Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.11.2021.godine, do 10:00 sati

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 11.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 3325 uzoraka, od čega je 752 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirana je 71 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 18 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalaze 474 osobe. Pozitivno je 310 osoba.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6423 osoba na  COVID-19 od kojih je 2250 osoba pozitivno  (2070 osoba je izliječeno, 115 osoba umrlo), a aktivna je 65 osoba.

 

Kanton 10

Na području Kantona 10 dana 11.11.2021.godine na COVID-19 testirane su 23 osobe, od čega je 8 osoba  pozitivnih na COVID-19.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 11.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  39  osoba, nakon završenog testiranja tri osobe su pozitivne na COVID-19. Zaključno sa 11.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 50 osoba, oporavljeno je 2281 osoba, a 96 osoba je preminulo.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju  duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    268 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………    133 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    387  (normalno stanje).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 198,96 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je niži za 8 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 47,60 m3/s.

 

 Vodostaji

Vodostaj rijeke Tinje u 06,00 sati iznosio je 42 cm i trenutno se nalazi u fazi stagnacije.

Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 250 cm i trenutno je u fazi stagnacije. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 07,00 sati iznosio je 82 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Oskove u 07,00 sati iznosio je 54 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 07,00 sati iznosio je 35,6 cm i u fazi je opadanja.

.

 Grad Gračanica Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Grada Gračanica, na području mjesne zajednice Donja Lohinja pod vodom se još uvijek nalazi oko 5 Ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati 111cm11 160 cm
Mostar 07:15 sati    548 cm 850 cm
Čapljina 07:15 sati     -84 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:15 sati    213 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:15 sati    135 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:15 sati      85 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati    220 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati    124 cm 130 cm

 

Srednjobosanski kanton

 

za vremenski period od 09:00 sati 10.11.2021 .g. do 09:00 sati 11.11.2021.g.

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

12.11.21

08:00

 

4 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

12.11.21

08:00

 

53 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

12.11.21

08:00

 

43 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

12.11.21

08:00

 

-19 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

12.11.21

08:00

 

54 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

12.11.21

08:00

 

92 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

12.11.21

08:00

 

59 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu  preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom u toku dana izvršilo postavljanje i uvezivanje mostovskih skela oko stuba mosta, dizalica  koja je osiguravala stub mosta je izmaknuta. U toku sutrašnjeg dana nastavit će se građevinski radovi na sanaciji stuba mosta koji se počeo urušavati.

 • Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo u toku dana je ugroženom stanovništvu na području Općine Trnovo u MZ Delijaš, podijelila 15 pakete hrane, osam paketa sa higijenskim potrepštinama i 15 deka. Planirano je da navedena Služba sutra ujutro od Katarske humanitarne organizacije preuzme 250 paketa hrane, 150 paketa sa higijenskim potrepštinama i 200 paketa vode, koje će se dijeliti općinama na osnovu njihove iskazane potrebe.
 • Ekipe Službe za epidemiologiju, mikrobiologiju i zaštitu i unapređenje životne sredine koja je formirana u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, danas su bile angažovane na dezinskeciji stambenih objakata koji su bili poplavljeni (dezinfikovali su sedam obajaka u MZ Otes, četiri obajekta u MZ Vreoce, 15 objekata u MZ Butmir). Danas su također, ekipe navedene Službe izvršili terenski obilazak lokalnih vodovoda na području općina Ilijaš i Trnovo kojim su prisustvovali predstavnici JKP Vodostan Ilijaš i JKP Trnovo.

Od pet lokalnih vodovoda na području Općine Ilijaš, dva su u funkciji (LV Dragoradi i LV Srednje), dok na preostala tri (LV Čevljanivići, LV Nišići i LV u MZ Kamenica-Crna Rijeka) vodosnabdjevanje je obustavljeno i potrošačima je obezbijeđen alternativni vid vodosnabdjevanja u vidu cisterne koja se puni iz gradskog vodovoda koji je pod kontrolom JKP Vodostan Ilijaš. Uzorci na području Općine Ilijaš su uzeti iz mreže lokalnih vodovoda koji su u funkciji. Uzorkovana su dva uzorka vode na mikrobiološke i dva uzorka na fizičko-hemijski parametre.

