Pripadnici FUCZ obučavali mlade policajce MUP-a Ze-Do kantona koji se pripremaju za poslove kontradiverzione zaštite

Ovo stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika Uprave policije MUP-a Ze-Do kantona sastojalo se od teoretskog i praktičnog dijela. U okviru teoretskog dijela na predavanjima su obrađene sljedeće teme: zakonska regulativa u oblasti uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava, standardne operativne procedure za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava i izvlačenje žrtava minske nesreće, uvod u poznavanje eksplozivnih sredstava upotrebljavanih na prostoru BiH. U praktičnom dijelu demonstrirane su procedure obilježavanja, uklanjanja i uništavanja eksplozivnog sredstva primjenom metode “niske reakcije”, te zbrinjavanja žrtve minske nesreće u minskom polju. Polaznici,  odnosno  policijski službenici, ove osnovne obuke, usvojili su znanja i vještine efikasnog i stručnog funkcionisanja u timu za kontradiverzioni  pregled i osiguranje po svim aspektima u okviru Planova za osiguranje raznih manifestacija, posjete VIP ličnosti i pregleda trase kretanja kao i eskorta vozila, efikasno i stručno  funkcionisanje kao tim za istrage nakon eksplozija i efikasno i stručno funkcionisanje u timu za otklanjanje sumnje na “bombašku” prijetnju.

U Centru za obuku policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (MUP Ze-Do kantona) vođe timova za UES i inspektori kontrole kvaliteta u FUCZ, održali su predavanje i praktičnu demonstraciju temeljne obuke mladih kadrova – policajaca koji se obučavaju za poslove kontradiverzione zaštite MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i koji će raditi na poslovima na kojima će se susretati sa eksplozivnim sredstvima i sarađivati sa FUCZ u njihovom uklanjanju.

Ovo stručno osposobljavanje i usavršavanje policijskih službenika Uprave policije MUP-a Ze-Do kantona sastojalo se od teoretskog i praktičnog dijela. U okviru teoretskog dijela na predavanjima su obrađene sljedeće teme: zakonska regulativa u oblasti uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava, standardne operativne procedure za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava i izvlačenje žrtava minske nesreće, uvod u poznavanje eksplozivnih sredstava upotrebljavanih na prostoru BiH. U praktičnom dijelu demonstrirane su procedure obilježavanja, uklanjanja i uništavanja eksplozivnog sredstva primjenom metode “niske reakcije”, te zbrinjavanja žrtve minske nesreće u minskom polju.

Tokom svih predavanja polaznicima, pripadnicima policijskih uprava i jedinica MUP-a Ze-Do kantona, naročito je skrenuta pažnja na specifičnosti djelovanja policijskih službenika u okviru zadataka uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava te načina na koje je moguće brže i efikasnije izvršiti pripremne radnje kako bi se na licu mjesta posao uklanjanja i uništavanja jednog eksplozivnog sredstava izvršio što brže i sigurnije kako po građane tako i po same izvršioce.

Tokom praktičnog dijela nastave obuku je posjetio i policijski komesar MUP-a Ze-Do kantona i istakao kako ova obuka nije početak, već nastavak saradnje između dvije institucije čiji je posao zaštita građana u BiH.

Potreba za ovakvom vrstom obuke ukazala se kroz postojeće probleme koji se pojavljuju u dugogodišnjoj saradnji Uprava u oblasti pronalaska i uklanjanja eksplozivnih sredstava te prepoznavanja nadležnosti Uprava i reagovanja na terenu kod uklanjanja eksplozivnih sredstava.

Policijski službenici, polaznici ove osnovne obuke, usvojili su znanja i vještine efikasnog i stručnog funkcionisanja u timu za kontradiverzioni pregled i osiguranje po svim aspektima u okviru Planova za osiguranje raznih manifestacija, posjete VIP ličnosti i pregleda trase kretanja kao i eskorta vozila, efikasno i stručno funkcionisanje kao tim za istrage nakon eksplozija i efikasno i stručno funkcionisanje u timu za otklanjanje sumnje na “bombašku” prijetnju.