Poziv za dostavu komentara na Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na teskt navedenog propisa

Federalna uprava civilne zaštite je, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10), izradila Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite.

U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), ova Uprava je objavila na svojoj web stranici (www.http://fucz.gov.ba), Nacrt navedenog Pravilnika, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na teskt navedenog propisa.

S tim u vezi, molimo vas da Nacrt Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije obveznika civilne zaštite, kao i obrazac sa uputstvom za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena, preuzmete sa web stranice ove Uprave, te najkasnije do 06.07.2018. godine, putem navedenog obrasca, dostavite svoje komentare i prijedloge izmjena na isti, kako bi mogli nastaviti proceduru donošenja Pravilnika.

Ukoliko obrasci sa vašim komentarima ne budu dostavljeni u traženom roku, smatra se da nemate primjedbe i sugestije na Nacrt Pravilnika.

Tekst Nacrta pravilnika i Obrazac za dostavu komentara mogu se preuzeti na linku ispod ovog teksta.