Uzorci na području Općine Trnovo uzorkovani su iz mreže lokalnih vodovoda u MZ Šabići. Uzorkovana su dva uzorka na mikrobiološke i dva na fizičko-hemijske parametre.

Pored uzoraka koji su uzeti iz sistema gore navedenih lokalnih vodovoda, uzet je i uzorak iz sistema gradskog vodovoda iz zone izvorišta i rezervoara Jahorinska vrela. Uzet je jedan uzorak za analizu na mikrobiološke i jedan uzorak na fizičko-hemijske parametre.

 • Svi navedeni uzorci su transportovani do laboratorija Zavoda na dalju analizu.
 • Služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo sa ljudstvom i mehanizacijom je u toku dana bila angažovana na sanaciji kolovoza i odvozu kabastog otpada na deponiju iz ul. Barska bb, odvozu kabastog otpada na deponiju iz ul. Sastavci i Spomenik, na crpanju vode iz objekta i septičkih jama u ul. Osik br. 724. i 726., te na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ul. Trg Oteškog bataljona, Izeta Čomore i Ilirska.
 • KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:
 • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području općina Ilidža i Novi Grad (angažovana su bili jedan utovarivač, tri kamiona, jedan grejfer, dva MB kipera i jedan rolokiper);
 • mašinskom čišćenju i pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u naseljima Pejton i Butmir sa jednom mašinskom čistilicom i četiri cisterne (mašinski su očišćenje saobraćajnice u ul. 12. Mart, Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Josipa Slavenskog, Željeznička i Edhema Eke Džubura, Butmirska cesta – sporedne ulice koje su bile poplavljene Izeta Čomora, Gliše Jankovića, Nasihe Kapidžić-Hadžić, Mustafe Ice Voljevice, gazi Hasan paše).
 • Pripadnici službe zaštite i spašavanja Općine Novo Sarajevo danas su bili angažovani na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na području MZ Butmir. Sutra će biti angažovani na području MZ Otes.

Općina Ilidža. Općinski štab civilne zaštite  je u toku dana angažovao općinske organizovane snage zaštite i spašavanja na čišćenju, raščišćavanju i otklanjanju i saniranju posljedica na područjima koja su bila poplavljena. Nabavljene su vreće za pijesak koje se pune kao rezerva i vreno je ispumavanje vode iz individualnih stambenih obekata i postavljanej isušivača.  Aktivirana je Komisija za procjenu šteta Općine Ilidža, koja je formirala tri stručne pod komisije koje će sutra u skladu sa propisanim procedurama raditi na procjeni šteta na ugroženim područjima po zaprimljenim zahtjevima od građana. Također, je urađena preliminarna procjena štete i u toku je izrada zahtjeva za pomoć za hitne intervencije prema Kantonalnoj i Federalnoj upravi civilne zaštite.

Općina Novi Grad. U toku jučerašnjeg dana u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Novi Grad, na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na raščišćavanju i odvozu smeća na područjima koja su bila poplavljena, te dostavi isušivača i drugih potrepština stanovništvu na ugroženom području.

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Vogošća. U protekla 24 sata izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da je stanje znatno bolje u odnosu na prethodni izvještaj. Rijeka Bosna se i dalje povlači na većini lokacija koja su bila poplavljena. Izvršen je obilazak klizišta „Mehtefčići“ zbog prijave građana o promjenama na terenu.

Uvidom na licu mjesta utvrđeno je da je došlo do oštećenja lokalnog puta u dužini 30 metara. Odmah je kontaktiran izvođač radova na sanaciji klizišta Mehtefčići i planirano je da u toku današnjeg dana  sa mašinama i ljudstvom izvši sanaciju lokalnog puta.

