Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 05./06.05.2018.godine, do 15:30 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

Tuzlanski kanton

Općina Doboj Istok. Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 50 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Gračanica. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 7 sati iznosio je 399 cm (nivo kad se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava 300 cm).

Rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Srebrenik. Nivo rijeke Tinje na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 336 cm. Rijeka Tinja se izlila u mjestima Bare i Špionica i poplavila je priobalno poljoprivredno  zemljište u tom području.

 

POŽARI

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara u vremenu od 16:05 do 16:40 sati, na Bišća polju, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju na gašenju požara stambenog objekta, u ulici Tresanica.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, imali su  tri manje  intervencije i to, jednu intervenciju na gašenju zapaljenog dimnjaka, jednu intervenciju na gašenju manjeg dijela krova, te intervenciju na gašenju zapaljenih vrata u objektu.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Vatrogasna jedinica općine Banovići, imala je dvije intervencije na crpljenja vode iz dva stambena objekta (podrum zgrade u naselju Hanke i podrum kuće u naselju Grivice).

Općina Gračanica. Vatrogasna jedinica općine Gračanica, imala je intervenciju na gašenju požara na manjem pogonu za proizvodnju plastike u naselju Donja Lohinja i jedno crpljenje vode iz poslovnog objekta.

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju na gašenju požara u mjestu Hajvazi, opština Osmaci (Republika Srpska).

 

KLIZANJ TLA

 

Tuzlanski kanton

Općina Lukavac. U protekla 24 sata prijavljeno je aktiviranje klizišta u naselju Duboštica, kod površinskog kopa Šikulje.

Općina Doboj Istok. U protekla 24 sata prijavljeno je aktiviranje klizišta, u naselju Stanić Rijeka.

 

VELIKO NEVRIJEME

 

Unsko-sanski Kanton

Što se tiče vodostaja rijeka na podruju USK-a, oni su u zadnja 24 sata bili u porastu ali još uvijek dosta ispod kritične tačke. Una 51 cm – kritična tačka 100 cm, Sana 183 – kritična točka 380 cm. Trenutno nema padavina

 

Općina Sanski Most. Sinoć oko 23:00 sati, usljed velikog dotoka oborinskih voda u korito potoka Tominka, u mjestu Tomina kod Sanskog Mosta, došlo je do izlijevanja i plavljenja 16 objekata (9 stambenih i 7 pomoćnih). Visina vode koja je prodrla u objekte je oko 60 cm. Nije bilo povrijeđenih niti potrebe za evakuacijom, a radi se na sanaciji. Trenutno nema padavina što doprinosi stabilizaciji stanja. Dio puta prema mjestu Ilidža je poplavljen od nanosa pijeska i grana.

 

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Nakon obilnih padavina u poslijepodnevnim satima 4.5.2018. godine  došlo je do  pomjeranja mosta u Behranima. Zbog oštećenja mosta navedeni zaseok oko desetak stambenih objekata, ne koristi ovu lokalnu putnu komunikaciju, nego ide zaobilaznim makadamskim putem.

 

Općina Gračanica. Nivo rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac danas u 14 sati iznosio je 423 cm (nivo kad se preduzimaju redovne mjere odbrane od poplava 300 cm).

Rijeka Spreča se izlila i poplavila je oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta.

Na području MZ Donja Orahovica s 05./06. maja najveće probleme je uzrokovala Rašljevačka rijeka i bujični potoci koji su se izlili i poplavili oko desetak stambenih i  pet poslovnih objekata te devastirali makadamsku i asfaltnu putnu komunikaciju na području ove MZ. PVJ Gračanica je imala dvije intervencije na ispumpavanju vode iz objekata a u toku noći i tokom dana angažovana je mehanizacija na raščišćvanju nanosa.

Uposlenici Službe za CZ zajedno sa Općinskim načelnikom obišli su ugrožena naselja u Donjoj Orahovici, Donjoj Lohinji, Pribavi i Gračanici.

Naloženo je vijećima Mjesnih zajednica, da evidentiraju štete i dostave izvještaje Službi za CZ, koje će isti kompletirati i prezentovati na sjednici Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica.

Sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica zakazana je za ponedjeljak 07.05.2018. godine na kojoj će se razmatrati stanje na terenu poslije kišnih nepogoda i grada i način angažovanja komisija za popis šteta od posledica nevremena.

 

Općina Srebrenik. Nivo rijeke Tinje na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 170 cm i niži je za 166 cm u odnosu na jutros u 07 sati.

PVJ Srebrenik je imala tri intervencije na crpljenju vode iz poslovnog objekta u kod tehničkog pregleda, te crpljenje vode u dva stambena objekta u naseljima Špionica i Ćehaje.

 

Zeničko-dobojski kanton

Nevrijeme na području općina Tešanj, Maglaj i Zavidovići, (Doboj-jug i Kakanj) i Usora.

Izuzetno  jaka kiša koja je padala na području navedenih općina stvorila je probleme

u vidu uizlijevajna potoka i riječica u gradska, seoska i priobalna područja.

 

Na području općine Tešanj, jaka kiša padala je od 00:36 sati do 08.00 sati gdje su se na području mjesnih zajednica Piljuzići, Miljanovci, Jelah polje izlili potoci na putne komunikacije kao i  po zgradama njivama i poljoprivrednim zemljištima.

Ista situacija je i na području Karadaglija – Jablanica gdje je Trebačka rijeka poplavila nekoliko kuća.

Usljed jake kiše došlo je do nanošenja raznog materijala, na puteve, začepljenja odvoda i propusta što je rezultiralo vodenu masu po ulicama i putnim komunikacijama koja je sa sobom nosila zemljani materijal i sl.

 

Tokom noći subota na nedjelju (5. na 6. maj 2018. godine) uslijed obilnih padavina (68 litara kiše po m2) došlo je do izlivanja površinskih voda na više lokacija na prostoru općine Tešanj (Piljužići, Miljanovci, Jelah Polje, Jablanica, Radušica…). Od 00:oo sati, ekipe civilne zaštite i profesionalne vatrogasne jedinice su djelovale na terenu. Prema trenutno raspoloživim podacima voda je ušla u oko 25 stambenih objekata. Tokom noći dolazilo je do povremenih obustava saobraćaja.

Na kontrolnom mjerenju rijeke Usore u Kaloševiću, vodostaj je u prethodnih 7 sati narastao za 4 metra i prema mjerenjma u 7 sati iznosi 449 cm. Rast nivoa vode je usporen i očekuje se skori pad vodostaja.

U ranim jutarnjim satima civilna zaštita i profesionalna vatrogasna jedinica intervenisale su na više lokacija u otklanjanju prepreka u vodotocima, pored mostova i propusta. U 8 sati je zakazana sjednica Općinskog štaba civine zaštite, a u prijepodnevnim satima će biti organizirani ljudi i mehanizacija na čišćenju putenih pravaca, evidenciji svih plavljenih objekata i prvim podacima o nastaloj šteti.

Upozoravaju se građani koji koriste privatne vodovode i bunare na povećan oprez u korištenju vode, te učesnici u saobraćaju na mogućnost postojanja mjestimičnih pješčanih nanosa na kolovozu i drugih materijala.

 

Na području općine  Maglaj, Rijeka Jablanica je nakon izlijevanja blokirala odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Doboj – Maglaj te je saobraćaj u potpunosti blokiran.

U mjestu Ravne nekoliko desetina domaćinstava odsječeno je od ostatka Općine Maglaj nakon što je rijeka odnijela most.

 Na sjednici Štaba CZ općine Maglaj, održane u 10:00 sati, donesena je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu općine i to na području  Maglaj grad, Stari grad, Omerdino polje, Jablanica, Bijela ploča, Gornji i Donji Rakovac, Moševac, Ravne i Oruče.

 

Općinu Zavidovići, pogodilo je nevrijeme u noći sa 4/5. maja, kao i sinoć usljed čega je došlo do začepljenja odvoda i propusta, pa su vatrogasci tokom čitave noći intervenisali, na ispumpavanu vode iz zgrada, kuća i poslovnih prostora

Zavidoviće je pogodio jak grad usljed čega su mašinom Greder skidali nanose leda sa ulica. Put prema mjestu Kamnica  pogodilo je jako nevrijeme

Dežurne vatrogasne jednice pomenutih općina iz redovne smjene su  u službi, kao i vatrogasci pozvani od kuća.

 

Na području općine Doboj – jug, jaka kiša je dovela do izlijevaja potoka i riječica na puteve, usljed čega je angažovana putna mehanzacija na čišćenju nanosa koji su ostali nakon  prestanka padavina.

Rijeka Usora se izlila na ušću na priobalno zemljište u dužini oko 200 metara,(poljoprivredno zemljište, nema građevina).

 

U Kaknju su vatrogasci intervenisali na području mjesta Kraljeva Sutjeska gdje se rijeka Bukovica izlila u neznatnoj mjeri, stoga je brzo sanirano i rijeka je u svom koritu.

 

Općina Usora. Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine, Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite, kao i Zaključaka Općinskog stožera civilne zažtite Usora od 06.05.2018. godine Općinski načelnik Zvonimir Anđelić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće u općini Usora.

Kao posljedica oblinih kišnih padalina i grmljavinskog nevremena u noći sa subote na nedjelju (05./06.svibnja) došlo je na većem području Općine Usora do izlijevanja zaobalnih voda, voda iz rijeka i potoka, kao i odvodnih kanala na prometnice, u obiteljske kuće, privatne gospodarske objekte i gospodarske subjekte (firme) od kojih je najveću štetu pretrpjela firma KATIĆ d.o.o. Omanjska, kao i poljoprivredni usjevi i zemljište, kojom prilikom je prekinut cestovni promet na 10-tak lokalnih prometnica, poplavljeno je oko 30 obiteljskih kuća i gospodarski objekti uz iste, nekoliko gospodarskih subjekata, a najveća šteta nastupila je na cestobnoj infrastrukturi gdje je došlo do urušavanje nekoliko mostova preko rijeka i gdje je više njih statički ugroženo podlokavanjem nosive konstrukcije mostova i propusta, kao i erozivnim djelovanjem površinskih voda na samu konstrukciju cesta i mostova, te rušenjem stabala na ceste i električne vodove. Velika šteta nanesena je i poljoprivrednim usjevima, te poljoprivrednm zemljištu u vidu odnošenja zemljišta sa parcela, a zabilježeni su slučajevi uginuća domaćih životinja zahvaćenih poplavom.

