Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 16./17.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 16.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljena su 2.672 uzorka, od čega je 431 pozitivan na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 112 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 45 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalazi 405 osoba. Pozitivno je 315 osoba.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6473 osoba na  COVID-19, od kojih je 2287 osoba pozitivno  (2101 osoba je izliječeno, 115 osoba je preminulo), a aktivna je 71 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 16.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  48  osoba, nakon završenog testiranja četri osobe su pozitivne na COVID-19. Zaključno sa 16.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 48 osoba, oporavljeno je 2300 osoba, a 97 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 16.11.2021. godine, na COVID-19 testirane su 24 osobe. Prema rezultatima testiranja dvije osobe su pozitivne.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

  • Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije su pripadnici u toku dana radili na armiranju i šalovanju novog stuba.
  • Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine koja je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, danas su prema unaprijed dogovorenom planu i dostavljenom spisku poplavljenih individualnih stambenih objekata od strane Općinske službe civilne zaštite Novi Grad terenska ekipa su obišle teren općine Novi Grad u MZ Dobroševići, te odradila dezinfekciju i deratizaciju kuća koje su bile na spisku, ali koje su bile očišćene i pripremljene za dezinfekciju.  Izvršena je preventivna dezinfekcija 11 individualnih stambenih objekata, na dvije adrese, u momentu dolaska, nije bio prisutan vlasnik, a dva individualna stambena objekta nisu bila mehanički očišćena i nisu bila spremna za dezinfekciju.

Do danas, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo nije primio niti od jedne ambulante porodične medicine informaciju o povećanom broju stomačnih problema koji se mogu vezati za upotrebu zdravstveno neispravne vode za piće na poplavljenom području.

Danas su dvije terenske ekipe JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izašle su na teren i izvršile obilazak lokalnih vodovoda na području općina Ilidža, Novi Grad i Vogošća. Nakon što su odgovorne osobe općina Ilidža, Novi Grad i Vogošća proveli korektivne mjere preporučene od strane Odjela za komunalnu higijenu i sanitarnu tehniku JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, realizirano je ponovno uzorkovanje vode na mikrobiološke i na fizičko-hemijske parametre iz sistema lokalnih vodovoda na području navedenih općina kako slijedi:

 

Tabela 1: Uzorkovanje na području Općine Ilidža

R. br. Lokalni vodovod Mikrolokacija uzorkovanja Konc.rez.dezinf. sredstva
1. LV Kobiljača 1 Vela br.5, vanjska česma 0.00mg/l
2. LV Kobiljača 2 Buhotina 10, vansjka česma 0.15mg/l

 

Tabela 2: Uzorkovanje na području Općine Novi Grad

R. br. Lokalni vodovod Mikrolokacija uzorkovanja Konc.rez.dezinf.sredstva
1. LV Ahatovići Ranovačka do br.82, Javna česma 0.25 mg/l
2. LV Rječica Paljevska br.406, slavina u kuhinji 0.13 mg/l

 

Tabela 3: Uzorkovanje na području Općine Vogošća

R. br. Lokalni vodovod Mikrolokacija uzorkovanja Konc.rez.dezinf.sredstva
1. LV Tihovići Tihovići 29, privatna kuća 0.50mg/l
2. LV Donja Vogošća Hilme Krke 98, privatna kuća 0.20mg/l
3. LV Svrake Paljevo Svrake 1 br.52, privatna kuća 0.10
4. LV Krivoglavci Krivoglavci II br.106, privatna kuća 0.47
5. LV Blagovac Blagovac I br.166, privatna kuća 0.47
6. LV Svrake 7.vrela Miholjići br.5, privatna kuća 0.37

 

U toku dana uzet je jedan uzorak za analizu na mikrobiološke i jedan uzorak na fizičko-hemijske parametre iz sistema gradskog vodovoda iz zone izvorišta i rezervoara Vrelo Hrasnice.

 

Tabela 4. Uzorkovanje iz sistema gradskog vodovoda

R. br. Zona rezervoara Mikrolokacija uzorkovanja Konc.rez.dezinf.sredstva
1. Vrelo Hrasnica Halid bega Hrasnice 79,  objekat ViK-a 0.42mg/l

 

Uzorkovanje izvršeno u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO 19458 i BAS EN ISO 5667-5, uz mjerenje parametara na terenu (koncentracija rezidualnog dezinfekcionog sredstva i temperatura vode). Uzorci su transportovani do laboratorija Zavoda na dalju analizu.

  • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:
  • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području općina Ilidža u naseljima Otes, Osijek i Pejton i Novi Grad u naselju Rejlovac (angažovana su bila dva grejfer, dva kamiona troosovinca i jedan utovarivača);
  • mašinskom pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža, ul. Bosanskih gazija, gazi Hasan paše, Dr. Fuada Muhića, Abdulaha ef. Kantamirije, Mustafe Ive Voljevice, Gliše Jankovića, Barska, Fridriha Kacera, Seada Sinanovića, Bojnička, Oteška, Nikola Šopa, Mehe Porobića, Bare kod Stupa i Mliništa (angažovane su bile dvije čistilice);
  • pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža ul. Edhema Eke Džubura, Barska, Vinka Šamarlića, Oteška, Trg Oteškog bataljona, Bojnička, Bare kod Stupa i Nikola Šopa (angažovane su bile tri cisterne).

 

Općina Ilidža. U toku jučerašnjeg dana, nastavljeni su radovi na saniranju korita rijeka, čišćenju i dezinfekciju individualnih stambenih objekata, na podjeli paktea hrane, vode i drugih potrepština stanovništvu na igroženom području.. Također, su nastavljeni radovi na sanaciji pješačkog mosta.

Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, na sonovu zaprimljenih zahtjeva, vrše obilazak terena i procjenjuje štete. Ukupno je do sada zaprimljeno 318 zahtjeva od pravnih i fizičkih lica za procjenu šteta.

Općina Vogošća. U izvještajnom periodu izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da se stanje popravlja u odnosu na prethodni izvještaj.

Povjerenici civilne zaštite su u toku jučerašnjeg dana izvršili punjenje vreća sa pijeskom koje će podijeliti građanima u slučaju opasnosti od novih poplava. Vršili su i kresanje granja i stabala koja bi mogla predstavljati opasnost.

Komisija za procjenu šteta radila je na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava, a potom je nastavila rad u zgradi Općine Vogošća na analizi i procjeni registrovanih šteta.

Uposlenici Veterinarske ambulante Vogošća su jučer u toku dana izvršili dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tri stambena objekta u ulici Nova željeznička stanica. Razlog ovakvog kašnjenja na provođenju navedenih mjera bilo je prisustvo vode u podrumskim prostorijama u navedena tri objekta.

 

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021. godine, a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovano je šest građevinskim mašina (dva skipa, jedan CAT 308 i tri kamiona) sa ljudstvom koji su radili na na  čišćenju nanosa blata i preventivnoj sanaciji klizišta i propusta na putu Sokolina-Žorci,  MZ Srednje i preventivnoj sanaciji klizišta u naselju Ribarići, MZ Luka.

Od Općinskih službi civilne zaštite Novi Grad i Trnovo smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite u toku jučerašnjeg dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

  

POŽARI 

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su četri manje intervencije i to: dvije na gašenju zapaljenog otpadnog materijala u kontejnerima, jednu na gašenju zapaljene šupe i jedno obezbjeđenje sportskog događaja.

 

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno: Dobrovoljno vatrogasno društvo općine Bugojno u ul.Ciglane imali su intervenciju na gašenju požara gdje je gorio dimnjak kuće. Požar je ugašen.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Tešanj. Profesionalna vatrogasna jednica općine Tešanj imala je intervenciju  u 01:32 sati u naseljenom mjestu Ljetinić gdje je gorio sprat stambenog objekta. Požar je ugašen.

 

Tuzlanski kanton

 

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla u ul. Krečanska imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio  automobil. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Novi Grad-Sarajevo, Vogošća-Sarajevo,Vitez i grada Ljubuški timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su devet eksplozivnih sredstava, 1 kg privrednog eksploziva i 463 komada streljiva. Timovi su takoder vršili uništavanje eksplozivnih sredstava za akreditirane ( komercijalne ) deminerske organizacije.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

I u toku današnjeg dana se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spašavanje iz Turske.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR