Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 15./16.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 15.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 1379 uzoraka, od čega je 269 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 30 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je osam novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalaze 404 osobe. Pozitivne su 303 osobe.

   

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6473 osoba na  COVID-19, od kojih je 2278 osoba pozitivno  (2098 osoba je izliječeno, 115 osoba je preminulo), a aktivno je 65 osoba.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 15.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  54  osoba, nakon završenog testiranja tri osobe su pozitivne na COVID-19. Zaključno sa 15.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 46 osoba, oporavljeno je 2298 osoba, a 97 osoba je preminulo.

 

Kanton 10

Dana 15.11.2021. godine, na COVID-19, testirane su 42 osobe. Prema rezultatima testiranja osam osoba je pozitivno.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je dana, 15.11.2021. godine u 10:30 sati održao  vanrednu sjednicu, na kojoj su članova Štaba razmatrali informaciju o stanju na području Kantona Sarajevo uzrokovano poplavama, te o preduzetim mjerama i aktivnostima od proglašenja stanja do 14.09.2021. godine. Konstatovano je Štab u koordinaciji sa općinskim štabovima civilne na otkanjanju i saniranju posljedica od poplava i pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima angažovao organizovane strukture zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo i općina, kao KJKP i općinska javna prduzeća, čijim se zajedničkim djelovanjem na terenu stanje na ugroženim područjima znatno poboljšalo. Članovi Štaba su upoznati da je prema preliminarnim podacima dobijenim od općinskih operativnih centara civilne zaštite, ukupno na području Kantona Sarajevo bilo poplavljen 341 objekat (Ilidža 209, Novi Grad 59, Trnovo 40, Vogošća 2 i Ilijaš 10), te da su ukupno evakuisame 122 osobe (Ilidža 31, Novi Grad 87 i Vogošća 4), koje su privremeno smješteni na spratove poplavljenih objekata ili kod rodbine iako im je bio ponuđen pripremljeni alternativni smještaj. U cilju stvaranje uslova za kvalitetno i efikasno izvršavanje poslova iz nadležnosti Kantonalna komisija za procjenu šteta, Štab je zaključio da se  prema Valdi Kantona Sarajevo odmah uputi prijedlog za izmjenu rješenja o imenovanju Kantonalne komisije za procjenu šteta, kojim bi se izvršilo pupunjavanje iste sa nedostajećim stručnim kadrom. Štab je također, zaključio da se putem Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite obavijeste općine koje su bile pogođene poplavama, da u što kraćem roku dostave Štabu eventualne potrebe za hranom, higijenskim potrepštinama i vodom ugroženog stanovništva sa svog područja, kao bi Štab mogao organizovati dostavu navedenih potrepština ugroženom stanovništvu. U cilju upoznavanje javnosti s aktivnostima koje su poduzete na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima, dogovoreno je da se u saradnji sa Press služnom Kantona Sarajevo organizuje press konferencija u petak 19. novembra.Štab je u skladu sa svojim nadležnostima u  izvještajnom periodu  preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:U toku dana Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom u toku dana bilo angažovano na betoniranju temelja mosta.Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine koja je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, danas su prema unaprijed dogovorenom planu i dostavljenom spisku poplavljenih individualnih stambenih objekata od strane Općinske službe civilne zaštite Novi Grad terenska ekipa  su obišle teren općine Novi Grad, te odradila dezinfekciju i deratizaciju kuća koje su bile na spisku, ali koje su bile očišćene i pripremljene za dezinfekciju. U Brodskoj ulici izvršena je preventivna dezinfekcija četiri individualna stambena objekta. Na jednoj adresi, u trenutku obilaska, nije bio prisutan vlasnik, vlasnici tri individualna stambena objekta ne žele da se uradi dezinfekcija i jedan individualni stambeni objekat je oštećen tokom poplava i urušava se, te nije bilo moguće, iz sigurnosnih razloga, ući u objekat i izvršiti dezinfekciju. U ulici Rajlovačka cesta izvršena je dezinfekcija devet individualnih stambenih objekata, na dvijeadrese nije bio, u trenutku dolaska, prisutan vlasnik. Na području MZ Butmir izvršena je dezinfekcija 4 individualna stambena objekta. Izvršen je obilazak područja Dogladi, Ulice Bojnička, Dobroševići i Safeta Zajke, te izvršen nadzor nad poplavljenim terenom. Dezinfekcija je odgođena na navedenom području i dogovoreno je da se mehaničko čišćenje izvrši do početka naredne sedmice.

Danas su dobjeni rezultati uzorkovanje vode iz sistema lokalnih vodovoda, koji su uzeti u prethodnom periodu i to kako slijedi:

 

Tabela 1: Uzorkovanje na području Općine Trnovo

R. br. Lokalni vodovod Mikrolokacija uzorkovanja Uzorkovano (datum)
1. LV Zilin potok JU OŠ Zaim Kolar, slavina kuhinja 10.11.2021.
2. LV Duganja Ambulanta Dejčići, slavina u dnevnom boravku 10.11.2021.
3. LV Studenac Javna česma (džamija Dujmovići) 10.11.2021.
4. LV Jezero Brutusi 37, vanjska česma 10.11.2021.
5. LV Krsinja Pendičići 22, vanjska česma 10.11.2021.
6. LV Krč Pomeni, javna česma 10.11.2021.
7. LV Gučina Delijaši, Hair česma 10.11.2021.
8. LV Umoljani Umoljani, restoran Konak 11.11.2021.
9. LV Rakitnica Šabići, hair česma Milišići 11.11.2021.

 

Uzorkovanje vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Trnovo izvršeno je na onim lokalnim vodovodima koji snabdijevaju veći broj potrošača. Na osnovu rezultata analitičkih izvještaja od 15.11.2021., voda NIJE ZA PIĆE na svim lokalnim vodovodima na kojima je uzorkovanje izvršeno (Tabela 1.)

Tabela 2: Uzorkovanje na području Općine Ilijaš

R. br. Lokalni vodovod Mikrolokacija uzorkovanja Uzorkovano (datum)
1. LV Srednje Srednje, javna česma 11.11.2021.
2. LV Dragoradi Dragoradi bb, porodična kuća, vl. Omer Huseinović, vanjska česma 11.11.2021.

 

Od 5 lokalnih vodovoda na području Opštine Ilijaš, uzorkovanje vode je izvršeno na dva lokalna vodovoda koja su u funkciji (Tabela 2.), dok na preostala 3 (LV Čevljanivići, LV Nišići i LV u MZ Kamenica-Crna Rijeka) vodosnabdjevanje je obustavljeno i potrošačima je obezbijeđen alternativni vid vodosnabdjevanja u vidu cisterne koja se puni iz gradskog vodovoda koji je pod kontrolom JKP Vodostan Ilijaš.  Na osnovu rezultata analitičkih izvještaja od 15.11.2021., voda NIJE ZA PIĆE na LV Dragoradi, dok je voda na LV Srednje ZA PIĆE.

Tabela 3: Uzorkovanje na području Općine Centar

R. br. Lokalni vodovod Mikrolokacija uzorkovanja Uzorkovano (datum)
1. LV Radava Radava br. 30, slavina u kuhinji 12.11.2021.
2. LV Mrkovići Javna česma Barice 12.11.2021.
3. LV Muharemovići Muharemovići br. 30, vanjska česma 12.11.2021.
4. LV Nahorevo  Stijene Nahorevo br. 30, vanjska česma 12.11.2021.
5. LV Kokorevac Izlazi br. 1, vanjska česma 12.11.2021.

 

Nakon što su odgovorne osobe Općine Centar proveli korektivne mjere preporučene od strane Odjela za komunalnu higijenu i sanitarnu tehniku JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, realizirano je ponovno uzorkovanje vode iz sistema lokalnih vodovoda na području Općine Centar dana 12.11.2021. Nakon dosadašnje mikrobiološke inkubacije, voda NIJE ZA PIĆE na LV Mrkovići i LV Nahorevo Stijene, dok je na osnovu rezultata analitičkih izvještaja od 15.11.2021.voda na LV Radava, LV Muharemovići i LV Kokorevac ZA PIĆE.

Za sve lokalne vodovode na kojima  VODA NIJE ZA PIĆE, preporuka je provesti sljedeće korektivne mjere kako bi se voda dovela u stanje zdravstvene ispravnosti:

  • Obustaviti vodosnabdjevanje i korisnike obavjestiti da voda nije za piće;
  • Korisnicima obezbijediti alternativni način vodosnabdjevanja zdravstveno ispravnom vodom;
  • Izvršiti temeljno mehaničko čišćenje i pranje kaptaže i rezervoara;
  • Izvršiti hiperhlorinaciju kompletnog vodovodnog sistema, rezervoara i distributivne mreže u trajanju od 24h;
  • Poslije toga isprazniti i isprati sistem i ponovo napuniti svježom vodom;

 

Dana 15.11.2021. godine kontaktirane su odgovorne osobe N.Grad, Ilidža i Vogošća kako bi se provjerilo da li su provedene preporučene korektivne mjere, pri čemu je dobijena informacija da su korektivne mjere provedene i kontrolno uzorkovanje vode dogovoreno za 16.11.2021. godine.

Tabela 4. Uzorkovanje iz sistema gradskog vodovoda

R. br. Zona rezervoara Mikrolokacija uzorkovanja Datum uzorkovanja
1. Jahorinska vrela Stari grad, Iza gaja 18, privatna kuća – toalet 11.11.2021.

 

Dana 11.11.2021. pored uzoraka koji su uzeti iz sistema gore navedenih lokalnih vodovoda, uzet je i uzorak iz sistema gradskog vodovoda iz zone izvorišta i rezervoara Jahorinska vrela. Uzet je 1 uzorak za analizu na mikrobiološke i 1 uzorak na fizičko-hemijske parametre. Rezultati analitičkih izvještaja od dana 15.11.2021. pokazali su da je voda sa ovog vrela ZA PIĆE.

  • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:
  • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području općina Ilidža u naselju Osijek i Novi Grad u naselju Reljevo kod crkve (angažovana su bili jedan grejfer, tri MB kipera i dva utovarivača);
  • pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u naseljima Otes i Pejton sa tri cisterne.
  • Općinski štab civilne zaštite Novo Sarajevo je u toku jučerašnjeg dana angažovao svoju službu zaštite i spašavanja formiranu u DVD Novo Sarajevo na sapiranju ulica u MZ Otes, Općina Ilidža, dok općinski štabovi civilne zaštite Stari Grad i Centar u izvještajnom periodu nisu angažovali svoje službe zaštite i spašavanja na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava jer općine s ugroženih područja nisu iskazale potrebe za njihovim angažovanjem.

Općina Ilidža.Tokom jučerašnjeg dana, rađeno je na saniranju korita rijeka te čišćenju saobraćajnica i individualnih stambenih objekata. Također, nastavljeni su radovi na sanaciji pješačkog mosta. Komisije za procjenu šteta Općine Ilidža, vrše obilazak terena te prikupljaju potrebne podatke.

Općina Ilijaš.Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021. godine, a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovano je šest građevinskim mašina (dva skipa, jedan CAT 308 i tri kamiona) sa ljudstvom koji su radili na na  čišćenju nanosa blata i preventivnoj sanaciji klizišta i propusta na putu Sokolina-Žorci,  MZ Srednje i preventivnoj sanaciji klizišta u naselju Ribarići, MZ Luka.

Od Općinskih službi civilne zaštite: Novi Grad, Trnovo i Vogošća smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite (općinski štabovi civilne zaštite, općinske službe zaštite i spašavanja, povjerenici civilne zaštite, komisije za procjenu šteta i općinska javna preduzeća) u toku jučerašnjeg dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima.

 

POŽARI 

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica  imala je intervenciju na gašenju požara u ul. Pere Bilića  od 19:47 do 20:20 sati, gdje je gorio dimnjak na stambenoj zgradi.

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet manjih intervencija i to: dvije na gašenju zapaljenog smeća u kontejnerima, jednu na gašenju zapaljenog dimnjaka i dvije tehničke intervencije (jednu na ispumpavanju vode ispod pješačkog mosta na Ilidži i jednu na izvlačenju osobe iz rijeke Miljacke).

 

Tuzlanski kanton

 

Grad Tuzla. Dana 15.11.2021. godine Vatrogasna jedinica grada Tuzla  imala je intervenciju na gašenju motornog vozila u naselju Krojčica. Požar je lokalizovan i ugašen.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća  imala je intervenciju na gašenju zapaljenog kontejnera za otpadni materijal.

UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na pet lokacija na području općina Kakanj, Centar-Sarajevo, Konjic i grada Visoko timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su pet eksplozivnih sredstava.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

I u toku današnjeg dana se nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Gradske Službe civilne zaštite Zenica, jedinice za spašavanje  FUCZ, tim Odjela za javnu bezbjednost Brčko distirkta Bosne i Hercegovine, jednica za podršku MUP-a ZDK-a, te specijalni tim za spašavanje iz Turske.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR