Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.11.2021.godine, do 10:00 sati

 

ZARAZNE BOLESTI KOD LJUDI

 

Prema informacijama objavljenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH za dan 10.11.2021.godine, do 12:00 sati, na području Federacije BiH prijavljeno je 2112 uzoraka, od čega je 478 pozitivno na COVID-19.

 

Zapadnohercegovački kanton

U protekla 24 sata na području Kantona testirano je 118 osoba na prisustvo koronavirusa. Prema rezultatima testiranja registrovano je 38 novozaražnih osoba. U samoizolaciji se nalaze 453 osobe.

 

Posavski kanton

Do sada je na prostoru kantona testirano 6407 osoba na  COVID-19 od kojih je 2230 osoba pozitivno  (2063 osoba je izliječeno, 114 osoba umrlo), a aktivna je 63 osoba.

 

Kanton 10

Na području Kantona 10 dana 10.11.2021.godine na COVID-19 testirano je 30 osoba, od čega je šest osoba  pozitivnih na COVID-19.

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Dana 10.11. 2021 godine,  uzorkovan je materijal kod  58  osoba, nakon završenog testiranja deset osoba je pozitivno na COVID-19. Zaključno sa 10.11.2021 godine, aktivno je zaraženo 57 osoba, oporavljeno je 2271 osoba, a 95 osoba je preminulo.

 

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju  duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati:

Bosanski Brod…………………………………    295 (normalno stanje)

Bosanski Šamac………………………………    179 (normalno stanje)

Orašje…………………………………………..    433  (normalno stanje).

 

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 06,00 sati bio je 199,04 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata vodostaj je ne promijenjen. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 47,70 m3/s.

 

 Vodostaji

Vodostaj rijeke Tinje u 06,00 sati iznosio je 45 cm i trenutno se nalazi u fazi stagnacije.

Vodostaj rijeke Spreče u 07,00 sati na mjernom mjestu Karanovac iznosio je 260 cm i trenutno je u opadanju. (Mjere odbrane od poplava se sprovode na 300 cm).

Vodostaj rijeke Gostelje u 07,00 sati iznosio je 90 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Oskove u 07,00 sati iznosio je 60 cm i u fazi je opadanja.

Vodostaj rijeke Turije u 07,00 sati iznosio je 35,6 cm i u fazi je opadanja.

 

 Grad Gračanica Prema izvještaju operativnog centra civilne zaštite Grada Gračanica, na području mjesne zajednice Donja Lohinja pod vodom se još uvijek nalazi oko 5 Ha poljoprivrednog zemljišta

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

 

VODOTOK

HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:30 sati  121 cm 160 cm
Mostar 07:30 sati      565 cm 850 cm
Čapljina 07:30 sati      – 36 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:30 sati      237 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:30 sati      167 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:30 sati        86 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati   254 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati       140 cm 130 cm

 

Općina Konjic. U toku jučerašnjeg dana 10.11.2021. godine izvršena deblokada putne komunikacije u MZ Neretvica, putni pravac Obri – Gorica.

U toku jučerašnjeg dana također su pročišćeni putni pravci u MZ Bjelimići: putni pravac prema naselju Gradeljina, jedan dio putnog pravca za naselje Svijenča i putni pravac prema Polju.

U MZ Glavatičevo jučer je pročišćen putni pravac Glavatičevo-Račica.

U MZ Bradina u toku jučerašnjeg pročišćen putni pravac Gobelovina-Trešnjevica-Koto.

Danas u planu da se u MZ Bjelimići pročisti  putni pravac prema naselju Rajac.

Na regionalnom putu R -436 Borci – Kalinovik, na lokaciji Dindol  blokada puta ostaje do daljnjeg.

I dalje se preporučuje stanovništvu općine Konjic prokuhavanje vode prije konzumiranja.

 

Srednjobosanski kanton

 

za vremenski period od 09:00 sati 10.11.2021 .g. do 09:00 sati 11.11.2021.g.

 

Stanica Vodotok Zadnje mjerenje Vodostaj

(cm)

Trend Podaci
 

HS Gornji Vakuf

 

 

Vrbas

 

11.11.21

08:00

 

7 cm

  Max. zab vodostaj

233 cm 09.01.2010.

Poč. obavj. 74 cm

 

HS Bugojno

 

 

Vrbas

 

11.11.21

08:00

 

58 cm

  Max. zab. vodostaj

184 cm 03.02.2019

Poč. obavj. 97 cm

 

HS Daljan

 

 

Vrbas

 

11.11.21

08:00

 

50 cm

  Max. zab. vodostaj

364 cm 09.01.2010

Poč. obavj. 109 cm

 

HS Kozluk

 

 

Vrbas

 

11.11.21

08:00

 

-12 cm

  Max. zab. vodostaj

373 cm 10.01.2010

Poč. obavj. 174 cm

 

HS Veseočica

 

 

Veseočica

 

11.11.21

08:00

 

59 cm

  Max. zab. vodostaj

141 cm 07.11.2016

Poč. obavj. 71 cm

 

HS Fojnica

 

 

Dragača

 

11.11.21

08:00

 

95 cm

 

   
 

HS Travnik

 

 

Lašva

 

11.11.21

08:00

 

60 cm

  Max. zab. vodostaj

135 cm 16.05.2014

 

 

 

 

Kanton Sarajevo

Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) je u skladu sa ovlaštenjima koje ima prema Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonu o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 39/08, 19/11, 45/15 i33/21), Pravilniku o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14) i drugim važećim propisima, kao i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, u  izvještajnom periodu  preduzeo slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženom području:

 • Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom izvršilo osiguranje s dizalicom stuba mosta koji se počeo urušavati, te pravljenje nasipa da se izmjesti tok rijeke od stuba koji je počeo da se urušava, tako da je sada spriječeno daljnje urušavanja tog stuba mosta. U toku sutrašnjeg dana nastavit će se građevinski radovi na sanaciji stuba mosta koji se počeo urušavati.
 • Pripadnici službe zaštite i spašavanja Općine Centar formirane u DVD su toku dana u skladu sa Naredbom Štaba bili angažovana na iscrpavanju vode iz podrumskih prostorija doma za stare i nemoćne „Miran san“ u ul. Spomenik br. 56. u MZ Otes.
 • Pripadnici službe zaštite i spašavanja Općine Novo Sarajevo danas su u skladu sa Naredbom Štaba bili angažovani na saniranju posljedica od poplava na području MZ Kotorac.
 • Služba zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirana u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo sa ljudstvom i mehanizacijom je u toku dana u skladu sa Naredbom Štaba bila angažovana na sanaciji kolovoza i odvozu kabastog otpada na deponiju iz ul. Barska bb, odvozu kabastog otpada na deponiju iz ul. Sastavci i Spomenik, na crpanju vode iz objekta u ul. Osik br. 722., 734. i 722, te na čišćenju i pročepljenju slivnika u ul. Trg Oteškog bataljona br. 44. i 89. Od koordinatora iz Općine Ilidža obavješteno je KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo da nema potrebe za njihovim angažovanjem u toku sutrašnjeg dana.
 • KJKP Rad je sa ljudstvom i mehanizacijom danas u skladu sa Naredbom Štaba bilo angažovano na:
 • prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području MZ Otes (angažovana su bila tri kipera, jedan utovarivač i jedan grejfer);
 • mašinskom čišćenju i pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u naseljima Otes i Sokolović Kolonija sa jednom mašinskom čistilicom i četiri cisterne (mašinski su očišćenje saobraćajnice u ul. Barska, Trg Oteškog bataljona, Spomenik, Seada Sinanovića i Fadila Hadžića, dok je s cisternama izvršeno pranje saobraćajnica u ul. Oteška, Barska, Vitomira Lukića, Trg Oteškog bataljona sa prilaznim stazama između zgrada, parkinzima i prostorima ispred garaža i u ul. Fadila Hadžića, Seada Sinanovića, Spomenik sa ulazima ispred dvorišta kuća i u naselju Sokolović Kolonija Most spasa);
 • ručnom čišćenju saobraćajnica u ul. Oteškog bataljona – presten i plato iznad zgrada, u naselju Sokolović Kolonija Most spasa i u naselju Butmir ul. Izeta Čomore,

Zbog izuzetno velikog stepena zaprljanosti javno-prometnih površina u naseljima Otes, Pejton, Sokolović Kolonija i Butmir i sutra se planira nastavak aktivnosti na pranju i čišćenju saobraćajnica i uklanjanju kabastog i drugog otpada.

 • Ekipe Službe zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo formirane u JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su u toku jučerašnjeg dana dezinfikovali 23 individualna stambena objekta na području MZ Otes, te su lokalnom stanovništvu dostavile upute kako da postupaju u slučaju poplava.

Također, su kontinuirano u saradnji sa općinama provode aktivnosti na kontroli ispravnosti vode za piće iz lokalnih vodovoda.

U izvještajnom periodu zaprimljeno je sedam uzoraka iz JKP Komunalac d.o.o. Hadžići sa lokalnih vodovoda: “Mehina luka” Tarčin – dva uzorka, “Perkovići” Trzanj, “Ramići” Ramići, “Kradenik” Pazarić – dva uzorka i “Krupa” Hadžići sa različitih mjesta uzorkovanja. Svi ispitani uzorci na fizičko-hemijske parametre su bili u granicama predviđenim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Fizičko-hemijske analize koje su pritom urađene su: pH, provodljivost, miris, mutnoća, boja, hloridi, KMnO4, amonijak (indikatori primarnog fekalnog zagađenja), nitriti (indikator sekundarnog fekalnog zagađenja), nitrati (indikator tercijarnog fekalnog zagađenja), koncentracija rezidulanog hlora (pri prijemu u laboratorij). U svim uzorcima je potvrđeno prisustvo rezidualnog hlora od strane donosioca uzoraka, dok je od strane laboratorije dokazano prisustvo na samo dva lokalna vodovoda – “Perkovići” Trzanj i “Krupa” Hadžići.

Ispitano je i pet uzoraka gradskog sarajevskog vodovoda na redovnu kontrolu vode na lokalitetima Stupa, Općine Novi Grad – vodosnabdjevanje sa Butila, Vogošće. Svi uzorci gradskog vodovoda su odgovarali parametrima Pravilnika o zdr. ispravnosti vode za piće. Fizičko-hemijske analize koje su pritom urađene su: pH, provodljivost, miris, mutnoća, boja, amonijak (indikatori primarnog fekalnog zagađenja), nitriti (indikator sekundarnog fekalnog zagađenja) i koncentracija rezidulanog hlora (pri prijemu u laboratorij).

Današnji uzorci dostavljeni na analizu sa lokacije Općine Trnovo (ukupno 7 uzoraka). Svi ispitani uzorci na fizičko-hemijske parametre, osim uzorka sa lokacije “Pendičići” Krstinja, su bili u granicama predviđenim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Fizičko-hemijske analize koje su pritom urađene su: pH, provodljivost, miris, mutnoća, boja, hloridi, KMnO4, amonijak (indikatori primarnog fekalnog zagađenja), nitriti (indikator sekundarnog fekalnog zagađenja), nitrati (indikator tercijarnog fekalnog zagađenja). Uzorak „Pendičići“ Krstinja nije odgovarao prema parametrima mutnoće i boje.

Terenske ekipe su, prilikom obilaska terena i uzorkovanja vode sa lokalnih vodovoda podsjetile stanovništvo na način postupanja u vrijeme poplava, a sve s ciljem prevencije nastanka i sprječavanja zaraznih oboljenja koja se mogu pojaviti ukoliko se konzumira zdravstveno neispravna voda za piće.

 

Općina Ilidža.Općinski štab civilne zaštite  u  saradnji sa kantonalnim štabom civilne zaštite u toku jučerašnjeg dana općinske organizovane snage zaštite i spašavanja u saradnji nastavili su s aktivnostimi i mjerama na otkalajnju i saniranju posljedica na područjima koja su bila poplavljena (čišćenju i sapiranju ulica, dvorišta, ispumpavanju vode iz popljavljenih objekata i čišćenje popljavljenih objekata od mulja i blata, uklanjanju kabastog i drugog otpada i dostavljanju pomoći stanovništvu u vodi i drugim potrepštinama). Aktivirana je Komisija za procjenu šteta Općine Ilidža, koja će u skladu sa propisanim procedurama raditi na procjeni šteta.

Općina Novi Grad .U toku jučerašnjeg dana u skladu sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Novi Grad, na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava bile su angažovane organizovane strukture civilne zaštite Općine Novi Grad i  druge i druge općinske službe uprave i javna preduzeća, koje su sa ljudstvom, opremom i mehanizacijom radili na raščišćavanju i odvozu smeća na područjima koja su bila poplavljena, te dostavi isušivača i drugih potrepština stanovništvu na ugroženom području.

Ekipe Općinske službe civilne zaštite Novi Grad  su na terenu, prate situaciju i preduzimat će neophodne mjere na pružanju pomoći stanovništvu na ugroženim područjima.

Općina Vogošća.U protekla 24 sata izvršen je obilazak ugroženog terena i konstatovano je da je stanje znatno bolje u odnosu na prethodni izvještaj. Rijeka Bosna se i dalje povlači na većini lokacija koja su bila poplavljena. Izvršen je obilazak klizišta „Mehtefčići“ zbog prijave građana o promjenama na terenu. Na osnovu stanja na terenu angažovane su strukture civilne zaštite Općine Vogošća na ispumpavanju preostale vode iz podruma, okućnica, saobraćajnica i poslovnih prostora. Povjerenici civilne zaštite su tokom jučerašnjeg dana u ulici Stara željenička stanica izvršili sječu stabala koja su ostala prilikom poplava. Veterinarska ambulanta Vogošća provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na lokalitetima i objektima koji su bili poplavljeni.

Komisija za procjenu šteta već drugi dan radi na terenu prema prijavama građana općine Vogošća koji su pretrpjeli štete usljed poplava.

Povjerenici civilne zaštite Vogošća i pripadnici OO Crvenog križa Vogošća počeli su sa podjelom paketa i čizama ugroženim građanima usljed poplava.

U protekla 24 sata primljen je veći broj poziva za pomoć i za procjenu šteta uzrokovanim poplavama. Sve je evidentirano i postupa se u skladu sa mogućnostima.

Općina Ilijaš. Na osnovu Odluke o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na  području općine  Ilijaš, broj 08/40-2443/21 dana 06.11.2021.god., a u cilju otklanjanja posljedica prirodne nesreće angažovana su slijedeća sredstva:

 • (skip, buldozder, dva kamion ),   Niskogradnja Durmić d.o.o.
 • (skip, kamion) Halilović d.o.o.
 • (cisterna i Voma) JKP Vodostan d.o.o.
 • (cisterna i pumpa) DVD Vogošća.

Na terenu mašine su radile na  čiščenju nanosa blata i smeća kod kuća Suša u naselju Donja Luka MZ  Luka, Ribarićima, Malešićima, Ljubnićima, proćišćenje putu za Bokšiće i Frgaj. Povjerenici civilne zaštie rade neprestano na ispumpavanju vode iz podvožnjaka u Gornjoj Luci i MZ Srednje. Provode se preventivne radnje na klizištu u Ljubnićima, te odvodnji sa Apartmanskih naselja u Lješevu, Podlugovima , Mrakovu i Ribarićima.

