Sažetak dopune redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 12.11.2021.godine, do 18:00 sati

POPLAVE-VODOSTAJI

 

Kanton Sarajevo

U skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Kantona Sarajevo, broj: 02-04-40698-1/21 od 08.11.2021. godine, kao i naredbama Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Štab) u toku dana preduzete su slijedeće mjere i aktivnosti na otklanjanju i saniranju posljedica na ugroženim područjima:

U toku dana Štab je u cilju sprječavanju urušavanja pješačkog mosta na rijeci Željeznici između ulica Mala aleja i Hrasnička cesta, angažovao Službu za zaštitu, spašavanje iz ruševina i raščišćavanje terena formiranu u okviru pravnog lica Bosman d.o.o. Sarajevo, čije je ljudstvo sa mehanizacijom u toku dana uklonilo oštećeni stub, izvršeno je preusmjeravanje vode od stupa, prostor oko stuba je zaštićen. U toku sutrašnjeg dana planirano izlijevanje temelja novog stuba.

Služba za smještaj ugroženog i nastradalog stanovništva i snabdijevanje formirana u Crvenom križu Kantona Sarajevo u toku dana od Katarske humanitarne organizacije preuzela 200 paketa hrane i dvije tona brašna. Pakete s higijenskim potrepštinama i pakete s vodom će preuzeti u narednom periodu, koje će se dijeliti općinama na osnovu njihove iskazane potrebe.

KJKP Rad je sa ljudstvo i mehanizacijom danas bio angažovano na:

– prikupljanju i odvozu kabastog i drugog otpada na području općina Novi Grad  u naselju Reljevo  i Trnovo na području MZ Dejčići u naseljima Pendičići i Gračanica (angažovana su bili jedan grejfer, dva kipera i jedan rolokiper);

– Pranju saobraćajnica na području Općine Ilidža u MZ Donji Kotorac, MZ Ilidža i u naseljima Vlakovo i Hrasnica, sa sedam cisterne.

– (mašinski su očišćenje saobraćajnice u ul. 12. Mart, Prve samostalne brigade, Bosanskih gazija, Josipa Slavenskog, Željeznička i Edhema Eke Džubura,  Butmirska cesta – sporedne ulice koje su bile poplavljene Izeta Čomora, Gliše Jankovića, Nasihe Kapidžić-Hadžić, Mustafe Ice Voljevice, gazi Hasan paše).

– Pripadnici službe zaštite i spašavanja Općine Novo Sarajevo danas su bili angažovani na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na području MZ Butmir. Sutra će biti angažovani na području MZ Otes.

 

Od Općinskih službi civilne zaštite: Ilidža, Novi Grad, Trnovo, Vogošća i Ilijaš smo obavješteni da su njihove organizovane strukture civile zaštite (općinski štabovi civilne zaštite, općinske službe zaštite i spašavanja, povjerenici civilne zaštite, komisije za procjenu šteta i općinska javna preduzeća) u skladu sa odlukama o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području svojih općina u toku dana bile angažovane na otklanjanju i saniranju posljedica od poplava na ugroženim područjima (uklanjanju, čišćenju i saniranju saobraćajnica, ispumpavanju vode iz objekata i čišćenju istih od mulja i blata, te na dostavi vode i drugih potrepština ugroženom stanovništvu, te na procjeni šteta na osnovu zahtjeva građana).

 

 

FEDERALNI OPERATIVNI CENTAR