Stanje prirodne nesreće proglašava se za cjelokupno područje općine Usora, koju je zahvatila poplava izlijevanjem iz svojih korita rijeke rijeka, potoka i odvodnih kanala, kao i slijevanjem ogromne količine vode promenicama, poljoprivrednom i ostalom zemljištu, čime je ugroženo nekoliko stotina ljudi i njihova materijalna dobra, kao i gospodarski subjekti na poplavom zahvaćenom području.

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće u Usori naređeno je:

– da svi organi uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Općinskom stožeru civilne zaštite sve raspoložive resurse koji će se po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženom području,

–  da se prioritetno angažira mehanizacija gospodarskih subjekata DIV Jeleč d.o.o. u naseljenim mjestima Makljenovac, Ularice, Alibegovci i Omajska, Penava Kop d.o.o. u naseljenim mjestima  Žabljak i Srednja Omanjska, a JKP Usora d.o.o. kao ispomoć na raščišćavanju i osiguravanju komunikacije na cestama gdje to nužno,

– izvršiti mobilizaciju raspoloživih snaga civilne zaštite radi izvršenja zadataka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i pružanja pomoći na ugroženom području,

– za sve organe uprave i upravne organizacije uvodi se dežurstvo radi izvršenja naredbi Općinskog stožera civilne zaštite, sukladno važećim propisima,

–  JKP “Usora” i VRT d.o.o. Žabljak se naređuje provjera stanja izvoriša vode za piće i mogućeg zagađenja, te po ocjeni isključivanja crpki na izvorištima uz obavještavanje korisnika vodovoda;

–  Policijska stanica Usora će izvšiti preliminarnu procjenu oštećenosti prometnica i objekata na istim, označavanje kritičnih točaka i regulaciju prometa;

–  Veterinarskoj stanici naložen je stalni monitoring i zdravsteno zbrinjavanje stočnog fonda tijekom i nakon poplava;

–  Crveni križ Usora, da stavi na raspolaganje ljudske i materijalne resurse u funkciji zbrinjavanja ublažavanja posljedica građana zahvaćenih poplavom.

 

OŠTEČENJE ELEKTRIČNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Zbog jakog grmljavinskog nevremena, bilo je više ispada na dalekovodima u Bihaću, Bosanskom Petrovcu i Sanskom Mostu. Još je ostao van napona dio 20 kV dv Klenovac u Bosanskom Petrovcu.

Elektroenergetski sistem je stabilan.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

 

Unsko-sanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je službenu zabilješku, od strane Policijske stanice Velika Kladuša, o pronalasku tromblonske mine u mjestu Polje. Pripadnici policije označili su lokaciju pronalaska iste.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, zaprimio je informaciju od strane Policijske uprave Mostar Sjever, o pronalasku tromblona, u mjestu Potoci (Škorina mahala).

O primljenoj  informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite za uklanjanje eksplozivnih sredstava.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu informaciju o pronalasku eksplozivnog sredstva, od strane Firme „AME“, koja je prilikom izvođenja građevinski radova, pronašla jednu tromblonsku minu, na lokaciji Blagovac ( općina Vogošća).

O primljenoj informaciji obaviješteni su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti u narednom periodu.

 

Potraga za nestalom osobom

 

AKTIVNOSTI FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

Tuzlanski kanton

Uposlenici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), drugi dan nastavljaju sa aktivnostima, kako bi pronašli mladića Amara Ramića (21) iz Tuzle, koji je nestao u srijedu 02. 05. 2018. godine, nakon što je oko 16:20 sati, izašao iz stana u kojem živi sa roditeljima.

Njegov nestanak prijavljen je Policijskoj stanici Istok Policijske uprave Tuzla, u četvrtak 3. 05. 2018. godine, oko 20 sati.
Potrazi na terenu prethodilo je prikupljanje informacija od porodice i prijatelja, te su uposlenici Federalne uprave civilne zaštite, krenuli u pretraživanje mjesta na kojima bi se nestali mladić mogao nalaziti. U toku potrage provjeravaju se i dodatne informacije prikupljene na terenu koje bi mogle dovesti do saznanja gdje se nalazi nestali mladić.
Pretraženo je nekoliko lokacija od kojih su i one u blizini Lovačkog doma i TV-repetitora na Majevici.

U pripravnosti su i drugi uposlenici  Federalne uprave civilne zaštite i spremni su se uključiti u potragu, ako bude potrebno.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti meteoalarm  za područje cijele BiH zbog očekivanih pljuskova sa grmljavinom, osim Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje je izdat Zeleni meteoalarm, što ne zahtjeva posebno upozorenje.

 

 

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE