Održana konstituirajuća sjednica Komisije za edukaciju Samostalnog sindikata

Komisija za edukaciju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, održala je svoju prvu konstituirajuću sjednicu u Sarajevu, dana 07.10.2022. godine. Sjednici su prisustvovali: Fazir Vukalić, dopredsjednik Sindikata; Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata; Hadžić Nihad, član; Azur Šehanović, član; Enes Lemeš, a Aldijana Čekić i Senad Džaja su opravdano bili odsutni. Nakon provedene rasprave za predsjednika komisije izabran je Nihad Hadžić, iz FKO, a za zamjenika je izabran Azur Šehanović iz KOO TK. Komisija će u narednom periodu izraditi svoj Poslovnik o radu i Plan rada za mandatni period, oslanjajući se na strateške dokumenta Sindikata.

Slika i tekst preuzeto sa linka: www.sufbih.ba/odrzana-konstituirajuca-sjednica-komisije-za-edukaciju-samostalnog-sindikata