Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 25.07.2016. godine, do 15:30 sati

Zeničko-dobojski kanton

Dopuna  izvještaja za dan 25.07.2016. u 15:30 sati.

Općina Vareš.

Zbog izuzetno obilnih padavina na području općine Vareš u popodnevnim satima dana. 24.07.2016.godine, na više lokaliteta je pričinjena velika materijalna šteta, ugrožena materijalna dobra i ljudi.

Kao posljedica obilnih padavina i grada, u vremenu  od 14:00 do 19:00 sati, došlo je do prekida sljedećih putnih pravaca, i to:

– na putnom pravcu R 444 došlo je do ponovnog aktiviranja klizišta „Kapija“ i prekida u saobračaju na putnom pravcu Vareš- Breza-Podlugovi, te je došlo do pojave još dva klizišta u Pajtov Hanu (kod stambenog objekta Žutić Nijaza), i ispod benzinske pumpe „Butmir“ (Vareš Majdan),

– došlo je do prekida saobraćaja na lokalnim putnim pravcima: Vareš- Stupni Do, Vareš-Pajtov Han-Budoželje, Vareš-Pajtov Han-Striježevo,Vareš-Pržići i Dabravine –Kadarići, do prekida saobraćaja, usljed pojave klizišta, te pojave velikih oštećenja kolovoza nastalih usljed velikih bujica i nanošenja raznog materijala na kolovoz,

– u MZ-e Stupni Do, evakuirani su građani iz pet (5) stambenih objekta zbog aktiviranja klizišta,

– u MZ-e Mir, došlo je do štećenja lokalnog puta kao i ugrožavanja stambenih objekata.

– u MZ-e Dabravine, naselje Hodžići, usljed izlijevanja rijeke stavnje iz korita poplavljena su četiri stambena objekta i ugroženo je kompletno naselje Hodžići,

– u naselju Luke, došlo je do aktiviranja jednog klizišta čime je ugroženo komunikacija na lokalnoom putnom pravcu Dabravine-Luke-Pomenići-Kadarići,

– u centru grada Vareša došlo je do izlijevanja Bukovog potoka, usljed začepljenja kolektorskog sistema“Bukov Potok“, te je došlo do ugrožavanja velikog broja stambenih objekata i pričinjena je izuzetna materijalna šteta,

–  kao i na privatnim stambenim objektima u ulici Put Mira i Čaršija, kao i objekata stare Crkve, OŠ Vareš, Tekije, kao i kompletnog zanatskog centra sa trgovinama i ugostiteljskim objektima,

– prema prvim procjenama uništene su gotovo sve ratarske kulture naročito zasadi jagodičastog voća,

– na privremenoj sanaciji terena i svih nastalih posljedica angažovana su sredstva i meanizacija JKP Vareš, JP ŠPD ZDK-a – PJ Vareš, privatniK Ešref Likić, Porobić d.o.o Zavidovići.

– Privremena procjena nastalih šteta iznosi preko 300.000 KM.

Trenutno stanje na terenu, prema telefonskom izvještaju pomoćnika načelnika za civilnu zaštitu, g-dinom Rusmirom Berberovićem, je sljedeće:” stanje na području općine Vareš je nepromjenjeno, najteže stanje je i dalje na području Stupnog Dola. Trenutno mehanizacija i dalje radi na otklanjanju posljedica. Od novih informacija jedino je prohodan regionalni put od Breze prema Varešu. Kiša koja je padala do poslijepodnevnih sati nije prouzrokovala nove štete.”

Općina Žepče.

Na području općine Žepče usljed jake kiše potpuno je prekinuta dionica lokalnog puta prema zaseoku  Jastrebac, u MZ-e Željezno polje, postoji  alterativni pravac preko zaseoka Mjestova Ravan, usljed klizišta i nanosa koje je voda donijela sa sobom.

Selo Šahmani potpuo su odsječeni, na mjestu puta gdje je i prije bilo klizište uzrokovano poplavama 2014. godine,  velikom količinom  vode u vidu bujice ranije sanirano klizište je u potpunosti uništilo, takođe   na više mjesta je put podkopan i oštećen u vidu zemljanih nanosa. Radna mašina je na terenu i intezivno se radi na sanaciji puteva.

Rijeka Željeznica je za kratko vrijeme brzo porasla što se tiče vodostaja i izlijevala se u priobalnim područjima kao i u blizini dvije kuće na području mjesta Donja Golubinja. Kuće se nalaze u neposrednoj blizini magistralnog puta M-17, na skretanju prema Željeznom polju.

Trenutno sa terena

Prema telefonskom razgovoru sa komandirom VJ-a Žepče, Zoranom Martinovićem, trenutno stanje na terenuj e sljedeće: “rijeke Željeznica i Papratnica su se vratile u svoja korita i normalnog su vodostaja. Dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac, u MZ-e Željezno polje, je  prohodan. Za selo Šahmani, trenutno se radi na sanaciji i pravljenu novih propusta, koji su zatrpani, te je putna komunikacija i dalje u prekidu. Mehanizacija je na terenu i intezivno rade na sanaciji puteva. Kiša koja je padala u manjem obimu nije prouzrokovala nove štete.”

U ostalim općinama Kantona nisu zabilježena niti zaprimljeni izvještaji o ugroženosti putnih komunikacija, ljudi i  materijalnih dobara, povodom proteklih  padavina.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE