Plan nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015 godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) direktor Federalne uprave civilne zaštite, donosi Plan nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2015

godinu.