Predstavnici FUCZ u SAD uspješno završili obuku za trenere – instruktore za rad na softverskoj aplikaciji u okviru projekta “NICS”

Svrha ove obuke bila je osposobljavanje kadrova za obučavanje domaćih timova koji rade na poslovima zaštite i spašavanja, a sve u cilju unapređenja komunikacije i razmjeni relevantnih informacija između različitih sudionika sistema zaštite i spašavanja u situacijama prirodnih ili drugih nesreća u BiH i zemljama zapadnog Balkana. Tehnologija koja se koristi u ovom projektu u velikoj mjeri se oslanja na softversku platformu odgovora na nesreće koja nosi naziv “Komandni sistem za incidente sljedeće generacije”.

Predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) učestvovali su na obuci trenera-instruktora u okviru projekta “Napredna regionalna saradnja u nesrećama – NICS” koja je održana od 4. do 9. marta 2018. godine na Massachusetts Institute of Tehnology (Institut za tehnologiju u Masačusetsu) u Bostonu (SAD). Svrha ove obuke bila je osposobljavanje kadrova za obučavanje domaćih timova koji rade na poslovima zaštite i spašavanja, a sve u cilju unapređenja komunikacije i razmjeni relevantnih informacija između različitih sudionika sistema zaštite i spašavanja u situacijama prirodnih ili drugih nesreća u BiH i zemljama zapadnog Balkana.
Tehnologija koja se koristi u ovom projektu u velikoj mjeri se oslanja na softversku platformu odgovora na nesreće koja nosi naziv “Komandni sistem za incidente sljedeće generacije” (Next Generation Incident Command System – NICS). Softverska platforma NICS razvijena je u Sjedinjenim Američkim Državama u partnerstvu sa prestižnim američkimg univerzitetom MIT Lincoln Labaratory (SAD). Projekat je podržao i NATO program “Nauka za mir i sigurnost” (NATO Science for Peace and Security Programme – SPS) i Odjeljenje za unutrašnju sigurnost Sjednjenih Američkih Država (US Department of Homeland Security – DHS).
Nosilac projekta ispred Bosne i Hercegovine je Sektor za civilnu zaštitu pri Ministarstvu sigurnosti BiH, a pored njihovih predstavnika na obuci su učestvovali predstavnici FUCZ, Republičke uprave civilne zaštite i Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine na obuci su učestvovali i predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Direktorata za vanredne situacije Crne Gore i Centra za upravljanje kriznim situacijama Republike Makedonije.
Na obuci je prezentiran rad sistema koji se upotrebljava u Kaliforniji, kao i sam rad i obuka na NICS sistemu sa osvrtom na načine i metode prenošenja znanja i iskustava. Organizovane su i posjete Massachusetts Institute of Tehnology, Fire department and training center of firefigters (Odjeljenju za vatrogastvo i obuku vatrogasaca) i Lincoln Laboratory (Linkoln labaratorija).
Po završetku obuke učesnicima su dodijeljene diplome o završenom kursu za trenera – instruktora za rad na softverskoj aplikaciji NICS (Next Generation Incident Command System). Ispred FUCZ obuku su završila dva uposlenika u Operativnom centru FUCZ, i to Damir Garibović i Nedžad Bajraktarević, koji već rade na na softverskoj aplikaciji NICS.
FUCZ aktivno koristi ovu aplikaciju od maja 2017. godine a prvi slučaj korištenja je bio prilikom potrage za nestalom osobom na području Brčko distrikta.