Pripadnici POEK tima sa psima FUCZ u Igu kraj Ljubljane uspješno završili obuku za vodiče spasilačkih pasa i njihove pse

Obuka “Basic  Training for Dogs and Dogs Handlersˮ (Osnovna obuka za pse i njihove vodiče), dio je programa obuke upravljanja katastrofama za 2016. godinu u sklopu Incijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region jugoistočne Evrope (DPPI SEE).

Obuka za vodiče pasa i njihove pse na poslovima traganja za nestalim osobama u urbanim sredinama, ruševinama i lavinama, koju je organizirala Uprava za zaštitu i otklanjanje posljedica nesreća Republike Slovenije (ACPDR), u saradnji sa kinološkim društvima Slovenije i udruženjima vodiča pasa, održana je od 12. do 16.10.2016. godine u centru za obuku Civilne zaštite i zaštitu od katastrofa Republike Slovenije u Igu kraj Ljubljane.

Pored Bosne i Hercegovine (pripadnici POEK tima sa psima Federalne uprave civilne zaštite – FUCZ), na obuci su još učestvovali predstavnici sedam zemalja, i to: Albanije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.

Cilj i program obuke obuhvatao je više segmenata koji se tiču razumijevanja osnova socijalizacije, obrazovanja i obuke vrsta pasa, faze edukacije pasa za spašavanje, osnova obilježavanja, građevinskih konstrukcija, vrste i načina kolapsa građevina i vrsta ruševina, vrste i procedura traženja povrijeđenih osoba zarobljenih pod ruševinama, načina i postupka traženja nestalih osoba na terenu, opasnosti i korištenja lične i kolektivne zaštitne opreme, osnova prve pomoći i prve veterinarske pomoći, metoda komunikacija, osnova organiziranja operacija spašavanja, međunarodnih smjernica, njihove primjene kao i razumijevanje procedura djelovanja u misijama.

Vodiči pasa i psi su dio sistema zaštite i spašavanja, a njihov zadatak je traganje za nestalim osobama u urbanim i ruralnim sredinama. Oni su neophodni i posebno obučeni u potrazi i spašavanju osoba zarobljenih pod ruševinama i snijegom, kao i za potrage i spašavanje u vodi.

Instruktori za obuku su bili aktivni vodiči potražnih pasa i instruktori za obuku vodiča i pasa Republike Slovenije koji imaju dosta iskustva u radu sa potražnim psima na dosta misija u potragama za nestalim osobama u više zemalja regiona.

Program obuke, odobren od strane ministra obrane Republike Slovenije, provodio se kao kombinacija teorijskih predavanja i praktičnog rada na poligonu koji su predstavnici FUCZ, Jasmin Imširović i Miralem Žuga, sa dva potražna psa (Otto i Oz), uspješno savladali. Instruktori su bili vidno iznenađeni  radom i obučenošću pasa FUCZ, a jedinu zamjerku su izrazili što psi nisu licencirani za potrage da bi mogli ići izvan BiH. Praksa je pokazala da u ovom poslu nikad nije viška potražnih pasa.

Tokom obuke pasa i vodiča pasa uočeno je dosta poteškoća u zemljama jugoistočne Evrope, među kojima je najvažnija nedostajuća oprema, i to: alpinistički pojas za vodiča, pojas za dizanje-spuštanje psa, alpinističko uže, spuštalica, nekoliko karabinera, zaštitna kaciga sa baterijskom lampom, prva pomoć za ljudstvo i prva pomoć za psa.

Na kraju obuke učesnici su dobili certifikate, a usvojena znanja i vještine su još jedan segment nadgradnje pripadnika FUCZ koje će moći primjenjivati u navedenim situacijama.