Predstavnica Federalne uprave civilne zaštite uspješno završila obuku o MISP-u za reproduktivno zdravlje u kriznim situacijama

Glavni cilj ovog treninga bio je priprema ključnih aktera za integraciju reproduktivnog zdravlja u planove odgovora za hitne situacije i poboljšanje dostupnosti usluga i informacija na temu reproduktivnog zdravlja u kriznim situacijama.

U Tesliću je u organizaciji ureda UNFPA (United Nations Population Fund) za Bosnu i Hercegovinu, od 19. do 21. decembra 2016. godine održan trening za MISP (minimalni inicijalni paket usluga) za reproduktivno zdravlje u kriznim situacijama za partnere u BiH.

MISP je koordinirani paket životno-spašavajućih aktivnosti koje mogu i trebaju biti implementirane bez prethodne procjene potreba sa ciljem zadovoljenja akutnih potreba reproduktivnog zdravlja za vrijeme inicijalne faze u hitnim situacijama.

Glavni cilj ovog treninga bio je priprema ključnih aktera za integraciju reproduktivnog zdravlja u planove odgovora za hitne situacije i poboljšanje dostupnosti usluga i informacija na temu reproduktivnog zdravlja u kriznim situacijama.

Radionice na temu MISP-a služe za poboljšanje i podizanje već postojećih kapaciteta za reproduktivno zdravlje u slučaju elementarnih nepogoda i vanrednih situacija i  kao sredstvo zagovaranja u ministarstvima, institucijama i nevladinim organizacijama za integraciju seksualnog i reproduktivnog zdravlja u planove hitne intervencije. Sektori kao što su zaštita, zdravstvo, obrazovanje i rad u javnom interesu, imaju važnu ulogu u planiranju i pružanju usluga reproduktivnog zdravlja te imaju kolektivnu odgovornost da potvrde i omoguće pravo na reproduktivno zdravlje za sve žene, muškarce i adolescente u humanitarnim krizama.

U toku trodnevnih brojnih i izuzetno zanimljivih aktivnosti na ovom treningu, pored prikazanog filma “Žene i rat” i rada u grupama, između ostalog, bilo je govora o pregledu intervencija i koordinacijskim mehanizmima za seksualno i reproduktivno zdravlje u kriznim situacijama, o zdravlju majki i novorođenčadi u kriznim situacijama, kao i nakon kriznih situacija, itd. Predstavljen je i Priručnik za terenski rad u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava u humanitarnim krizama.

Nakon ovog treninga od učesnika se očekuje primjena stečenih znanja i vještina u skladu sa njihovim kompetencijama i nadležnostima institucija/organizacija iz kojih dolaze, te pružanje usluga na efikasan i pravičan način.