Općina Trnovo. U skladu sa Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće poduzete su aktivnosti i mjere na otklanjanju posljedica poplava. U toku jučerašnjeg dana sanirano je klizište na lokalitetu Lisovići, ka i lokalni put u Barcama. U toku dana nastavit će se aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava.

 

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka i svih vodenih tokova na području Kantona  je u opadanju.

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 238 cm u 08:30 sati (280 cm redovna obrana od poplave) sa trendom rasta  -1 cm.

 

Unsko-sanski kanton

Vodostaj rijeke Une iznosi 52 cm, (kritična tačka je 100 cm).

Vodostaj rijeke Sane iznosi 193 cm, (kritična tačka je 380 cm).

 

POŽARI 

 

Kanton Sarajevo

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imali su dvije manje intervencije i to na gašenju zapaljenog dimnjaka u stambenom objektu i  jednu tehničku intervenciju na sapiranju područja koje je bilo poplavljeno u naselju Rajlovac.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla.Vatrogasna jedinica grada Tuzle  imala dvije intervencije na gašenju požara i to u naselju Par Selo gdje je gorjelo privatno motorno vozilo (automobil) i u ulici 1. Tuzlanske brigade gdje je došlo do požara na fasadi privatnog stambenog objekta (kuća). Požari su lokalizirani i ugašeni.

 Općina Lukavac.Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala intervenciju na gašenju dimnjaka na privatnom stambenom objektu u naselju Bokavići. Požar je lokaliziran i ugašen.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Čapljina. Vatrogasna jedinica grada Čapljine od 07:40 do 08:40 sati, u Šuškovom naselju imala je intervenciju na gašenju požara gdje je gorio automobil.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Grude. Vatrogasna jedinica općine Grude imala je intervenciju na gašenju požara koji je izbio na dimnjaku porodične kuće.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

 

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 10.11.2021 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC i bukinje dok je na lokalitetima Lukavac i Živinice odgovarao kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka. Na lokalitetu Mobilna: Gradačac nije bilo moguće ocijeniti kvalitet zraka.

 

 OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE I VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Zbog obilnih kišnih padavina koje su uzrokovale zamućenje vode na izvorištima Klokot i Privilica, preporučuje se korisnicima da iz preventivnih razloga prokuhavaju vodu prije upotrebe za piće.

 

Zapadnohercegovački kanton

Grad Ljubuški. JP Parkovi d.o.o. Ljubuški, preporučuje  da se voda prije konzumiranja treba prokuhavati , zbog jakih padavina i zamućenja iste.

 

UNIŠTAVANJE EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA

 

Obavljajući redovne zadatke na četiri lokacije na području općine Kreševo i gradova Mostar i Gradačac , timovi Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) uklonili su pet eksplozivnih sredstava.

 

O S T A L O

 

Potrage za nestalim osoboma

 

Zeničko-dobojski kanton

Pripadnici Gorske službe spašavanja Žepče pronašli su jutros tijelo jednog od dvojice radnika koji su u utorak poslijepodne na gradilištu autoputa Koridora Vc pali u rijeku Bosnu u rejonu naselja Kahrimani kod Žepča. Tijelo nepoznate osobe pronađeno je oko 9.20 sati na području Begovog Hana u koritu rijeke Bosne. Pretpostavlja se da se radi o tijelu jednog od radnika koji su pali u rijeku Bosnu, ali to će se sa sigurnošću znati nakon obavljene identifikacije.

Danas se  nastavlja potraga za radnikom Turske kompanije Čengiz. U potrazi učestvuje tim KUCZ-e, ZDK-a, Civilne zaštite Zenica, Gorske službe spašavanja Zavidovići i Žepče, kao i jednica za podršku MUP-a, ZDK-a.

Plan potrage je napravljen do vikenda, ako se do tada potrage ne okonča bit će nastavljena vodom i kopnom kada će se pridružiti spasioci iz čitave BiH.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Žuti meteoalarm za veći dio BiH (izuzev Hercegovine i zapadne Bosne) zbog očekivane  magle po kotlinama.

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR