Grad Živinice. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Živinica, imala je intervenciju na gašenju požara koji je zahvatio krov kuće u Prvoj ulici br 31/a, u gradu. Požar je ugašen.

 

Bosansko-podrinjski kanton

Grad Goražde. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Goražde, imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 07:00 do 09:10 sati, na lokaitetu Prisoje, gdje je gorjelo nisko rastinje i bjelogorična šuma. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,

– od 12:16 do 13:10 sati,  u Ulici 22. maj, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom, te

– od 17:50 do 19:05 sati, u mjestu Dubište, gdje je gorjela divlja deponija otpada. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vatrogasnim vozilom.

      

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je tri intervencije na gašenju požara, i to: u naselju Bijelo Polje, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, te  u naseljima Dubovo Brdo i Modrinje, gdje je gorjela šuma.

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je tri intervencije  na gašenju požara, i to:

– na lokalitetu Trnova, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u 13:10 sati, na  lokalitetu G. Kosova, šumski požar, te

– u 19:15 sati, na lokalitetu Brezovi Dani, gdje je gorjelo nisko rastinje.

Općina Visoko. Vatrogasna jedinica općine Visoko imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– u naselju Seoča, gdje je gorjela šuma. Požar je  ugašen u 10,25 sati,

– u Đindićima, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, isti je ugašen. Svi vatrogasci upućeni u Seoču na gašenju šumskog požara,

– intervencija na gašenju borove šume u naselju Gorani. Upućene sve vatrogasne ekipe i angažovan jedan dio dobrovoljaca. Požar je ugašen.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je pet intervencija na gašenju požara, i to:

od 11:00 do  12,00 sati, u  Knešpolju, gdje su gorjeli suha trava i nisko rastinje. Opožareno je oko 2000 m2. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom,

– od 12:00 do 13:00 sati, na lokalitetu Zorićevina, gdje je gorjela suha trava. Opožareno je oko 2.000 m2. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom,

– od 15:00 do 18:00 sati, na lokalitetu Dabil, gdje su gorjeli suha trava i šuma. Opožareno je oko 7.000 m2. Požar su gasla 2 vatrogasca s jednim vozilom,

– od 15:00 do 16:00 sati, na lokalitetu Trn, gdje su gorjeli šuma i trava, na površini od oko 10.000 m2. Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom, te

– od 16:00 do 18:00 sati, na lokalitetu Ljuti Dolac, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje na površini od oko 6.000 m2. Požar su gasila 2 vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Posušje. Vatrogasna jedinica općine Posušje, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:39 do 16:30 sati, na lokalitetu Čuture – Tribistovo, gdje su gorjeli suha trava, nisko rastinje i dio borove šume, na površini od oko 10.000 m2. Požar su gasila 3 vatrogasca s jednim vozilom. Jedan dio požara je na nepristupačnom terenu i dalje je aktivan.

– od 19:31 do 23:30 sati, na lokalitetu Čuture, gdje su gorjeli trava, nisko rastinje i dio borove šume, na površini od oko 10.000 m2. Požar su gasila 4 vatrogasca sa 2 vozila.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Novi Travnik. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Novi Travnik, imali su intervenciju u mjestu Bistro, gdje je gorjela šuma. Požar je ugašen.

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje. Vatrogasci profesionalne vatrogasne jedinice Gornji Vakuf-Uskoplje, imali su intervencije u reonima: Podrtlica, Kamenice i Vukovići, gdje je gorjela šuma. Svi požari ugašeni.

Općina Vitez: Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez imali su intervenciju u mjestu Zabilje, gdje su gorjele šikare i šiblje u visokoj hrastovoj šumi. Požar je ugašen.

Općina Bugojno. Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno, imali su dvije intervencije, i to:

– lokalitet Rostovo, gdje je gorjelo nisko rastinje,te

– lokalitet Gaj, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požari su ugašeni.

Općina Jajce. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Jajce, imali intervenciju u reonu naselja Volijak, gdjd je gorjelo nisko rastinje. Požar je ugašen.

Općina Travnik. Vatrogasci teritorijalne vatrogasne jedinice Travnik, imali su šest intervencija na gašenju požara, i to:

– lokalitet Kalibunar, gdje su gorjeli nisko rastinje i suha trava,

– lokalitet Kula, gdjd je gorjela šikara koja prijetila da pređe u privatnu šumu,

– lokalitet Ilovaća, gdje je gorio malinjak i nisko rastinje,

– lokalitet Gornja Bojna-Pirota, gdje je gorjela trava, požar se proširio u šumu i nisko rastinje,

– lokalitet Vidoševići-Zlokići, gdje je gorjelo nisko rastinje i visoka šuma, te

– lokalitet Ovćarevo, gdje je gorjela suha trava u dužini 500m.

Svi požari su ugašeni.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:45 do 11:30 sati, u Lokvama, gdje su gorjeli trava i rastinje,

– od 12:05 do 12:40 sati, na Domanovićima, gdje su gorjeli trava i rastinje,

– od 12:45 do 13:25 sati, na Domanovićima, gdje je  gorjela trava i rastinje (Andruni kuće), te

– od 13:35 do 14:10 sati, u Bivolje polju, gdje su gorjeli trava i rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je četiri intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:22 do 12:30 sati, u mjestu Drecelj, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,

– od 12:43 do 13:30 sati, u mjestu Donje Selo, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje,

– od 13:30 sati, iznad mjesta Orahovica, gdje gori šuma. Teren je miniran. Požar je i dalje aktivan, te

– od 13:58 do 18:00 sati, u mjestu Živašnica, gdje je gorjela šuma.

Općina Prozor Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor Rama imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:30 sati, iznad sela Glibe i Blace, gori trava i nisko rastinje. Jedan dio požara je ugašen do 15:00 sati, a drugi krak požara zbog miniranog terena i dalje je aktivan, 

– od 13:45 do 15:30 sati, u blizini sela Rumboci, gdje su gorjeli trava i nisko rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 11:30 do 12:30 sati, u Blatnici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te

– od 15:30 do 16:30 sati, u Krehinu Gracu, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imala je jednu veću intervenciju dana, 19.03.2020. godine u 03:27 sati, u Ul. Gornja Rakovica br. 29., Općina Ilidža, gdje je došlo do požara na privatnoj kući. Požar je lokalizovan 04:07 sati, a ugašen u 05:57 sati. U gašenju požara učestvovalo je deset vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila. Nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta.

Pored navedene veće intervencije imali su 21 intervencija manjeg intenziteta.

 

Kanton 10

Općina Drvar. Dana 17.03.2020. godine, došlo je do požara otvorenog prostora na planini Jadovnik, općina Drvar. Požar se proširio u visoku šumu, na sumnjivo zagađenom prostoru od mina. Do sada je izgorjelo oko 60 hektara šume. Helikopter Oružanih snaga BiH,  jutros od 08:55 sati, gasi požar na planini Jadovnik.

Općina Tomislavgrad. Na području općine Tomislavgrad zabilježen je požar na području Šujica-Borova Glava. DVD-e Tomislavgrad gasi požar.

Grad Livno. DVD-e Livno ugasilo je požar gdje je gorio napušteni objekat u gradu Livnu.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

Obavljajući redovne zadatke na jedanaest lokacija na području općina: Velika Kladuša, Gornji Vakuf-Uskoplje, Lukavac, Vogošća i Stolac, te grada Goražde, timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES), uklonili su 24 eksplozivna sredstva i 452 komada pješačke municije.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Federalna uprava civilne zaštite, nastavlja da radi na prikupljanju informacija iz svih dostupnih izvora, te je spremna da se odmah, u slučaju pronalaska novih tragova ili dobijanja pouzdanih informacija, u punom kapacitetu uključi u nastavak potrage za svim nestalim osobama za kojima je ova Uprava vršila potrage, a koje do danas nisu pronađene.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE