Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.02.2019.godine, do 11:30 sati

POPLAVE – VODOSTAJI

 

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO

Značajne količine sniježnog pokrivača, porast dnevnih temperatura koje utiču na topljenje sniježnog pokrivača, kao i najava padavina u narednim danima uslovili su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

“Agencija za vodno područje rijeke Save” Sarajevo redovno, nekoliko puta tokom dana, detaljno analizira sljedeće podatke:

 Trenutne vodostaje na mreži automatskih vodomjernih stanica na vodnom području rijeke Save u FBiH koje su u vlasništvu Agencije,

 Prognozu vremena za naredna četiri dana dostavljenu od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda,

 Trenutne vodostaje na rijeci Savi uzvodno od granice sa BiH koji su dostupni na web stranici Hrvatskih voda,

 Rezultate prognoze padavina i vodostaja prognoznog modela za Unu-Sanu kao i platforme prognoznih modela za kompletan sliv rijeke Save.

 

Povećanje vodostaja bilježi se na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, a naročito na slivu rijeke Une i Sane, te gornjem i srednjem toku rijeke Bosne.

Usljed dostignutih vrijednosti vodostaja na vodomjernim stanicama Ključ, Sanski Most i Klokot započelo je kontinuirano obavještavanje nadležnih službi o mogućoj pojavi poplava.

Tokom ranih jutarnjih sati prognozirane su intenzivnije padavine na području Unsko-Sanskog kantona koje bi mogle dodatno uticati na povećanje vodostaja vodotoka na ovom području.

Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološkom stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Zbog svega navedenog, kao i promjenljivih vremenskih uslova koji se očekuju u narednom periodu, AVP Sava nastavlja sa redovnim praćenjem vodostaja i obavještavanjem o stanju na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u FBiH.

 

Unsko-sanski kanton

Zbog naglog topljenja snijega došlo je do naglog povećanja vodostaja rijeke Une, Sane i Klokota. Vodostaji se prate, nemamo dojava o plavljenju objekata.

Svi vodostaji su i dalje u blagom porastu.

 

 Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,37 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme viši za 38 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 37,2 m3/s.

 

Posavski Kanton

Vodostaj rijeke Save je u  porastu  duž cijelog svog toka kroz Županiju Posavsku.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati.

–   Bosanski Brod —————­­­­­­­—————-              304 (normalno stanje)

–   Bosanski Šamac —————————-              175 (normalno stanje)

–   Orašje ——————————————             370 (normalno stanje)

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Vodostaji rijeka

 

VODOTOK HIDROLOŠKA POSTAJA VRIJEME VODOSTAJ REDOVNA OBRANA OD POPLAVA
 

Neretva

 

Glavatičevo 07:00 sati  135 cm 160 cm
Mostar 07:00 sati  486 cm 850 cm
Čapljina 07:00 sati -67 cm 200 cm
Trebižat Humac 07:00 sati  299 cm 280 cm
Krupa Dračevo 07:00 sati 149 cm 300 cm
Bregava Stolac 07:00 sati 94 cm 110 cm
Buna Buna 07:00 sati     232 cm 265 cm
Jasenica Jasenica 07:00 sati 88 cm 130 cm

 

Zapadnohercegovački kanton

Trebižat, vodomjerna postaja Humac, vodostaj 299 cm( jučer 298) u 08:15 sati, s trendom  0 cm .

I dalje se kontinuirano provode redovite mjere obrane od poplava.

 

Srednjobosanski kanton

Na području Kantona u više mjesta došlo je do izljevanja rijeka usljed čega je došlo do plavljenja kuća i dvorišta a zbog začepljenih odvodnih kanala u većini mjesta došlo je do izljevanja odvodnih voda na prometnice

U općini Bugojno. Obustavljen promet na prometnici N.Travnik – Bugojno zbog izljevanja rijeke Vrbas na ulaz u općinu Bugojno i srušenog privremenog mosta kojim se prometovalo,promet je preusmjeren na smjer kroz naselja Kula  i Kandija.

.U općini G.Vakuf – Uskoplje. Klizište na lokalitetu Ravan, ugroženo dva  stambena objekta od kojih je jedan stambeni objekat potpuno srušen a drugi je oštećen a stanari su bezbjedno evakuirani, na prometnici Borova Ravan zbog klizišta došlo je do kratkog prekida na lokalnoj prometnici ,gdje su pripadnici CZ g.Vakuf – Uskoplje mehanizacijom očistili prometnicu te je ona sad prohodna u naselju Hrasnica općina G.Vakuf – Uskoplje izlio se potok Risovac gdje je ugrožena lokalna prometnica.

U općini Travnik. Polje Slavka Gavranćiča, oborinske vode ugrožavaju stambene objekte,u mjestu Bojna općina Travnik oborinske vode ugrožavaju stambene objekte i kod Đačkog doma u ulici Antifašista došlo je do obustave prometa na lokalnoj prometnici.U mjestu N.Bila općina Travnik kod osnovne Škole rijeka lašva poplavila je polje do benziske crpke Tiško Promet.

U općini Vitez. U naselju Rijeka na lokalitetu Tucin Jaz, rijeka Kruščica se izlila iz korta i ugroženo je desetak stambenih objekata,naselje Šantići poplavljena su dvorišta kuća.Potok Kremenik kod PC centa Vitez prijeti da ugrozi objekte, u mjestu Novaci rijeka Lašva prijeti da ugrozi stambeno naselje.U mjestu Vranjska Općina Vitez lokalni potoci su nabujali i izljevaju se po poloprivrednim površinama.

U općini Busovača. Rijeka Kozica se izlila u naselju Polje, i u naselju Krčevine općina Busovača rijeka Kozica se izlila i ugrožava stambene objekte.U naselju Kačuni kod mosta rijeka prijeti izljevanjem usljed oborinskih voda Voda je došla i do naselja Kaonik ,Sajatovići,Vidovića kuće.

U Općini Kreševo. Naselje Alagići, zbog oborinskih voda putna komunikacija prema Kiseljaku je ugrožena.

 

Zeničko-dobojski kanton

Prema mjerenjima 03.02.2019 u 07:00 sati na mjernom mjestu u Zenici visina vodostaja rijeke Bosne iznosio je 320 cm ponovnim mjerenjem u 11:00 sati nivo rijeke Bosne je u porastu i iznosi 350 cm sa tendencijom rasta. Prema dosadašnjim mjerenjima nivo rijeke Bosne prijeti izlijevanjem.

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona je izdao upute i obavjestio je sve općinske i gradsku službu civilnih zaštita na Kantonu da formiraju općinske stabove i da prate nastalo stanje na područjima svojih općina.

 

Prema telefonskim pozivima operativni centar Katonalne uprave civilne zaštite zaprima pozive o nastalim poplavama i plavljenima određenih objekata nastale začepljenjima odvodnih kanala kao veoma brzi rast potoka u naseljima  mjestima gdje je već poplavljeno veći broj kuća i putnih komunikacija na području općine Zenica.

 

Trenutno stanje na ZDK povodom padavina.

Rijeka Bosna u 09:12 sati, bez izlijevanja na području Kantona. Najviše poziva odnosi se na općinu Zenica, u više naselja začepljeni odvodi i seoski potoci koji su poćeli izlijevati iz svojih korita i prijete kućama. Služba civilne zaštite grada Zenice je na terenu. U ostalim općinama stanje bez intervencija.

Grad Zenica. Vatrogascisu intervenisali zbog više poziva, o začepljenim odvodima i potocima u naseljima Lokvine, Čajdraš i Janjac. Obavještena gradska civilna zaštita koja djeluje na pomenutim lokacijama.

 

Kanton Sarajevo

Zbog porasta dnevnih temperatura dolazi do topljenja snijega, a i na osnovu najava padavina iz hidrometeorološkog zavoda, vršimo  konstantno pračenje nivoa rijeka u Kantonu Sarajevo putem dežurnih službi CZ-a kao i putem automatskih hdroloških stanica u slivu rijeke Bosne. Došlo je do značajnog  povečanja vodostaja. Na području općine Novi Grad a prema informaciji koju smo dobili od strane građana u ulici Šefika Dorića br.30, palo je veliko drvo preko ulice i blokiralo  saobračaj. Obavjestili smo KJKP „PARK“ službu za sječu i uklanjanje drveća koja je izašla na teren i pristupila uklanjanju istog.

Općina Hadžići. Naselje Tarčin, izlila se rijeka Zujevina i poplavila 30 stambenih i poslovnih objekata, te 10 hektara zemljišta. Na terenu su pripadnici VD Tarčin i Općinska služba civilne zaštite Hadžići, koji prate situaciju.

Kanton 10

Na području Kantona, nema dojava o ugroženosti od poplave na tokovima rijeka u općini Livno (Sturba, Žabljak i Bistrica), općini Drvar nema takođe nema dojava o poplavljenim mjestima.

 

 POŽARI

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica Grada Tuzla, imala je dvije intervencije na gašenju požara zapaljenih kontejnera za smeće. Požari su lokalizovani i ugašeni.

 

Tehničke intervencije

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik, imala je tehničku intervenciju vađenja nastradalih u saobraćajnom udesu u Srebreniku gdje su dva lica lakše ozlijeđena.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica općine Živinice, imala je tehničku intervenciju, saobraćajni udes u Živinicama.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala manju intervenciju na gašenju požara na pilani kod sela Kučice, pričinjena veća materijalna šteta, požar je ugašen bez povrijeđenih lica.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • od 15:50 do 16:45 sati, u ul. Gojka Vukovića, gdje je gorjela kuća, te
  • od 22:10 do 22:30 sati, u ul. Kralja Tomislava, gorio otpadni materijal.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka, na obiteljskoj kući.

 

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je devet  intervencija na gašenju požara i to:

  • od 13:11-14:03 sati, u mjestu Čavkić, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom,
  • od 16:57- 18:27 sati, u mjestu Izačić, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila 3 vatrogasca sa 1 vozilom,
  • od 20:20 do 20:40 sati, u mjestu Ozimice 2, gdje je gorio stan, požar su 2 vatrogasca sa 1 vozilom, te
  • šest intervencija na gašenju dimnjaka.

Grad Cazin. Vatrogasna jedinica grada Cazina, imala je dvije intervencije na gašenju dimnjaka.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju u vremenu od 23:05 do 01:50 sati, u mjestu Velagići, gdje je  gorio pomoćni objekat /šupa za drva/. Požar gasilo 3 vatrogasca sa 1 vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 17:42- 19:00 sati, u mjestu Kumarica, gdje je gorjelo je nisko rastinje i šuma. Požar je gasilo šest vatrogasaca sa dva vozila.

Općina Bopsanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine B. Petrovac, imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka.

 

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo imala je 20 manjih  intrrvencija i to: 12 na gašenju zapaljenih dimnjaka, dvije na obezbjeđenju (tenkovanje goriva), dvije tehničke (uklanjanje oborenog drveća), jedna na gašenju automobila, jedna na gašenju froteze u kuhinji, jedna na gašenju podruma, te jedna na gašenju dijela krova na vikendici.

 

SNJEŽNE PADAVINE I JAK VJETAR

 

Kanton 10

Još uvijek su na snazi Odluke o proglašenju stanja  prirodne nesreće izazvane snježnim padavinama, i to za: grad Livno, te općine: Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo, Drvar i Tomislavgrad.

Na području Kantona ceste su mokre i skliske, vidljivost dobra. Svi magistralni i lokalni putovi su prohodni. Preporučuje se opreznija vožnja u usjecima gdje može biti odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Jaka Južina i više dnevne i noćne temperature su pridonijele tom da se snijeg otopio u svim općinama, nema dojava da je netko životno ugrožen.

 

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj. I dalje je na snazi Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće izazvane visokim snježnim padavinama.

 

Unsko-sanski kanton

Svi magistralni i regionalni putevi na području ovog Kantona su prohodni. Saobraćaj se odvijao po mokrom ili vlažnom kolovozu bez zastoja i vanrednih ograničenja.

 

Kanton Sarajevo

Saobraćaj se na području Kantonu Sarajevo odvija,  osim na dionicama gdje se izvode planirani radovi na kojima se saobraćaj odvija po posebnom režimu.

 

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija na svim putnim pravcima bez zastoja. Zbog obilnih padavina na pojedinim dionicama upozoravamo na mogućnost nailaska na veće količine vode na kolovozu.

Vjetar nije nanio veće štete.

Općina Zavidovići. Vatrogasna jedinica općine Zavidovići, imala tehničku intervenciju u selu Lijevča, gdje je zbog vjetra nakrivljen i urušen krov kuće.

 

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

 

Unsko-sanski kanton

Elektroenergetski sistem je stabilan.

Zbog jakog vjetra bilo je više prekida u snabdijevanju sa el.energijom u općinama Bužim, Grad Cazin, Bos.Petrovac, Ključ i S.Most. Svi kvarovi su otklonjeni osim u općini Bos.Petrovac od 00:37 sati, gdje je u prekidu DV 35kV Vrtoče i u općini Ključ od 21:34 sati, u prekidu je DV 10kV Zapoljak – Zgon.

 

Grad Bihać. Zbog topljenja snijega i povećane izdašnosti vode na svim izvorištima koja su pod nadzorom JP „Vodovod“ Bihać, potrošačima se preporučuje da vodu prokuhavaju prije upotrebe za piće.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kvarovi na elektreomreži:

Općina Čapljina. Zbog kvara bez napajanja je područje naselja Muša.

Općina Čitluk. Bez napajanja el. energijom  su Čitluk  i   Blatnica.

Općina Neum. Bez napajanja  je G.Hrasno ( Brštanica).

Općina Konjic. Kvar na mreži na dijelu TP Buturović polje, (DV Ostrožac-Gorani).

 

Kanton 10

Dana 03.02.2019.god. došlo je problema u napajanju električnom energijom, u Vržeralama (općina Livno), zbog ispadanja iz napon a 10 kvdv od 02:45 do 07:00 sati, te Crni vrh (općina Glamoč) od 03:00 do 07:00 sati.

U gradu Drvaru je na nekim lokacijama otežano snabdijevanje vodom.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je prijavu od strane PS Jablanica, o postojanju eksplozivnog sredstva, u mjestu Ostrožac.

 

O S T A L O

 

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

 

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa. I danas je nastavljena je potraga za utopljenikom koji je skočio sa mosta u rijeku Unu. Potragu vrše ronioci Specijalne jedinice MUP-a USK, Služba za spašavanje na vodi i pod vodom civilne zaštite općine B. Krupa, Vatrogasna jedinica B.Krupa, kao i Dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Otoka. Potraga je znatno otežana zbog naglog porasta vodostaja kao i loših vremenskih uslova. Vrši se pretraga obalnog pojasa rijeke Une, od počevši od lokacije Zeleni Otoci pa do mosta u Bosanskoj Otoci.

Potrazi su se priključili rafting vodiči rafting kluba Svarog, te stavili na raspolaganje svoje ljudske i materijalne resurse (1 rafting camac i 3 kayaka) u cilju vece pokrivenosti terena na kom se traga za nestalim licem.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vrši se prikupljanje informacija o nestaloj osobi Ivi Primorac rođenoj 1999. godine, čiji je nestanak jučer prijavljen MUP-u HNK-a, u cilju njenog pronalaska.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Federalna uprava civilne zaštite i dalje je u stalnom je kontaktu sa svim institucijama i službama koje su u proteklom periodu bile uključene u potragu za El-Eminom Hadžićem, koji je nestao u vikend naselju Ponijeri, kod Kaknja. U slučaju poboljšanja vremenskih uslova ili informacija koje bi ukazale na novi trag, potraga bi se odmah intenzivirala.

 

BIHAMK

 

Zbog izlijevanja rijeke Vrbas obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu M-16.4 Novi Travnik-Bugojno na ulazu u Bugojno. Za vrijeme ove obustave, saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce kroz naselja Kula i Kandija.

 

Zbog veće količine vode na kolovozu, obustavljen je saobraćaj i na magistralnom putu M-5 Kiseljak-Busovača, u mjestu Bilalovac.

 

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je Naranđasti meteoalarm za cijelo područje Federacije BiH, jer se oćekuje  jak vijetar južnog smjera sa olujnim udarima i intenzivne padavine. Vjetrovito vrijeme očekuje se u cijeloj zemlji. Intenzivne padavine u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. Očekuju se olujni udari juga brzine od 50 do 65 km/h, lokalno od 65 do 75 km/h. Intenzivne padavine u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni od od 30 do 60 l/m2, lokalno i do 80 l/m2.

 

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Ivan Sedlo i Mostar 22, Livno i Bjelašnica13, Trebinje i Gacko 12, Neum 11, Zenica 10, Mrkonjić Grad 7, Jajce i Sanski Most 4.Bugojno, Bosanski Novi i Bihać 2.

 

 

 

 

 OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE