Pismo zahvalnosti međunarodnim i domicilnim davaocima humanitarne pomoći – “Poplave – proljeće 2014”

{tab Bosanski jezik|green}

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

PISMO ZAHVALNOSTI MEĐUNARODNIM I DOMICILNIM DAVAOCIMA HUMANITARNE POMOĆI – „POPLAVE – PROLJEĆE 2014“

– SVIMA –

Djelovanjem direktnih i naknadnih posljedica prirodne nepogode od poplava na područjima uz rijeke Bosna i Vrbas, koje čine sliv rijeke Save u Posavskom kantonu, te poplavama i klizištima u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom kantonu, naša društvena i državna zajednica Federacija Bosne i Hercegovine našla se pred ozbiljnim problemom odgovora na izazvano stanje ugroženosti poplavom i klizištima. U takvom stanju, postojeći sistem zaštite i spašavanja, u skladu sa svojim mogućnostima, djelovao je na ublažavanju i otklanjanju posljedica opasnih po život i zdravlje ljudi, životinja i umanjenju šteta kod materijalnih dobara i okoliša od poplave i klizišta.

Vašim doprinosom, u pružanju humanitarne pomoći stanovništvu i društvenim zajednicama na područjima pogođenim poplavama i klizištima, u skladu sa Vašim mogućnostima, dali ste veliki doprinos ublažavanju i saniranju posljedica opasnih po život i zdravlje ljudi, životinja i zaštitu materijalnih dobara, zbog čega su naknadne posljedice od poplava svedene jedino na one koje se nisu mogle izbjeći.

Dragi prijatelji,

Zahvalni smo na Vašem osjećaju i djelotvornom humanizmu prema ugroženim ljudima potrebnih svakojake pomoći, usljed hazardnog ispoljavanja prirodne nepogode od poplava i klizišta. Pored toga, Vaša humanitarna pomoć, pojedinačna, vladinog ili nevladinog sektora, bila je direktno i u funkciji očuvanja materijalnih dobara i društvenih vrednosti na područjima ugroženim poplavama.

Zahvalni smo državnim vlastima, nevladinom sektoru, društvenim, svjetovnim i religijskim zajednicama, pravnim osobama i građanima iz Europe i Svijeta, država, iz kojih destinacija humanitarno djelujete stavljajući svoje talente, znanje, vrijeme i mogućnosti u misiju humanizma i solidarnosti, usmjerenog građanima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se pokazuje da je civilna zaštita, pored sistemske, organizacione i tehničke operativnosti, ujedno i važna humanitarna infrastruktura i djelatnost koja prevazilazi razlike i barijere, politika, nacija, država. Zapravo, pokazuje se da izazovi nesreća potvrđuju pravilo, kako humanizam postoji, i kao svijest i kao društvena praksa, to jest, postoji kao instrumenat međunarodnog socijalnog komuniciranja, na djelu.

Iskreno zahvaljujemo vladama i državama Europe i Svijeta, nevladinom sektoru i Vama lično, koji ste prepoznali opasnosti od djelovanja poplava i klizišta, opasnih po život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, zatim po okoliš, gospodarske subjekte, oštećenja i rušenja kritične infrastrukture, pa ste na poziv Bosne i Hercegovine brzo i efikasno reagovali pružajući međunarodnu humanitarnu, tehničku i stručnu pomoć.

Na taj način dali ste veliki doprinos na olakšanju posljedica i sprječavanju gubitaka u ljudskim životima i redukciji naknadnih šteta na materijalnim dobrima i okolišu.

U ime građana i pripadnika civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine primite najiskrenije izraze naše zahvalnosti, jer ste, nakon početnog udara ovih nepogoda i provođenja obrane od poplava i klizišta, evakuacije i zbrinjavanja stanovništva, u kojima se dobrim dijelom iscrpio potencijal naših vlastitih resursa, omogućili ublažavanje patnji stanovništvu, tijelima uprave – konsolidaciju upravljanja procesom, a štabovima civilne zaštite – dalje rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja.

Na kraju, ističemo i naše službeno stanovište da će Vaša misija humanizma i konkretna humanitarna i tehnička pomoć biti transparentno i namjenski korištena na dobrobit ljudi ugroženih nesrećom, te za oporavak i rehabilitaciju cijele društvene zajednice, posebno na područjima ugroženih poplavom i klizištima.

Računajte na trajnu zahvalnost svih potrebitih kojima je Vaša pomoć vratila vjeru u univerzalnu solidarnost, što se potvrdila na djelu i što će doprinjeti daljnjem jačanju svijesti i kulture o nužnosti međunarodnog dijaloga u izgradnji mira i solidarnosti.

Broj: 02 – 44 /14 Sarajevo, 17.06.2014. godine

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Jerko Ivanković – Lijanović

{tab Hrvatski jezik|red}

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

PISMO ZAHVALNOSTI MEĐUNARODNIM I DOMICILNIM DAVATELJIMA HUMANITARNE POMOĆI – „POPLAVE – PROLJEĆE 2014“

– SVIMA –

Djelovanjem izravnih i naknadnih posljedica prirodne nepogode od poplava na područjima uz rijeke Bosna i Vrbas, koje čine sliv rijeke Save u Posavskom kantonu, te poplavama i klizištima u Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom kantonu, naša društvena i državna zajednica Federacija Bosne i Hercegovine našla se pred ozbiljnim problemom odgovora na izazvano stanje ugroženosti poplavom i klizištima. U takvom stanju, postojeći sustav zaštite i spašavanja, u skladu sa svojim mogućnostima, djelovao je na ublažavanju i otklanjanju posljedica opasnih po život i zdravlje ljudi, životinja i umanjenju šteta kod materijalnih dobara i okoliša od poplave i klizišta.

Vašim doprinosom, u pružanju humanitarne pomoći stanovništvu i društvenim zajednicama na područjima pogođenim poplavama i klizištima, sukladno Vašim mogućnostima, dali ste veliki doprinos ublažavanju i saniranju posljedica opasnih po život i zdravlje ljudi, životinja i zaštitu materijalnih dobara, zbog čega su naknadne posljedice od poplava svedene jedino na one koje se nisu mogle izbjeći.

Dragi prijatelji,

Zahvalni smo na Vašemu osjećaju i djelotvornom humanizmu prema ugroženim ljudima potrebitih svekolike pomoći, usljed hazardnog ispoljavanja prirodne nepogode od poplava i klizišta. Pored toga, Vaša humanitarna pomoć, pojedinačna, vladinog ili nevladinog sektora, bila je izravno i u funkciji očuvanja materijalnih dobara i društvenih vrednota na područjima ugroženim poplavama.

Zahvalni smo državnim vlastima, nevladinom sektoru, društvenim, svjetovnim i religijskim zajednicama, pravnim osobama i građanima iz Europe i Svijeta, država, iz kojih destinacija humanitarno djelujete stavljajući svoje talente, znanje, vrijeme i mogućnosti u misiju humanizma i solidarnosti, usmjerenog građanima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se pokazuje da je civilna zaštita, pored sustavne, organizacijske i tehničke operativnosti, ujedno i važna humanitarna infrastruktura i djelatnost koja nadilazi razlike i barijere, politika, nacija, država. Zapravo, pokazuje se da izazovi nesreća potvrđuju pravilo, kako humanizam postoji, i kao svijest i kao društvena praksa, to jest, postoji kao instrument međunarodnog socijalnog komuniciranja, na djelu.

Iskreno zahvaljujemo vladama i državama Europe i Svijeta, nevladinom sektoru i Vama osobno, koji ste prepoznali opasnosti od djelovanja poplava i klizišta, opasnih po život i zdravlje ljudi i materijalna dobra, zatim okoliš, gospodarske subjekte, oštećenja i rušenja kritične infrastrukture, pa ste na poziv Bosne i Hercegovine brzo i učinkovito reagirali pružajući međunarodnu humanitarnu, tehničku i stručnu pomoć.

Na taj način dali ste veliki doprinos na olakšanju posljedica i spriječavanju gubitaka u ljudskim životima i redukciji naknadnih šteta na materijalnim dobrima i okolišu.

U ime građana i pripadnika civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine primite najiskrenije izraze naše zahvalnosti, jer ste, nakon početnog udara ovih nepogoda i provođenja obrane od poplava i klizišta, evakuacije i zbrinjavanja stanovništva, u kojima se dobrim dijelom iscrpio potencijal naših vlastitih resursa, omogućili ublažavanje patnji stanovništvu, tijelima uprave – konsolidaciju upravljanja procesom, a stožerima civilne zaštite – daljnje rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja.

Na kraju, ističemo i naše službeno stajalište da će Vaša misija humanizma i konkretna humanitarna i tehnička pomoć biti transparentno i namjenski korištena na dobrobit ljudi ugroženih nesrećom, te za oporavak i rehabilitaciju cijele društvene zajednice, posebno na područjima ugroženih poplavom i klizištima.

Računajte na trajnu zahvalnost svih potrebitih kojima je Vaša pomoć vratila vjeru u univerzalnu solidarnost, što se potvrdila na djelu i što će doprinjeti daljnjem jačanju svijesti i kulture o nužnosti međunarodnog dijaloga u izgradnji mira i solidarnosti.

Broj: 02 – 44 /14 Sarajevo, 17.06.2014. godine

ZAPOVJEDNIK STOŽERA

Jerko Ivanković – Lijanović

 

{tab English language|blue}

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL HEADQUARTER OF CIVIL PROTECTION

LETTER OF GRATITUDE INTERNATIONAL AND DOMICILE PROVIDERS OF HUMANITARIAN AID – „FLOODS – SPRING 2014“

Direct action and subsequent consequences of the natural disasters of flooding in areas along the river Bosna and Vrbas, which make the Sava River Basin in Posavina Canton, and floods and landslides in the Zenica-Doboj, Tuzla Canton, our social and national communities Federation of Bosnia and Herzegovina found itself faced withe the serious problem caused by a condition of vulnerability flooding and landslides. In this state, the current system of protection and rescue, in accordance with their capabilities, has worked to alleviate and eliminate the consequences dangerous to life and health of humans, animals and the reduction of damage in material assets and the environment from flooding and landslides.

Your contribution in providing humanitarian assistance to individuals and communities in areas affected by floods and landslides, according to your abilities, you gave a great contribution to mitigating and repairing the consequences of dangerous to life and health of humans, animals and the protection of material goods, which are subsequent consequences of flood confined only to those that could not be avoided.

Dear friends,

We are grateful for your sense of humanism and effectness to vulnerable people needed all kinds of help, due to hazardous expression of natural disasters of floods and landslides. In addition, your humanitarian assistance, individual, government or non-government sector, was directly in the function of preserving material goods and social values in areas at risk of flooding.

We are grateful to the state authorities, non-governmental sector, social, secular and religious communities, legal persons and citizens of Europe and the world, the country from which the destination humanitarian act of putting their talents, knowledge, time and opportunities to the mission of humanism and solidarity, oriented to the citizens of the Federation Bosnia and Herzegovina.

This way shows that the civil protection, in addition to systemic, organizational and technical interoperability, which is the important infrastructure and humanitarian activity that transcends differences and barriers, politics, nation states. In fact, it turns out that the challenges of accidents prove the rule, as there is humanism, and as consciousness and as a social practice, that is, there is such an international instrument of social communication at work.

We sincerely thank the governments of the countries of Europe and the World, the NGO sector and to you personally, that you have recognized the danger of floods and landslides action, threatening the lives and health of people and material goods, then the environmental, economic operators, damage and destruction of critical infrastructure, so you at the invitation of Bosnia and Herzegovina, quickly and efficiently respond by providing international humanitarian, technical and professional assistance.

In this way, you gave a great contribution to easing the consequences and prevention of losses in human lives and reducing subsequent damage to material assets and the environment.

On behalf of the citizens and members of civil protection of the Federation of Bosnia and Herzegovina please receive sincerely express our gratitude, because you, after the initial shock of the disaster and implementation of flood and landslide measures, evacuation and disposal of the population, which largely exhausted the potential of our own resources, integrate alleviating the suffering of the population, government bodies – the consolidation process management, and headquarters of civil protection – further management actions to protect and rescue.

Finally, we emphasize our official viewpoint that your mission of humanism and specific humanitarian and technical assistance will be used transparently and dedicated to the welfare of vulnerable people by accident, and for the recovery and rehabilitation of the whole community, particularly in the areas of flooding and landslides.

Be assure on the lasting gratitude of all needy areas that your help restored the faith in the universal solidarity, which is confirmed in acting and what will contribute to further strengthening the awareness and culture of the necessity of international dialogue in building peace and solidarity.

No: 02 – 44 /14 Sarajevo, 17.06.2014.

HQ COMMANDER

Jerko Ivanković – Lijanović

 

{/tabs}