Predstavnik FUCZ u Sarajevu učestvovao na drugoj nacionalnoj radionici IMPULS projekta

Na osnovu prezentovanih materijala vidi se da mnoštvo prostornih informacija još uvijek služe samo onim institucijama koje ih vode i obrađuju a da njihovo dijeljenje nije ni u najmanjoj mogućoj mjeri zastupljeno u vidu korisničkih servisa koji bi zainteresovani mogli koristiti.

U okviru IMPULS projekta (Implementacija nacionalnih infrastruktura prostornih podataka u regiji zapadnog Balkana) u sarajevskom hotelu Holiday, 11. novembra 2016. godine održana je druga nacionalna radionica na temu “Strategija infrastrukture prostornih podataka u FBiH – očekivanja i obaveze”.

Domaćin ove radionice bila je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, čiji su predstavnici održali određene prezentacije, a prisutni su imali priliku upoznati se i s radom IPP-a (infrastruktura prostornih podataka) Republike Hrvatske.

Cilj održavanja radionice bio je upoznati prisutne sa infrastrukturom prostornih podataka, njenim elementima i planiranim aktivnostima implementacije u FBiH. Prezentacijama eksperata angažiranih na projektu, te radnika Uprave, predstavljene su opće informacije o IMPULS projektu i evropskoj INSPIRE (INSPIRE je inicijativa Europske komisije, realizirana kroz Direktivu 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. o uspostavi infrastrukture za prostorne informacije u Evropskoj zajednici) direktivi.

Iz korisničkog ugla, infrastrukturu prostornih podataka su prezentirali predstavnici Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Agencije za sliv rijeke Save, Direkcije za ceste FBiH, Federalnog zavoda za statistiku, Zavoda za geologiju i Hidrometeorološkog zavoda.

Na osnovu prezentovanih materijala vidi se da mnoštvo prostornih informacija još uvijek služe samo onim institucijama koje ih vode i obrađuju a da njihovo dijeljenje nije ni u najmanjoj mogućoj mjeri zastupljeno u vidu korisničkih servisa koji bi zainteresovani mogli koristiti. Iz toga se vidi da će put ka realizaciji INSPIRE direktive biti dug i težak proces koji je pred nama.

Predstavnik FUCZ Jasmin Geko, koji je prisustvovao ovoj radionici, stekao je nova znanja o informacijama sa kojima raspolažu agencije, zavodi i direkcije u Federaciji BiH, kao i o mogućnostima njihovih primjena u oblastima za koje je FUCZ zainteresovana.