Na osnovu stanja na terenu angažovane su strukture civilne zaštite Općine Vogošća na ispumpavanju preostale vode iz podruma. Veterinarska ambulanta Vogošća provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na lokalitetima i objektima koji su bili poplavljeni. Povjerenici civilne zaštite Vogošća i pripadnici Općinska organizacije Crvenog križa Vogošća jučer su podjelili pakete i čizme ugroženim građanima usljed poplava. Komisija za procjenu šteta radila je i tokom jučerašnjeg dana na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava. Tokom jučerašnjeg dana navedene aktivnosti obišla je i ekipa RTV Vogošća i uradila prilog kako bi građani bili upoznati o značaju tih aktivnosti i uticaju na javno mnjenje građanstva.

U protekla 24 sata primljen je veći broj poziva za pomoć i za procjenu šteta uzrokovanim poplavama. Sve je evidentirano i postupa se u skladu sa mogućnostima.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021.god., a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovana su slijedeća sredstva:

 • (skip, buldozder, dva kamion ),   Niskogradnja Durmić d.o.o.
 • (skip, kamion) Halilović d.o.o.
 • (cisterna i pumpa) DVD Vogošća.

Na terenu mašine su radile na  čiščenju nanosa, blata i smeća iz potoka u MZ Misoča. Sanacija propusta i postavljanje cjevi u MZ Srednje na potoku Stara željznićka pruga. Provode se preventivne radnje na klizištu u Ljubnićima, te odvodnji sa Apartmanskih naselja u Lješevu, Podlugovima, Mrakovu i Ribarićima.

Općina Trnovo. U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće poduzete su aktivnosti i mjere na otklanjanju posljedica poplava. U toku jučerašnjeg dana sanirano je klizište na lokalitetu Lisovići, ka i lokalni put u Barcama. U toku dana nastavit će se aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je u opadanju.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 210 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  -1 cm.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 48 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane iznosi 173 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

POŽARI 

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su pet manjih intervencija i to: dvije na na gašenju zapaljenog smeća u kontejnerima, jednu na gašenju zapaljenog autobusa, jednu na gašenju zapaljenog automobila i jednu tehničku intervenciju (ispumpavanje vode  iz podrumskih prostorija).

Tuzlanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica.Vatrogasna jedinica općine Jablanica  imala je dvije intervencije na gašenju požara :

– od 10:00 do 10:30 sati  u ulica Maka Dizdara, gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru.

-od 16:10 do 17:00 sati u naselju Bukov Pod,. gdje je gorio otpadni materijal u kontejneru..

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. Vatrogasna jedinica grada Ljubuškog imala je intervenciju na gašenju požara

u ulici Ludviga Pavlovića koji je izbio u porodičnoj kući.Požar je lokalizovan i ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Bugojno.  Vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Bugojno imali su  intervenciju na gašenju požara u blizini zgrade Gimnazije, gdje je gorio otpad u kontejneru. Požar je ugašen.

 

KLIZANJE TLA

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Dana 11.11.2021. godine prijavljeno je aktiviranje klizišta na tri lokacije i to:

 • Naselje Babajići, ugrožena tri objekta (kuće) i prilazni put
 • Naselje Ibralići i
 • Naselje Katanovići – Zolje.

Predstavnici OSCZ Kalesija će radi utvrđivanja stanja izvršiti obilazak pomenutih lokacija.

 

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE (LP-18)

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

I danas se  nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz koji je pao sa krana u rijeku Bosnu. Federalna uprava civilne zaštite je na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona uključila je Federalnu specijaliziranu jedinicu za spašavanje na vodi,  koja će vršiti pretragu desne obale korita rijeke Bosne nizvodno od Topčic polja prema Žepču. Potragu uveliko otežava  to što je rijeka Bosna nabujala usljed obilnih padavina.

U potrazi su uključeni i pripadnici specijalne jedinice MUP-a ZDK sa čamcima, policija ZDK-a, GSS, kao i mještani Topčić Polja, Golubinje i drugih naselja. Danas će se u potrazi uključiti i tim sa sonarom koji je prilagođen za potrage u rjećnim koritima Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za veći dio BiH (izuzev Hercegovine i zapadne Bosne) zbog očekivane  magle po kotlinama.

.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR