Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.10.2016. godine, do 10:00 sati

Na osnovu informacija prikupljenih od strane kantonalnih operativnih centara civilne zaštite, shodno članu 157. stav 1., Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj:39/03, 22/06 i 43/10) i člana 12. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite (“Službene novine Federacije BiH”, broj:08/07), obaviještavamo Vas, da nije bilo pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra na području Federacije BiH.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE