Predstavnici FUCZ sa stručnjakom Federalnog Zavoda za geologiju posjetili Vareš radi uviđaja šteta poslije obilnih kišnih padavina u naselju Stupni Do

Na osnovu ukazane hitne potrebe za angažovanjem stručnih lica iz oblasti inženjerske geologije i geomehanike u naselju Stupni Do kod Vareša, Federalna uprava civilne zaštite obratila se Federalnom zavodu za geologiju, te je izvršen uviđaj sa potrebnim inžinjerijskim radnjama i sačinjen Izvještaj.

Krajem druge polovine jula (24.07.) 2016. godine nastupile su intenzivne klimatske promjene sa velikom količinom padavina u Zeničko-dobojskom kantonu i šire, koje su bile naročito izražene na području općine Vareš, odnosno naselja Stupni Do. Usljed visokog intenziteta padavina intenzivirani su inženjersko-geološki procesi sa značajnijim posljedicama na ljudske živote i materijalna dobra.

Na osnovu ukazane hitne potrebe, radi uviđaja na licu mjesta u naselju Stupni Do kod Vareša, za angažovanje stručnih lica iz oblasti inženjerijske geologije i geomehanike, Federalna uprava civilne zaštite obratila se Federalnom zavodu za geologiju, te su predstavnici FUCZ sa Hamidom Begićem, stručnjakom iz područja geologije, od 26. do 29.7. 2016. godine izvršili uviđaj na licu mjesta sa potrebnim inžinjerijskim radnjama te je sačinjen Izvještaj sa obradom pojedinačnih mikrolokacija gdje su nastali erozioni procesi u naselju Stupni Do i date upute i preporuke potrebnih mjera kojih se treba pridržavati i iste realizovati.

Prema gruboj procjeni, (koju svakako mora provjeriti i dati konačan iznos vještak građevinske struke) ukoliko se posmatraju pojedinačne lokacije potrebno je oko 500.000,00 KM za sanaciju, bez sanacije lokalnog puta do naselja Stupni Do. Ukoliko se bude prišlo sanaciji cjelokupne padine naselja Stupni Do, taj iznos bi bio znatno veći.

Izvještaj će se dostaviti Općini Vareš na dalje postupanje.